בין כסה לעשור
מכירה #16
כ"ד אלול | 10.9.2023 | בשעה 21:00 שעון ישראל
מתוך 2 דפים

פריט : 1

סליחות כמנהג האשכנזים
עם סליחות נוספות בכתב יד אשכנזי מהמאה ה-17
ויניציאה, ש"ס [1600]
___

סליחות לכל השנה כמנהג קהילות האשכנזים באיטליה, עם פירושים, ליקוטים, דינים ומנהגים. ספר תפילה מתקופה קדומה ובמצב טוב. כולל: סליחות…

פריט : 2

סדר מאה ברכות: אמשטרדם תמ"ז [1687]

 

 

כריכת עור אמשטרדם המאה ה-18

    ברכות המצוות והנהנין לכל ימי חיי האדם עם תפלות שונות, הגדה של פסח, הלכות ברכות ושחיטה ומנהגים, הכל…

פריט : 3

סדור בית רחל ושער הלל יה לרבינו בעל 'סמיכת חכמים', אמשטרדם תק"א [1741].

 

דפוס ראשון. נדיר!!!

    סידור תפילה כמנהג אשכנז ופולין עם תפילות על דרך הקבלה, עם ספר 'בית רחל ושער הלל יה' הכולל…

פריט : 4

מסידורי הקבלה היסודיים והנדירים

 

סידור האר"י - אור הישר למהר"ם פאפירש. דפוס ראשון. אמשטרדם תס"ט [1709]

סידור קבלי חשוב ביותר.

    סידור תפילה עם כוונות האר"י כמנהג פולין, סודות וכוונות על פי הקבלה, עם ספר אור צדיקים – סדר…

פריט : 5

סידור נוסח ספרד - חסידי לא ידוע

 

סידור בית תפילה וצלותא דנהורא השלם

אוסטראה תקפ"ז [1827]

  סידור כמנהג ספרד – חסידי, עם ביאורים, כוונות והלכות, בעריכת רבי אהרן ב"ר יחיאל מאיר הלוי סג"ל ממיכלישאק.  …

פריט : 6

כתב יד

פירוש תפילות ראש השנה ויום כיפור לרמ"ק

עם פיוט האר"י ז"ל

פראג של"ה בערך

    כתב יד קדום וחשוב מתורת המקובל האלוקי רבינו משה קורדובירו - הרמ"ק – נכתב שנים בודדות לאחר פטירת…

פריט : 7

כתב יד

סידור עם כוונות האר"י בעריכת המקובל רבי נתן שפירא

איטליה המאה ה-17

    סידור תפילה לימות חול ושבת בשילוב כוונות האר"י, בעריכת המקובל האלוקי רבי נתן שפירא בעל 'מאורות נתן'.  …

פריט : 8

תנ"ך ז'נבה שע"ז

מהדורת כיס (11 ס"מ) - סט מפואר ב-18 כרכים

    תורה נביאים וכתובים, עם ניקוד וטעמים. מהדורה מיניאטורית. גנווא [ז'נבה] שע"ז-שע"ח [1617-1618].     סט שלם ונהדר במצב…

פריט : 9

תקון ספר תורה. אמשטרדם תי"ט [1659]

 

מהדורת פאר

עותק מפואר בכריכת עור עתיקה מהודרת

    חומש מוגה ומדוייק ביותר, בתוספת חמש מגילות והפטרות לכל השנה כמנהג אשכנזים וספרדים. עותק נאה ומרשים באופן יוצא…

פריט : 10

באר מים חיים
להרה"ק רבי חיים מטשרנוביץ
דפוס ראשון - סט שלם ומרשים
מאהלוב-סדילקוב, תקע"ח-תק"פ [1818-1820]
___

חמשה חומשי תורה עם 'באר מים חיים' מאת הרב הגדול רבי חיים מטשרנוביץ שהיה אב"ד בכמה קהילות קדושות, ובסוף ימיו…

פריט : 11

תהלים עם פירוש הרד"ק
איזנא, ש"ב [1542]
עותק מיוחד ביופיו
___

ספר תהלים עם פירושו הגדול של רבינו דוד קמחי (הרד"ק) - בפורמט גדול יותר מהטפסים הידועים, עותק יפה עם שוליים…

פריט : 12

ספר תהלים
עם פירוש רבי שלמה עטיה
ויניציאה, ש"ט [1549]
___

ספר תהלים עם פירוש המילים, קישור הענין, וביאורים על דרך הקבלה, מאת החכם רבי שלמה ב"ר שם טוב עתיה (עטיה).…

