פריט : 100

אגרת קודש מאת האדמו"ר

בעל 'אמרי אמת'

תרס"ט [1908]

 

"יראו כל באי עולם שאין הדת והיהדות הפקר חס ושלום"

מחיר פתיחה: $10,000
|
הערכה: $15,000 - $20,000

אגרת קודש מאת האדמו"ר

בעל 'אמרי אמת'

תרס"ט [1908]

 

"יראו כל באי עולם שאין הדת והיהדות הפקר חס ושלום"

 
מכתב ארוך מאת האדמו"ר רבי מרדכי אלתר מגור בעל 'אמרי אמת', בעצם חתימת־יד־קדשו.
גוף המכתב כתוב בכתב־יד גיסו הרה"ק רבי צבי חנוך לוין אב"ד בענדין חתן ה'שפת אמת'.
במכתב מביע האדמו"ר את גודל צערו
"מהתפרצות של צעירי אחינו בני ישראל… מהכתות החופשיים" אשר "ראו להשתחרר מעול התורה והיהדות… ועוד ידם נטויה על ירושלים עיר הקודש".
ממכתבו אנו למדים על פעולותיו מאחורי הקלעים של הגאון רבי חיים סולובייצ'יק במערכה זו וכפי שכותב
"ועל כן מה מאוד שמחנו על הבשורה שנתבשרנו בסוד כמוס על ידי איש אמונים בסוד כמוס בשם כבוד הגאון הג' מבריסק שיחי'" שנעשים פעולות "למען ה' ותורתו ולהצלת רבבות אלפי אחב"י ויהדותם… וכי יראי ה' נלחמים בכל עוז בעד תורתינו".
"ומי יתן ונדע גם אנו במה שיהיה באפשרינו לסייע להם במפעלות צדקתם", ומציע לאחד את כל חברי הכוללים בירושלים, שיתאחדו יחד
"להשפיע מכוחם על אחינו בני ישראל והיהדות בכל ארצות".
מבין השיטין של המכתב ניכרת שאיפתו של האדמו"ר לייסד ארגון ציבור בו יתאגדו יראי ה' כחומה בצורה נגד החפשיים – חזון זה קרם לימים עור וגידים עם יסוד תנועת 'אגודת ישראל' (ראש גולת אריאל ח"ב עמ' נט-סד).
הרה"ק בעל 'אמרי אמת' (תרכ"ו-תש"ח), האדמו"ר השלישי בשושלת גור, ובימיו הגיע גור לשיא גודלה. במשך ארבעים ושלש שנה כיהן אדמו"ר לרבבות. ממנהיגי היהדות החרדית בדור שלפני השואה וממייסדי וראשי אגודת ישראל, שר התורה והיראה, גאון מובהק בנגלה ובנסתר.
גור, ה' ויצא [ט' כסלו תרס"ט]. דף מקופל, כתוב על 2 עמודים מלאים, כל עמ' בגודל: 13X21 ס"מ. חיזוק נייר בקיפולי העמוד הראשון.
 
…………………………………
יש לך שאלות על פריט זה?
אנחנו זמינים לענות גם
בווצאפ >>>
 
 
 

אוסף אגרות מיוחד

מלחמת גדולי ישראל
למען שמירת צביון הרבנות ומוסדות החינוך בארץ ישראל

 

 

כשהחלו לנשוב רוחות זרות בכרם ישראל, אחד הדברים הראשונים שפעלו הארגונים החפשיים, היה למוטט את מוסד הרבנות המסורתית ומוסדות התורה החרדים ההולכים בדרך ישראל סבא, ולהציב שם רבנים נאורים שיתמכו בדרכם ובמוסדותיהם.
בתקופה שאנו דנים בה, ארץ־ישראל הייתה תחת שלטון האימפריה העות'מאנית שמרכזה היה בקושטא.
לידי רבה של קושטא ה'חכם באשי' העניק השלטון סמכויות רחבות והשפעה עצומה, ולמעשה הוא שימש כראש הקהילות היהודית בכל רחבי האימפריה (ובכלל זה ארץ־ישראל) ונציגם מול השלטונות, וכך למעשה מינוי הרבנים בארץ ישראל היו נתונים להחלטתו.
בשנת תרס"ט הם הדיחו בהשפעתם את החכם באשי רבי משה הלוי ורצו למנות במקומו את ר' חיים נחום שהיה מהרבנים הנאורים, חניך האליאנס והאוניברסיטאות בפאריז.
גדולי ישראל ראו בכך פגיעה עצומה בעתידה הרוחני של ארץ ישראל ויצאו במלחמת חורמה, על צביונה החרדי של ארץ ישראל בכלל ועיר הקודש ירושלים בפרט.
בראש המערכה עמד רבי יצחק אייזיק הלוי בעל דורות הראשונים (תר"ח-תרע"ד) ומכתבים אלו ממוענים אליו.
לפניך אוסף מכתבים היסטוריים נדירים מאת גדולי הדור – מתנגדים, חסידים וספרדים, ביניהם הגר"ח הלוי סולובייצ'יק, האדמו"ר בעל 'אבני נזר', האדמו"ר בעל 'אמרי אמת', הגרח"ע גרודזנסקי מווילנא ועוד, מהם ניתן ללמוד פרק נכבד בהשקפתם הטהורה על מעמד הרבנות ומלחמתם העיקשת על שמירת קדשי ישראל.
חומר מקיף על מערכה זו של גדולי ישראל נמצא בספרו של רבי דוד קמינצקי שליט"א 'רבן של ישראל' על הגרח"ע גרודז'ינסקי (ירושלים תשפ"א) פרק י"ד.
"ענין הרבנות בישראל במובנו האמיתי – הוא להורות להעם תורת ה' ויראתו ולעשות ולקיים ולשמור את הדת, שזהו יסוד האומה וקיומה"
 
 
 
 
 
 
×