גנזים 18
מכירה מיוחדת
6.23.24
1 דפים

פריט : 1

ש"ס זיטומיר שלם
סט מפואר על נייר ריגאל
שוליים רחבים – כריכות מקוריות
תלמוד בבלי - שס שלם ומפואר, מהדורת זיטומיר – תרי"ח-תרכ"ד, עם הלכות הרי"ף נדפס על ידי רבי חניניא ליפא ורבי…

פריט : 2

משניות זרעים
 בומברג 
ויניציאה רפ"ב [1521]
כרך משניות סדר זרעים, מכיל עשר מסכתות בהן נכתבו הלכות התלויות בארץ, עם פירוש הרמב"ם וכן דפוס ראשון של פירוש…

פריט : 3

מסכת עדיות
בומברג דפוס ראשון!
ויניציאה רפ"א [1521]
מסכת עדיות - כרך שלם מתוך מהדורת התלמוד הנודעת של דניאל בומבירגי, עם פירושי גדולי הראשונים הרמב"ם והראב"ד. מהדורת הש"ס…

פריט : 4

הגהות מהרש"ל על הש"ס
דפוס ראשון
קראקא שמ"ב [1582] עותק שלם!!
ספר 'חכמת שלמה' על הש"ס לרבינו המהרש"ל – קראקא שמ"ב [1582] עותק שלם!! הגהות רבינו המהרש"ל על הש"ס אשר הועתקו…

פריט : 5

דמשק אליעזר
לובלין ת"ו [1646]
ספר יקר המציאות
חידושים וביאורים להלכה ולמעשה על כל מסכת חולין מאת הגאון רבי אליעזר אשכנזי אב"ד ור"מ דק"ק אפטא. ספר דמשק אליעזר…

פריט : 6

סדר תפלות
כתב יד מפואר על קלף
איטליה המאה החמש עשרה
כתב יד עב כרס - מעל תשע מאות! עמודים כתובים על קלף - כתב יד נאה ומפואר. סדר תפילות –…

פריט : 7

סדר התפילה עם כוונות האר"י – הסידור הראשון על פי נוסח ספרד חסידי - זולקווא תקמ"א [1781]
"ואשר שת לבו לזאת להתפלל מתוך האי סדרא... תפלתו ריקם אינם חוזרות". (מנוסח שער הסידור) סדר תפילות לכל השנה משולב…

פריט : 8

סידור תפילה נוסח ספרד – חסידי
יאס תר"ג [1843]
עותק מפואר עם שוליים רחבים סידור נדיר מאוד – עותק עם שוליים נאים. סידור תפלה לכל השנה כמנהג ספרד-חסידי עם…

פריט : 9

תנ"ך פאריז רצ"ט-ש"ג [1539-1543]
סט מפואר
תורה נביאים וכתובים בהדפסה נאה ומהודרת באותיות גדולות ושוליים רחבים, נדפס בעיר הבירה פאריז בין השנים רצ"ט-ש"ג (1539-1543) על ידי…

פריט : 10

ששה שערים מצוירים מודפסים על קלף
חמשה חומשי תורה 'תקון סופרים'
ששה חלקים עם שערי קלף
בכריכות מקוריות מפוארות
אמשטרדם תפ"ו [1726]
סט נהדר. חמשה חומשי תורה והפטרות – בששה חלקים, עם שערים מצוירים, כרוכים בכריכות עור אמשטרדמיות מקוריות עם הטבעות מוזהבות…

פריט : 11

"כמוהו לא היה מלפנים": חמשה חומשי תורה בהגהתו המדוייקת של ה'מנחת שי' – מנטובה תק"ב [1742]
חמשה חומשי תורה, חמש מגילות והפטרות כמנהג האשכנזים הספרדים והאיטלייאנים. הפטרת תשעה באב עם תרגום ופירוש ארוך בשפת לאדינו. החומש…

פריט : 12

מספרי קושטא הנדירים
"קניזל" [קושטא רפ"ה, 1525]
ארבעה פירושים קדמונים על פירוש רש"י על התורה מחכמי ספרד א] פירוש רבי יעקב קניזל ב] פירוש רבי שמואל אלמושנינו…

