Grand Winter sale
מכירה #17

חלק א

מתוך 3 דפים

פריט : 1

ספר תהלים נדיר 

באזל ש"ז [1547]

עותק מסורג

ספר תהלים באותיות קליגרפיות נאות והדפסה נאה, בפורמט קטן: 11 ס"מ. נדפס בלשון הקודש בלבד (ללא לטינית) שכן ההדפסה יועדה…

פריט : 2

פירוש גדול וחשוב על ספר תהילים

'נורא תהלות'. שאלוניקי שכ"ט [1569]
    פירוש גדול ומקיף על כל ספר תהילים מאת רבי יואל אבן שועיב מגדולי הדרשנים בדור גירוש ספרד. פירושו…

פריט : 3

ספר תהלים
עם ביאור הספורנו
 
דפוס ראשון. ויניציא שמ"ו [1586]
  ביאור רבינו עובדיה על ספר תהלים – נדפס עם גוף ספר התהלים (מנוקד). מחשובי הפירושים על ספר תהלים. בראש…

פריט : 4

ספר תהלים

עם פירוש חזה ציון

לבעל 'משנת חסידים'

 

ליוורנו תק"ב [1742]

  פירוש חזה ציון על ספר תהלים על דרך הפרד"ס מאת המקובל הגדול הגאון קדוש רבי עמנואל חי ריקי בעל…

פריט : 5

ספר תהלים של האדמו"ר בעל 'פני מנחם' מגור

 

עם רשימת הנהגות בכתב ידו

  ספר תהלים קבלי של האדמו"ר רבי פנחס מנחם אלטר מגור בעל 'פני מנחם'. עם חתימתו והנהגות בעצם כתב יד…

פריט : 6

סדר תפלות מכל השנה
עם תהלים, מעמדות וספר מנהגים
אמשטרדם תע"ג [1713]
סידור נדיר ביותר, עותק מפואר –רחב שוליים
  סדר תפלות מכל השנה כמנהג פולין, רייסן, ליטא פיהם ומעהרין – סידור עב כרס, עם תהלים ומעמדות וספר מנהגים…

פריט : 7

אוצר בלום

יד כל בו. פרנקפורט דמיין תפ"ז [1727]
  ספר גדול ועב כרס הכולל בתוכו ארבע עשרה (כמנין י"ד) ספרי מקרא ותפילה עם פירושים שונים. הפירוש 'פתחי שערים'…

פריט : 8

סדר התפילות

אמשטרדם תקל"א [1771]

 

עותק מפואר

    סידור תפלה לימות החול ושבתות כמנהג קהילות הספרדים, עם תפילת השכבה לנשרפים על קידוש ה' (ראה להלן).  …

פריט : 9

סידור תפילה עם תרגום לספרדית

 

אמשטרדם תקל"ב [1772]

עותק נאה

  סדר תפלות 'מדי חדש בחדשו' כמנהג הספרדים עם תרגום לספרדית עמוד מול עמוד. בראש הסידור שני שערים, הראשון שער…

פריט : 10

מחזור 'כוונת הפייטן' (אמשטרדם תק"י)

וסדר סליחות

 

 כריכות מפוארות במיוחד עם דגל מוזהב של משפחת המדפיסים 'פרופס'
  ארבעת החלקים כרוכים בכריכות עץ מחופות עור, עם הטבעות גדולות ומרשימות במיוחד. ואבזמים מקוריים לסגירה. הכריכות על ידי המדפיס…

פריט : 11

סידור רדלהיים הראשון

יקר המציאות ביותר
הסידור הנפוץ ביותר באשכנז במהדורתו הראשונה!!
  סידור שפה ברורה בעריכת ר' וואלף היידנהיים, רדלהיים תקס"ו [1806] סידור תפילה לכל השנה כמנהג אשכנז המערבי (ראה להלן)…

פריט : 12

קובץ התפילות הקבלי היסודי ביותר

שערי ציון. פראג תמ"ב [1682]

  קובץ תפילות ותיקונים, סדר תיקון חצות עם כוונות והנהגות בדרך הקבלה, בעריכת המקובל רבי נתן נטע הנובר. ספר 'שערי…

פריט : 13

סידור נדיר מאוד

סידור בית תפילה
על פי הקבלה: שאלוניקי תקס"ז [1807]