פריט : 13

ספר תהלים ומעמדות מהרה"ק מאפטא
עם 'דגלי הודיה והמצוה' וסידור נוסח ספרד-חסידי
עותק שלם ויפה
זיטומיר, תרכ"ו [1866]
___

ספר תהלים עם ליקוטי דינים על תרי"ג מצוות, וחלוקת תיקוני הזהר לשלושים ימי החדש, מאת הרה"ח רבי יהודה יודל לאנדא.…

פריט : 14

ילקוט שמעוני העותק האישי של הגאון רבי יעקב עמדין
עם חתימת יד קדשו
ולמעלה מ-120 הגהות בכתב ידו
___

ילקוט שמעוני על חמשה חומשי תורה, מהדורת פרנקפורט דמיין תמ"ז [1687], עותק חשוב ומיוחס של הגאון רבי יעקב עמדין –…

פריט : 15

חבצלת השרון להאלשיך הקדוש
דפוס ראשון
קושטא, שכ"ג [1563]
___

הספר הראשון שנדפס מהאלשיך הקדוש ספר דניאל עם פירוש ארוך ומקיף מאת רבינו משה אלשיך – בעל האלשיך הקדוש. ספר…

פריט : 16

ספר יקר המציאות ביותר.
פירוש מגלת קהלת לרבי יצחק בן לטיף
קושטא, של"ה בערך
___

פירוש מגלת קהלת (עם הפנים) מאת החכם הגדול רבי יצחק בן לטיף. גוף המגילה נדפס באותיות מרובעות עם ניקוד, הפירוש…

פריט : 17

מבית הדפוס הנדיר בארמון בילוידיר
גל של אגוזים
בילוידיר, שנ"ג [1593] בערך
___

ביאורים ודרשות על סדר ספר בראשית מאת רבי מנחם אגוזי. במרכז השער נרשם: נדפס בבית הגברת המעטירה אשת חיל מרת…

פריט : 18

הסגולה הידועה לבני חיי ומזוני
הספר הקדוש 'זרע שמשון' דפוס ראשון
מנטובה, תקל"ח [1778] עותק נאה
___

ביאורים ודרשות על חמשה חומשי תורה ומגילות, מאת המקובל הגדול רבי חיים שמשון נחמני. _______________ סגולת הזרע שמשון בהקדמה כותב…

פריט : 19

משניות סלאוויטא - סט שלם
משניות דפוס הרה"ק רבי משה שפירא.
סלאוויטא, תק"צ [1830]
___

ששה סדרי משנה הדפסה נאה ומהודרת על ידי הרה"ק רבי משה שפירא אב"ד סלאוויטא בן הרה"ק רבי פנחס מקוריץ. ששה…

פריט : 20

קול הרמ"ז. אמשטרדם תע"ב [1712]

עותק נדיר – מודפס כולו על נייר כחול.

 

 

עותק הגאון רבי צבי הירש ברלין עם הגהות בכתב ידו

    פירוש על ששה סדרי משנה ומשא ומתן בדברי הברטנורא ובעל 'תוספות יום טוב', מאת המקובל הגדול הגאון רבי…

פריט : 21

תלמוד בבלי בומברג. מסכת זבחים

 

ויניציאה רפ"ט [1529]

    מסכת זבחים – עם פירוש רש"י ותוספות, כרך שלם מתוך מהדורת התלמוד השניה שהדפיס המדפיס הנודע דניאל בומברג…

פריט : 22

ההדפסה הראשונה בעולם של מסכת כריתות

 

 

מסכת כריתות – דפוס בומברג: ויניציאה רפ"ב [1522]

    מסכת כריתות עם פירוש רש"י – כרך שלם מתוך מהדורת התלמוד הראשונה הידועה שהדפיס המדפיס הנודע דניאל בומברג…

פריט : 23

יסוד היסודות של לימוד אגדות הש"ס

חידושי אגדות למהרש"א – דפוס ראשון

 

לובלין שפ"ז [1627]

ספר יקר המציאות ביותר

  ביאורים על האגדות בש"ס מאת רבינו שמואל אליעזר אידלש – המהרש"א. הכרך הראשון מחידושי אגדות מהרש"א שהובא לדפוס.  …

פריט : 24

מהרש"א על מסכתות ביצה ויבמות דפוס ראשון

באזל [ש"ס, 1600]. ספר יקר המציאות

    חידושי הלכות לרבינו שמואל אליעזר אידלש – המהרש"א, על מסכתות ביצה ויבמות – דפוס ראשון. נדפס בחיי המהרש"א.…