פריט : 13

קושטא ר'
פתח דברי / פתרון חלומות / מעשה תורה. קושטא רע"ה [1515]
שלשה חיבורים קדמונים וחשובים 1) פתח דברי – חיבור חשוב בתורת הדקדוק לאחד מחכמי ספרד הקדמונים. 2) פתרון חלומות –…

פריט : 14

'כסף נבחר' מאת הרב המוסמך - רבי יאשיהו פינטו הראשון.
דמשק שס"ה [1605]
ספר יקר המציאות
דרשות וביאורים על פרשיות התורה, ספרים בראשית - ויקרא, מאת הרב המוסמך, המקובל רבי יאשיהו פינטו. הספר היהודי הראשון שנדפס…

פריט : 15

ספר יסוד. תניא. מנטובה רע"ד [1514]. דפוס ראשון.
ספר יסוד להלכות ומנהגים קדמונים מאת רבי יחיאל ב"ר יקותיאל עניו – מרבותינו הראשונים. הספר הוא קיצור ועיבוד של ספר…

פריט : 16

ארבעה טורים עם פירוש הב"ח
סט שלם ונאה של כל הארבעה חלקים
קראקא שצ"א-ת'
[1631-1640]
דפוס ראשון של כל החלקים
ארבעת חלקי הטור עם הביאור הגדול בית חדש (ב"ח) מאת הגאון הגדול רבינו יואל סירקיש אב"ד קראקא. ארבעת החלקים נדפסו…

פריט : 17

תשובה להלכה ולמעשה מאת הגאון רבי יואל סירקיש אב"ד קראקא
בעל הב"ח
עם הוספות בכתיבת ידו וחתימת יד קדשו
קראקא שפ"ט [1629]
תשובה ארוכה ויסודית מאוד עם הוספות בעצם כתב יד קדשו וחתימתו של גדול האחרונים רבינו הב"ח. ארבעה עמודים בכתיבת סופר…

פריט : 18

ספרי יסוד נדירים
דרישה ופרישה על יורה דעה ואבן העזר - דפוס ראשון
לובלין שצ"ה-שצ"ח [1635-1638]
טור יורה דעה ואבן העזר עם ספר 'דרישה ופרישה' לרבינו יהושע פלק כ"ץ בעל הסמ"ע – תלמיד הרמ"א ומהרש"ל. ספר…

פריט : 19

ספר תורת חטאת לרבינו הרמ"א
מעוטר בכ-100 הגהות בעצם כתב יד קדשו
של רבינו בעל 'תוספות יום טוב'
ספר תורת חטאת לרבינו הרמ"א – מהדורת קראקא שנ"א ובגליונותיו כמאה הגהות אשר רבים מהם השלמות לספרו 'תורת האשם' שלא…

פריט : 20

כרך חידושי תורה ודרשות מהגאון
רבי יהונתן אייבשיץ בכתב יד תלמידו
מיץ תק"י בערך
עם תגליות חדשות ונפלאות מכתבי רבי יהונתן אייבשיץ כתב יד חשוב ויוצא דופן מתורת הרבי הגדול רבי יהונתן אייבשיץ בעל…

פריט : 21

כתב יד. חידושים מאת בעל 'נודע ביהודה' 
נכתב בחייו בכתב יד תלמידו
 כתב יד. חידושים על הש"ס מאת הגאון רבי יחזקאל לנדא אב"ד פראג בעל 'נודע ביהודה' נכתב בחייו בכתב יד תלמידו…

פריט : 22

וה' ירחם עלינו ויקבץ נדחנו מהרה'

אגרת קודש
בכתב יד וחתימת
ה'חתם סופר'
אגרת קודש בכתב יד וחתימת רבן ומאורן של ישראל  בעל 'חתם סופר'  אודות שד"ר צפת  לאחר רעידת האדמה הגדולה מכתב…

פריט : 23

כתב יד. פרי עץ חיים לרבי חיים ויטאל. רוסיה תקל"ט [1779]
עריכה לא ידועה עם הגהות קבליות.
סודות כוונת התפילות לימות החול ערוך ומסודר בשערים על פי כתבי רבי חיים ויטאל. כתב יד אשכנזי משנת תקל"ט.  בדף…