עם הגהות קבליות רבות בכתב־יד
    סידור תפילה לימות החול, שבתות ומועדים, עם תפילות וכוונות מספר 'חמדת ימים' ומהחיד"א.     סידור נדיר מאוד.…

פריט : 14

סידור קלף יקר המציאות

סידור תפילה כמנהג אשכנז – מנטובה שי"ז [1557]
עותק שלם נדיר ומיוחד - מודפס כולו על קלף
  'סדר התפילות כמנהג אשכנז עם כמה מעלות טובות ויפות' - סידור עב־כרס במיוחד (7 ס"מ), המקיף את כל תפילות…

פריט : 15

חומש נדיר!
ויניציאה תמ"ד [1684]
  חמשה חומשי תורה מגילות והפטרות עם תרגום אונקלוס עמוד מול עמוד. חומש עב כרס, מוגה ומדוייק לתיקון ספר תורה,…

פריט : 16

תנ"ך גורל הגר"א

 

אמשטרדם תס"א [1701] - עותק יפה
  תורה נביאים וכתובים מוגה בעיון רב, עם לוח הקרי וכתיב, חסירות ויתירות ולוח הפטרות. עותק מרשים במצב מעולה. שלשה…

פריט : 17

בעלי התוספות על התורה

דפוס ראשון. ליוורנו תקמ"ג [1783]

  ספר יסוד. שני חיבורים מגדולי חכמי אשכנז על התורה. א. דעת זקנים לבעלי התוספות ב. מנחת יהודה מאת רבי…

פריט : 18

פירוש הרלב"ג
על התורה
ויניציאה ש"ז [1547]
  ספר יסוד מהחיבורים היסודיים ביותר על התורה פירוש רבי לוי בן גרשם – הרלב"ג, על חמשה חומשי תורה –…

פריט : 19

כלי יקר על התורה
 
דפוס ראשון
לובלין שס"ב [1602]
  ספר יסוד החיבור המפורסם - כלי יקר על חמשה חומשי תורה - מחשובי החיבורים על התורה במהדורתו הראשונה והנדירה.…

פריט : 20

הואיל משה. דפוס ראשון

פראג שע"ב [1612]

ספר נדיר באופן יוצא מן הכלל

  חיבור על התורה ופירוש רש"י מאת הגאון רבי משה מת אב"ד פרמישלא. בעמח"ס מטה משה כולל שני חיבורים א.…

פריט : 21

שפתי חכמים

דיהרנפורט תנ"ג [1693]

    ביאורים על פירוש רש"י על חמשה חומשי תורה בעריכת רבי שבתי משורר בס עותק שלם ונדיר, עם כל…

פריט : 22

יקר המציאות ביותר
מפת צורת בית המקדש שצייר בעל תוספות יום טוב
 
עם ספר צורת הבית
דפוס ראשון, פראג שס"ב [1602]
  ביאור ותיאור צורת בית המקדש השלישי העתיד להבנות לפי המתואר בנבואת יחזקאל, מאת הגאון רבי יום טוב ליפמן הלוי…

פריט : 23

פירוש על חמש מגילות וכתובים

מאת רבי יוסף אבן יחייא

בולוניה רח"צ [1538]

  נבואתו של רבי יוסף דון יחייא על זמן שיבת עם ישראל לארצו   פירוש על תהלים, משלי, איוב, דניאל,…

פריט : 24

אלשיך הק' על חמש מגילות 

 

5 ספרים - סט שלם

ויניציאה שס"א-שס"ו [1601-1606]

  פירוש רבינו משה אלשיך – על חמש מגילות – סט שלם ויפה בחמשה חלקים. 1) משאת משה – על…

פריט : 25

 ישע אלקים על מגילת אסתר

דפוס ראשון. ויניציאה שנ"ה [1595]

  ביאור על מגילת אסתר מאת רבי אברהם צהלון מצפת חיבור חשוב על מגילת אסתר, הובא על ידי גדולי הדורות…

פריט : 26

ספר יסוד על מגילת אסתר

 

מנות הלוי לרבי שלמה אלקבץ בעל 'לכה דודי'
דפוס ראשון ויניציאה שמ"ה [1585]

מגילת אסתר (עם הפנים) עם ביאור ארוך ויסודי מאת המקובל האלוקי רבי שלמה הלוי אלקבץ. עותק נדיר - עם תוספת…

