תנאים והגבלות

בית המכירות הפומביות גנזים ("גנזים") פועל מטעם מוכרי הפריטים העומדים למכירה פרטית.

גנזים יפיק קטלוג לכל מכירה ("הקטלוג"), הכולל רשימת הפריטים העומדים למכירה, מספרים סידוריים, תיאור ומחיר פתיחה של הפריט. למען הסר ספק, המידע הניתן בקטלוג מיועד אך ורק למטרת מידע עבור קונים פוטנציאליים ואין לפרשו בכל אופן שהוא כעמדה ו/או התחייבות מטעם "גנזים" ו/או עובדיו ו/או נציגיו.

כמחירים המופיעים ברשימת הפריטים הינם מחירי מינימום ולא הערכה.

"גנזים" ימנה אדם למנהל המכירה ("הכרוז") שיהיה אחראי מטעמו לביצוע ולניהול המכירה הפומבית.

הכרוז שומר על הזכות למנוע השתתפותו של כל אדם שהוא במכירה הפומבית. הכרוז שומר על הזכות לקבוע מי הזוכה בכל פריט, לבטל מכירה של כל פריט שהוא (גם לאחר שנמכר) או להכניס אותו שוב למכירה, לפי שיקול דעתו ובכל שלב שהוא. כמו-כן, יש לכרוז הזכות להסיר או להוסיף פריטים למכירה ולהוסיף או להסיר מן הקטלוג כל מידע שהוא אודות פריט המוצע למכירה הפומבית, בהסתמך על מידע שהתקבל אצל "גנזים" לאחר פרסום הקטלוג.

כל המעוניין להשתתף במכירה הפומבית חייב להשיג מספר סידורי דרך המערכת. מספר זה יהיה מספר הזיהוי שלו.

המערכת ברשת מאפשרת להשאיר הצעות מוקדמות באמצעות הקטלוג הממוחשב אצל מי שנרשמו מראש דרך בית המכירות הפומביות וקיבלו שם משתמש וסיסמה.

הפריטים נמכרים לקונה "כמו שהוא", הכרוז אינו אחראי למצבו או לטיבו של הפריט. עם הגשת הצעה או הצעות טרום המכירה אונליין בשעת התוקף הקונה מוותר בזאת על כל טענות ומענות לגבי איכותו או מצבו של הפריט.

מידע אודות מקוריותו ומצבו של כל פריט, הניתן על-ידי מעמדו של בית המכירות הפומביות כנציג  של המוכר, ומבוסס על מידע מצרפי וידע וניסיון של מומחים מבית המכירות הפומביות.

המכירה תתנהל בדולרים ארה"ב.

הסכום שהוזכר על-ידי קונה בהצעה במכירה המתקבל ("מחיר הפטיש") ישולם ל"גנזים" על-ידי הקונה, יחד עם עמלה של 23% על מחיר הפטיש ("העמלה") ותוספת של מע"מ על העמלה בלבד (במקרים בהם הדבר ישים).

הקונה נושא באחריות לשלם על הפריטים ולאסוף אותם מגנזים.  הכרוז הינו בעל הסמכות לנקוט בכל הצעדים הנראים לו כנחוצים עד שהקונה יעמוד בהתחייבויותיו ובחלקן גם לבטל מכירה, למכור את הפריט לאחר, לדרוש מן הקונה [לשלם] הוצאות שנגרמו על-ידי מנהל המכירה, כולל קנס, להגיש בקשה לפיצוי, לעכב שחרור הפריט ולהוסיף את הסכום בעקבות ההוצאות שנגרמו.

התשלום עבור הפריטים יתקבל במזומן, בהמחאה ובהעברה בנקאית או כרטיס אשראי. כאשר משלמים בהמחאה, בית המכירות הפומביות שומר על הזכות לשחרר פריטים לאחר שההמחאה נפדתה.

התשלום עבור הפריטים ושחרורם יבוצעו מיד לאחר המכירה, לא יאוחר מ-7 ימים לאחר המכירה. למען הסרת ספק, מסירתו של פריט תתרחש אך ורק לאחר שהקונה ישלים את כל התחייבויותיו לתשלום.

×