פריט : 24

כתב יד
ספר 'כנפי יונה'
וליקוטים מהאר"י ותלמידיו
לנצבורג תצ"ב [1732]
כתב יד נאה עם שער מצוייר
ספר כנפי יונה – מיסודות ספרי הקבלה שנכתבו על ידי תלמידי האר"י – וליקוטים מתורת האר"י, כתב יד נאה ומרשים…

פריט : 25

מספרי קושטא הנדירים
שער ה' החדש – קושטא רצ"ג [1533] דפוס גרשם שונצינו
מהדורה ראשונה ויחידה
תוארי ה' יתברך, מהותו ושמותיו מאת החכם רבי שלמה אלמולי. המחבר רבי שלמה אלמולי - נולד בפורטוגל, בזמן הגירוש נדד…

פריט : 26

ספר יסוד לתורת הבעש"ט ומנהגיו
דרכי ישרים דפוס ראשון. [זולקווא תקנ"ד, 1794]
ספר חסידי קדום ונדיר ביותר
ספר ראשון ויחיד מסוגו בו נדפסו תחת קורת גג אחת כל התפילות שנהגו בקהילות החסידים לומר בערב שבת וקבלת שבת.…

פריט : 27

מספרי היסוד של החסידות
עבודת ישראל להמגיד מקוז'ניץ
דפוס ראשון. יוזעפוף תר"ב [1842]
עותק נדיר ורחב שוליים.
ספר עבודת ישראל מאת הרה"ק רבי ישראל הופשטיין – המגיד מקוז'ניץ – מספרי החסידות היסודיים ביותר – עותק רחב שוליים…

פריט : 28

קונטרס חסידי יקר המציאות
השלמות לספר הסגולי הקדוש 'עטרת תפארת ישראל' – אודיסה תרכ"ח (1868)
נודע בכל תפוצות ישראל קדושת וסגולת הספר הקדוש 'עטרת תפארת ישראל' מאת הרה"ק רבי ישראל חריף מסאטינוב תלמיד חבר של…

פריט : 29

עטרת צבי על הזהר
מאת 'שר בית הזהר' הרה"ק רבי צבי הירש מזידיטשוב
דפוס ראשון – סט שלם. למברג תקצ"ד-תר"א [1834-1841]

ביאור על ספר הזהר מאת הרה"ק רבי צבי הירש מזידיטשוב – סט שלם – שלשה חלקים שהדפסתם התפרסה על פני…

פריט : 30

 סגולה לבני חיי מזוני
ביאורים על מדרש רבה על דרך הסוד
 בעצם כתב יד קדשו של
הרה"ק רבי יצחק אייזיק מזידיטשוב
'ופעם אחת הניח אדמו"ר זללה"ה את הקוויטל שלי תוך ספרו הקדוש כתב יד ואמר בלשונו הטהור: שמשם יוכל כל אדם…

פריט : 32

תשובה בהלכה בחתימת יד קדשו של
רבי יקותיאל יהודה טייטלבוים
בעל 'ייטב לב'
סיגט תרל"ח [1878]
תשובה בהלכה בעניני אבן העזר בחתימת יד קדשו של בעל ייטב לב: 'דברי ידידו יקותיאל יהודה טייטלבוים. הרה"ק רבי יקותיאל…

פריט : 33

ה'קאמארנא חומשים' שהיו חביבים ביותר על האדמו"ר רבי יואל מסאטמר
חומש היכל הברכה – ב' חלקים. של האדמו"ר רבי יואל מסאטמר חומשים, עם פירוש היכל הברכה, על פי יסודות האר"י…

פריט : 34

אין כדוגמתו!!


חמשה סימנים שלמים מספר 'על הגאולה ועל התמורה' בעצם כתב יד קדשו של האדמו"ר רבי יואל טייטלבוים מסאטמר
"והשי"ת יהיה בעזריכם בתפלות הגונות בביהכ"נ ובביהמ"ד שאין שם מינות וכפירה... וירחם עליכם השי"ת להצילכם מכל רע ושלא להילכד ברשת…

פריט : 35

מכתב הזמנה בחתימת
האדמו"ר רבי יוחנן מראחמסטריווקא הראשון
בן הרה"ק רבי מרדכי מטשרנוביל
תרנ"ד [1894]
'המעתיר בעד כלל ישראל לטובה ולברכה' מכתב הזמנה בחתימת יד קדשו של מייסד שושלת ראחמסטריווקא הרה"ק רבי יוחנן טברסקי בן…