פריט : 27

 
 'ספרי'
על במדבר-דברים
דפוס ראשון. בומברג ויניציאה ש"ו [1546] 
  ספר יסוד מיסודות ספרות חז"ל מדרש הלכה מבית מדרשם של גדולי התנאים על חומשים במדבר דברים. דפוס ראשון, נדפס…

פריט : 28

פסיקתא זוטרתא-לקח טוב

דפוס ראשון

בומברג ויניציאה ש"ו [1546]

  ספר יסוד. מדרשי חז"ל וביאורים על חומשים ויקרא, במדבר, דברים מאת רבי טוביה ב"ר אליעזר לפני רבי טוביה היו…

פריט : 29

תולדות נח - קראקא שצ"ד [1634]
 
עם חידושי תורה מרבותיו בעל 'מגלה עמוקות' והב"ח
ביאור מקיף על מדרש רבה ספר שמות – מאת רבי נח בן רבי פסח מפינסק דיין דק"ק קראקא. מעבר לשער…

פריט : 30

מיסודות ספרות חז"ל

תנא דבי אליהו – דפוס ראשון
ויניציאה שנ"ח [1598]
  מדרש אגדה על פסוקי התורה והנביאים שגילה אליהו הנביא זכור לטוב. מדרש אגדה קדום ויסודי – מיסודות מדרשי חז"ל.…

פריט : 31

ספר בן סירא וספר טוביה

איזנא ש"ב [1542]

  שני ספרי חכמה קדמונים הנכללים בכלל ה'ספרים החיצונים' שלא נכנסו לכ"ד ספרי הקדש. 1)בן סירא – דברי חכמה ומוסר,…

פריט : 32

סט משניות 'כף נחת'

אמשטרדם ת"ג [1643]

  ששה סדרי משנה עם פירוש קצר הכולל ביאור המשנה, טעמיה וביאורי מילים מאת רבי יצחק גבאי. מטרת החיבור היה…

פריט : 33

'זרע ישראל' פירושו המקוצר על משניות של

בעל 'תפארת ישראל

 

דפוס ראשון, סט שלם - וילנא תרי"ד [1854]
    פירוש קצר ותמציתי על כל ששה סדרי משנה - קיצור מספר 'תפארת ישראל' על המשניות. מאת הגאון רבי…

פריט : 34

מהדורת התלמוד של דניאל בומבירגי

 

מסכת מנחות – ויניציאה רפ"ט [1529]
    מסכת מנחות עם פירוש רש"י ותוספות ופסקי תוספות – כרך שלם מתוך מהדורת התלמוד השניה שהדפיס המדפיס הנודע…

פריט : 35

הדפסה ראשונה בעולם של מסכת בכורות

 

מסכת בכורות: בומברג ויניציאה רפ"ב [1522]
    ממהדורת התלמוד בבלי השלמה הראשונה בעולם של המדפיס בומברג מסכת בכורות עם פירוש רש"י ותוס' – כרך שלם…

פריט : 36

מחשובי ספרי היסוד של ההלכה

 

ספר מרדכי

ריווא דטרינטו

שי"ט [1559]

    פסקי הלכות כסדר הש"ס עם פסקים ותשובות מגדולי רבני אשכנז, מאת רבינו מרדכי ב"ר הלל.     ספר…

פריט : 37

חכמת מנוח - השלמה להגהות מהרש"ל

דפוס ראשון - פראג שע"ב [1612]

הגהות וחידושים על הש"ס מאת רבי הענדל מנוח ב"ר שמריה – מהדורה ראשונה ונדירה. הספר הוא כעין המשך והשלמה לספר…

פריט : 38

טל אורות
דפוס ראשון - פראג שע"ו [1616]
  חידושי דינים וביאורים על ל"ט מלאכות שבת מאת רבי שאול ב"ר דוד ריש מתיבתא ואב"ד במדינת רוסיה [פודוליה]. ספר…

פריט : 39

ברכת הזבח, דפוס ראשון - אמשטרדם תכ"ט [1669]

 

עם הוספה בכתב־יד בנו הגאון הקדוש בעל 'קב הישר'

הגהות, חידושים וביאורים על סדר קדשים. מאת הגאון רבי שמואל אהרן קוידאנובר – הנודע על שם ספרו זה - בעל…