פריט : 25

שלחן של ארבע לרבינו בחיי

מנטובה רע"ד [1514] בערך

    ספר יסודי בהלכות ברכות ועניני האכילה והסעודה, משולב בעניני הלכה, אגדה, מוסר ודרך ארץ, וקבלה.     חיבור…

פריט : 26

מספרי קושטא הנדירים

 

ספר המנהיג – דפוס ראשון

קושטא רע"ט [1519]

  מיסודות ספרי ההלכה פסקי דינים והלכות, רובם בעניני אורח חיים מאת רבי אברהם ב"ר נתן הירחי.     ספר…

פריט : 27

מדפוסי קושטא הנדירים!

 

ספר יסוד. ספר כריתות. דפוס ראשון

 

קושטא רע"ו [1516]

    כללי המשנה והתלמוד, כללי פסיקה, סדר תנאים ואמוראים, וביאור על המידות שהתורה נדרשת בהן, מאת רבינו שמשון מקינון.…

פריט : 28

כתר תורה

קושטא רצ"ו [1536]

    דיני תרי"ג מצוות וז' מצוות דרבנן על דרך השיר, עם דינים והלכות מאת רבי דוד ויטאל.    …

פריט : 29

ספר יקר המציאות ביותר

 

שו"ת מהר"י בן לב

קורו ג'ישמי שנ"ח [1598]

    שאלות ותשובות מאת הרב הגדול רבי יוסף בן לב – חלק רביעי, וחידושים על מסכת קידושין ועבודה זרה.…

פריט : 30

ספר יסוד

שו"ת רבי יוסף קארו

 

דפוס ראשון. שאלוניקי שנ"ח [1598]

    שאלות ותשובות בעניני אבן העזר, מאת רבן של כל בני הגולה מרן רבי יוסף קארו בעל בית יוסף…

פריט : 31

ספר הזכרון

פירארה שט"ו [1555]

    פסקי דינים והלכות העולים מן הגמרא כפי סדר הש"ס, מאת ר' ישמעאל הכהן.     החיד"א בספרו שם…

פריט : 32

הגהות בעצם כתב יד קדשו של רבי עקיבא איגר

 

על תשובת חתנו החתם סופר

    הגהות בכתב יד קדשו של גאון ישראל רבי עקיבא איגר בשולי תשובת חתנו החתם סופר, שנדפסה בסוף ספר…

פריט : 33

ספר הזהר

קרימונה

 

שי"ט-ש"כ [1559-1560]

    ספר הזהר מהתנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי.     נדפס על פי כתב יד, עם מראי מקומות…

פריט : 34

ספר הזוהר – דפוס שפירא. סלאוויטא תקפ"ד [1827] 

סט שלם רחב שוליים במיוחד

    ספר הזוהר מהתנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי, מוגה ומדויק על פי דפוס קושטא – סט שלם עם…

פריט : 35

תיקוני הזהר. דפוס רבי משה שפירא.

 

סלאוויטא תקפ"א [1816]

עותק מרשים ומיוחד, רחב שוליים

    שבעים 'תיקונים' על המילה הראשונה בתורה 'בראשית' מהתנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי. מוגה ומדוייק על פי דפוס…

פריט : 36

מפתחות לספר הסגולות והרפואות של רבי חיים ויטאל

בכתב יד בנו רבי שמואל ויטאל
48 עמודים בכתב יד קדשו

  מחיבוריו המיוחדים של רבי חיים ויטאל הוא ספר שלם העוסק בסגולות, קמיעות ורפואות. בימינו זכינו לאורו של הספר, מכתב…

פריט : 37

כתב יד
ספר אוצרות חיים בעריכת רבני המערב

מקנאס תקע"ב [1812]

  הקדמות וכללים יסודיים בחכמת הקבלה שקיבל רבי חיים ויטאל מהאר"י הקדוש.     כתיבה מזרחית, עם שער מעוטר, ואיורים…

פריט : 38

ספר מלכיאל

טיהינגן ש"כ [1560]

 

ספר קבלי קדמון, חשוב ונדיר ביותר

    ביאור ענין שכר ועונש, חטא עץ הדעת, ענין עוג מל הבשן, איסור 'זוגות', וביאורי מאמרי אגדות חז"ל. מאת…

פריט : 39

ספר ליקוטי הלכות למוהרנ"ת אבן העזר וחשן משפט

למברג תרכ"א.

