פריט : 5

ספר תהלים של האדמו"ר בעל 'פני מנחם' מגור

 

עם רשימת הנהגות בכתב ידו

מחיר פתיחה: $15,000
|
הערכה: $20,000 - $30,000

ספר תהלים של האדמו"ר בעל 'פני מנחם' מגור

 

עם רשימת הנהגות בכתב ידו

 

ספר תהלים קבלי של האדמו"ר רבי פנחס מנחם אלטר מגור בעל 'פני מנחם'. עם חתימתו והנהגות בעצם כתב יד קדשו.
בראש השער
האדמו"ר חתם את שמו בראש הספר שלוש פעמים וחתימה נוספת בשער המעמדות. החתימה הראשונה נמצאת בדף שלפני השער, בנוסח זה:
בה"י חנני השי"ת פינחס מנחם אלטר מפעיה"ק ירושלים תובב"א.

 

בדף שלפני השער רשימת דברים באמונה ובטחון ועבודת ה' שרשם לעצמו לשנן ולזכרון (ראה להלן)
האדמו"ר רבי פנחס מנחם אלטר בעל 'פני מנחם' (תרפ"ו-תשנ"ו) בן האדמו"ר בעל 'אמרי אמת' ונכד ה'שפת אמת' האדמו"ר השביעי בשושלת גור. גאון מופלא בתורה וכהן שנים רבות כראש ישיבת שפת אמת.
עבודת התפילה הייתה אצלו גדולה ונוראה. הוא התפלל באימה וביראה, בסילודין וסערת נפש, כולו אחוז דבקות עילאית וכל מילה ותיבה הוציא מפיו במתינות כמונה מרגליות, תפילה הייתה בהתלהבות ובליווי תנועות כדרך ראשי השושלת החידושי הרי"ם והשפת אמת.

 

הוא עצמו התבטא: "קרוי אני על שמו של בעל 'שפתי צדיק' אשר היה לו כח התפילה".

בדף שלפני השער רשם האדמו"ר בכתב יד קדשו:


בה"י לזכור. להשתדל, להתפלל ולעשות הכל לשם שמים ונחת רוח לפניו יתברך ולהתבייש ממנו.
[שורה עם רשימת עשרים וארבע שמות קדושים כנגד כ"ד כתבי הקודש]
בה"י להשתדל לזכור (מספר ארחות צדיקים)
א. הי"ת מרחם עלי יותר מכל מרחם ושומרני גם כשאיני שומר א"ע [את עצמי]
ב. כל הטובות ממישהו –
הכל מהש"י
והכל שלוחיו.
ג.
כל הטובות הן חסדי הש"י, ולא שאנו ראויין.
ד. א"א להוסיף ולגרוע מגזירת הש"י אם לא ע"י תפילה להש"י.
ה. הש"י יודע אם בטחוננו שלם בהש"י וא"א להעלים ממנו.
ו. לגמור בלב בה"י לקיים "עשה רצונך כרצונו" וכו', בטל רצונך וכו' כמארז"ל.
ז. לשמוח ולהודות להש"י שלא עשני גוי.
בראש השער חתימת ידו של זקנו הרה"ק רבי יעקב מאיר בידרמן: יעקב מאיר מפ"ק גור
(תר"ל-תש"א) חתן השפת אמת ועורך ספרי שפת אמת על הש"ס, בזיווג שני היה גיסו האמרי אמת חתנו, ומזיווג זה נולד האדמו"ר בעל פני מנחם, אשר הדפיס בשנת תשט"ז את חידושי זקנו בשם 'מאור יעקב', חתנו היה אחיינו האדמו"ר בעל 'בית ישראל'.
תיאור התהלים: ספר תהלים עם פירוש על דרך הפרדס מאת המקובל רבי משה אוסטרר מבראד בעל ערוגת הבשם.
לבוב תרל"ט [1879] דפוס ראשון. [6], ט- שמה: ל דף (ספירה אחרונה מעמדות) מצב טוב, כריכת חצי עור עתיקה בלויה מעט.
…………………………………
יש לך שאלות על פריט זה?
אנחנו זמינים לענות גם
בווצאפ >>>
 
×