פריט : 40

ספר יסוד: קרבן נתנאל
 
דפוס ראשון - קרלסרואה תקט"ו [1755]
  ביאורים, פירושים, חידושי דינים והגהות על פסקי הרא"ש לסדר מועד ונשים עם מאת רבי נתנאל ווייל אב"ד קרסלרואה.  …

פריט : 41

ספר צוהר התיבה – עותק המחבר ר' שלמה זלמן הענא

עם הוספות והשלמות בכתב־ידו

  יסודות חכמת הדקדוק מאת ר' שלמה זלמן הענא – העותק האישי של המחבר עם הוספות והשלמות בעצם כתב־ידו. הוספות…

פריט : 42

כתב־יד – ספר 'סדר משנה'

להגאון רבי וואלף בוסקוביץ

אוטוגראף המחבר

כתב יד גדול ממדים – 46 ס"מ – 66 עמ' - ספר 'סדר משנה' בעצם כתב־יד־קדשו של הגאון המחבר רבי…

פריט : 43

תגלית חשובה

כתב־יד – שו"ת תשובה מאהבה
חלק רביעי – לא נדפס מעולם

שאלות ותשובות בעניני אבן העזר וגליונות שולחן ערוך אבן העזר, ערוך ומסודר לדפוס. כתב־היד נערך והוכן לדפוס בהעתקה מסודרת, עם…

פריט : 44

הגהות בכתב־יד הרה"ק רבי שלום זעליג מנדבורנא

תלמיד הבעש"ט

בעל 'דברי שלום' אבי הרה"ק רבי צבי הירש מנדבורנא בעל 'צמח ה' לצבי'

ספר דמשק אליעזר על המסורה ובשוליו הגהות וחידושים על דרך הנגלה ועל דרך הקבלה, כולל חישובי קץ הגאולה בכתב־יד־קדשו של…

פריט : 45

כתב־יד עב כרס – 600 עמ'!!
בכתב יד הגאון רבי יוסף היימאן אב"ד אלמאשד
 
עם חידושי תורה מרבו המהר"ם אש והחתם סופר
תקפ"ט-תר"ט (1829-1849)

כתב־יד עב כרס מלא וגדוש בחידושי תורה על סוגיות הש"ס, הלכות ושאלות ותשובות, ביאורים על הפרשיות ונביאים וכתובים, ביאורי אגדות…

פריט : 46

דרוש בחברא קדישא דק"ק פרשבורג

חידושים על מסכת מועד קטן – 4 עמ' בכתב־יד־קדשו של
בעל כתב סופר זצ"ל
פרשבורג תרכ"ב [1862]
חידושים על שתי סוגיות במסכת מועד קטן בעצם כתב־יד־קדשו של הגאון רבי אברהם שמואל בנימין סופר אב"ד ור"מ דק"ק פרשבורג…

פריט : 47

כרך חידושים גדול

בכתב־יד הגאון רבי שלמה זלמן אולמאן

בעל יריעות שלמה

    כרך חידושים על סוגיות הש"ס ושולחן ערוך בכתב־יד הגאון הגדול רבי שלמה זלמן אולמאן אב"ד מאקווא ובעל יריעות…

פריט : 48

חידושים על אגדות הש"ס בכתב־יד הגאון

רבי משה חאגיז – חיבור לא ידוע

ביאורים על אגדות הש"ס במסכתות שבת ועירובין בכתב־יד הגאון הגדול רבי משה חאגיז - המני"ח, עם ציונים והפניות לביאורי האגדות…

פריט : 49

ביאורים ודרשות בכתב־יד

רבי יצחק זרחיה אזולאי

עם הערה חתומה בכתב־יד בנו החיד"א

קושטא [תק"א 1741]

  קונטרס ביאורים על התנ"ך ודרשות בעצם כתב־יד־קודש רבי יצחק זרחיה אזולאי אבי החיד"א. פנקס קטן שהיה בחיקו והיה כותב…

פריט : 50

מחברת חידושי תורה בכתב־יד הגאון

רבי שלמה זלמן אויערבאך (40 עמ' כתובים)

  מחברת חידושי תורה על משניות מסכת כלאים בכתב־יד הגאון רבי שלמה זלמן אויערבך. הגאון רבי שלמה זלמן אויערבאך (תר"ע-תשנ"ה)…
מתוך 3 דפים
×