פריט : 36

'בני חיי ומזוני'
מכתב גדוש ברכות מאת הרה"ק רבי יעקב יצחק מביאלה – האדמו"ר הראשון מביאלה. תרמ"ו [1886]
מכתב ברכות לשנה החדשה בחתימת יד קדשו של של האדמו"ר הראשון מביאלה הרה"ק רבי יעקב יצחק רבינוביץ בעל 'דברי בינה'.…

פריט : 37

דרכו של השם יתברך להשתמש בכלים שבורים'
מכתב חיזוק באמונה וברכות בכתב יד קדשו וחתימתו של
האדמו"ר רבי נתן דוד מפארצוב. ביאלה תר"ס [1900]
מכתב חיזוק נפלא באמונה וברכות לרפואה בעצם כתב יד האדמו"ר הרה"ק רבי נתן דוד רבינוביץ מפארצוב. במכתבו מנחם האדמו"ר את…

פריט : 38

מכתב אבי תנועת המוסר הגאון
רבי ישראל סלנטר
מעמעל [תרכ"א, 1861]
מכתב רבי ישראל סלנטר ורבי אליהו חיים מייזל אב"ד לודז' אל רבי צבי בנימין אויערבאך אב"ד הלברשטאט בענין קובץ "תבונה"…

פריט : 39

הדרכה מעשית ומפורטת לבניית מקוואות

בעצם כתב יד קדשו של ה'חזון איש'

דף גדול בעצם כתב ידו של רבי אברהם ישעיהו קרליץ בעל 'חזון איש' עם הדרכה מעשית בת חמשה סעיפים מפורטים,…

פריט : 40

שיעור חזון איש
קונטרס בענין שיעורי תורה

בכתב ידו של הסטייפלר זצ"ל
קונטרס ארוך המשתרע על 5 עמ' בענין 'שיעורי תורה' הנוגעים למאות מצוות והלכות בכתב ידו של הגאון הסטייפלר זצ"ל בקונטרס…

פריט : 41

תגלית מרתקת!
פסק הדין של מרן ה'בית יוסף' וחכמי צפת
מנטובה של"ד [1574]
תגלית מרתקת! כתב החרם הראשון על ספר מודפס דף בודד - פסק הדין של מרן ה'בית יוסף' וחכמי צפת על…

פריט : 42

משל הקדמוני. ויניציאה ש"ז [1547]
עם 79 ציורים חיתוכי עץ חדשים!
ספר מוסר קדמון, כתוב בצורת משלים משעשעים הכתובים בחרוזים בליווי שירים וציורים מאת החכם רבי יצחק אבן סהולה. משל הקדמוני…

פריט : 43

ספר יסוד. נשמת חיים דפוס ראשון אמשטרדם תי"ב [1651]
עותק יקר המציאות, עם פורטרט המחבר רבי מנשה בן ישראל
מאמרים והוכחות על קיומה של הנשמה הרוחנית, עניני שדים ורוחות, גלגולי נשמות ותחיית המתים מאת החכם הגדול רבי מנשה בן…

פריט : 44

תעודת הפספורט האישי
 של המקובל האלוקי
רבי יהודה פתייה
עם חתימת יד קדשו
תעודת הפספורט האישי של המקובל האלוקי רבי יהודה פתייה שהונפקה לו בעת עלותו לגור בארץ ישראל. חתום בחתימת יד קדשו…

פריט : 45

היסטוריה ירושלמית: אוסף ענק ויחידאי של הזמנות ירושלמיות מרהיבות לשמחות ואירועים
אוסף נרחב ביותר ובו למעלה כ-230 מכתבי וכרטיסי הזמנה מודפסים לשמחות ואירועים ציבוריים שונים בירושלים של מעלה, רבים מהם נדפסו…

פריט : 46

The Rabbi's Blessing
 Sir Frederic William Burton (1816-1900)
Watercolor on board 54 x 67 cm (21 x 26 inches) Signed and dated top right: Fred W. Burton, A.R.H.A.…
1 דפים
×