 

עם חתימת יד קדשו של הרה"ק רבי צבי הירש מליסקא

    ספר ליקוטי הלכות: דרושים עמוקים על פי תורת האר"י ורבי נחמן מברסלב איך להוציא הנהגות ישרות ולהתקרב אל…

פריט : 40

 רבינו נחמן מברסלב

 

תיקון הכללי – דפוס ראשון

 

בבית רבי נתן מברסלב תקפ"א [1821]

    עשרה פרקי תהלים המועילים לתיקון הברית, אשר 'הוציאם מהעלם אל הגילוי' רבינו נחמן מברסלב.     נדפס לראשונה…

פריט : 41

מיסודות ספרי החסידות

מאור ושמש – דפוס ראשון

ברסלוי תר"ב [1842]

 

עותק הרה"ק רבי נחמיה מביכוב בנו של היהודי הקדוש מפשיסחא

    ספר מאור ושמש על התורה מאת הרה"ק רבי קלונימוס קלמן הלוי עפשטיין, מגדולי תלמידי הרה"ק רבי אלימלך מליז'נסק.…

פריט : 42

אגרת ראשי החבריא קדישתא בעיר טבריה

 

אל החסידים בליטא ורייסין אחרי הסתלקות הרה"ק אברהם מקאליסק

 

טבריה תקע"א

  אגרת היסטורית מהתיישבות החסידים בטבריה, בחתימת גדולי וראשי החבורה הקדושה, חסידים ואנשי מעשה מעולי עליית החסידים הידועה לארץ ישראל.…

פריט : 43

חתימת יד קודש של הגאון בעל 'ברוך טעם'

 

על ספר ערוגת הבשם. אמשטרדם ת"צ [1730]

    ספר ערוגת הבשם - העותק האישי של גאון ישראל הגאון רבי ברוך פרנקל תאומים בעל 'ברוך טעם'.  …

פריט : 44

'דור ישרים מבורך'

 

מכתב מאת האדמו"ר בעל אהבת ישראל מויז'ניץ

אל הרה"ק רבי שלום משאץ

    מכתב בחתימת יד קדשו של האדמו"ר רבי ישראל הגר מויז'ניץ בעל 'אהבת ישראל'' אל הרה"ק רבי שלום מושקוביץ…

פריט : 45

'אנא בכח' –בכתב יד

 

האדמו"ר בעל 'אמרי אמת'

 

שכתב בערוב ימיו

    ארבע שורות מתפילת 'אנא בכח' בעצם כתב יד האדמו"ר רבי אברהם מרדכי אלתר מגור בעל 'אמרי אמת', בתוספת…

פריט : 46

אם הבנים שמחה לרבי ישכר שלמה טייכטל הי"ד. בודפשט תש"ד [1943],

עם הקדשה ו'קוויטל' בכתב יד המחבר לאדמו"ר בעל 'אמרי אמת' מגור. י"ט אדר תש"ד

  'נא להזכירני בתפלתו הזכה... ישכר שלמה בן גיטל... ממני הצעיר המחבר היושב בארעא חשוכא פה עיר הבירה בודאפעסט'  …

פריט : 47

הרה"ק רבי יואל מסאטמר בעל דברי יואל 

 

קטע ממאמר ישוב ארץ ישראל בכתב יד קדשו

דף קודש מתוך מאמר ישוב ארץ ישראל הנדפס בספר 'ויואל משה', כתוב בעצם כתב יד קדשו של האדמו"ר הקדוש רבי…

פריט : 48

מכתב ברכות עם תוספת דברים ארוכים בענינים עמוקים בעצם כתב יד

 

האדמו"ר רבי מנחם מנדל שניאורסון מחב"ד. ברוקלין תש"ט [1949]

  'הגלגלים הם בעלי דעה' – יישוב לדברי האדמו"ר הזקן. מכתב ברכות ובשוליו תוספת ארוכה בכתב יד וחתימת האדמו"ר רבי…

פריט : 49

ספר יסוד. ספר כד הקמח

לרבינו בחיי - דפוס ראשון

קושטא ער"ה [1515]

    יסודות האמונה והמצוות והנהגת האדם באורח חייו ומידותיו, מסודר בערכים לפי סדר א"ב, מאת רבינו בחיי הפרשן הנודע…

פריט : 50

ספר יסוד

תורת העולה – דפוס ראשון

פראג ש"ל [1570]

 

נדפס בחיי הרמ"א

  ביאורים על עומק פנימיות בית המקדש, מידותיו, כליו, בגדי הכהנים, וסוד טעמי הקרבנות על דרך הפרד"ס, מאת רבינו משה…
מתוך 2 דפים
×