מכירה מס' 15
א' סיון תשפ"ג | 21.5.2023 | 20:00
מתוך 3 דפים

פריט : 3

תפלת הדרך
סידור מינאטורי מקוצר להולכי דרכים
זולצבאך, תקנ"ג - 1793
___

סידור מיניאטורי קטן הכולל תפילות שאינם שגורות בעל פה, עבור הולכי דרכים. עם הוספות בכתב יד של קטעי תפילה וקריאה…

פריט : 8

סדר תפילות 'אשמורת הבוקר'
כתב יד גדול על קלף. עם שער מצוייר-מרהיב עין
המבורג, תקכ"ט - 1769
___

כתב יד גדול ומיוחד ביותר, כתוב על קלף, באותיות גדולות, כותרות ותיבות פתיחה באותיות מוגדלות יותר, עם שער מצוייר, הכל…

פריט : 11

בן המלך והנזיר
ספר יקר המציאות. דפוס ראשון
קושטא, רע"ח - 1518
___

משלי חכמה ומוסר בשיר ומליצה בדרך שיחה בין מלך השקוע בהבלי הזמן לנזיר פרוש מתאוות העולם. ספר יקר המציאות ביותר.…

פריט : 12

אור ה' לרבי חסדאי קרשקש
דפוס ראשון
פיררה, שט"ו -1555
___

עיקרי האמונה ויסודות הדת מאת רבי חסדאי קרשקש. רבי חסדאי קרשקש (ברצלונה, ה' אלפים ק' בערך – סרגוסה ק"ע בערך)…

פריט : 15

דרך אמונה
קושטא, רפ"ב - 1522

___

חקירות בעניני אמונה וביאורי מאמרי חז"ל מאת רבי אברהם ביבאגו. חכמי ישראל בדור הגירוש ולאחריו הושפעו מספרו והביאו מדבריו. היש"ר…

פריט : 16

מיסודות ספרי המוסר
ספר ראשית חכמה. דפוס ראשון
ויניציאה, של"ט - 1579
___

תוכחות מוסר, עניני קדושה ותיקוני תשובה – יסוד היסודות של ספרי המוסר, מאת המקובל האלוקי רבי אליהו די וידאש תלמידו…

פריט : 17

תפוחי זהב – קיצור ספר ראשית חכמה
דפוס ראשון
מנטובה, שפ"ג - 1623
___

  קיצור ספר המוסר היסודי 'ראשית חכמה' לרבי אליהו די וידאש, מאת רבי יחיאל מילי. כולל תפילות וליקוטים שונים (חלקם…

פריט : 18

עיקרי האמונה
אור עמים לרבי עובדיה ספורנו. דפוס ראשון
בולוניה, רצ"ז - 1537
___

חיבור בעניני אמונה ופילוסופיה הבא לסתור את דעות הפילוסוף אריסטו, שהן מנוגדות לדעת התורה ולעיקרי האמונה מאת החכם רבי עובדיה…

פריט : 19

מנורת המאור עם פירוש 'נפש יהודה'
דפוס ראשון. שער מצויר
אמשטרדם, ת"ס - 1700
___

  ספר 'מנורת המאור' מאת רבי יצחק אבוהב, עם פירוש 'נפש יהודה' מאת רבי משה פרנקפורטר מאמשטרדם. ספר 'מנורת המאור'…

פריט : 20

הספר הראשון שנדפס בעיר הקודש ירושלים
עבודת הקודש להחיד"א
ירושלים, תר"א - 1841
___
ספר 'עבודת הקודש' לרבי חיים יוסף דוד אזולאי – החיד"א, כולל שבעה חיבורים נפרדים ובהם דינים והנהגות, מוסר ותיקוני תשובה,…

פריט : 21

מנשה בן ישראל
תנ"ך. עותק שלם ומהודר
אמשטרדם, שצ"ה - 1635
___

חמישה חומשי תורה, נביאים וכתובים, מוגה ומדויק בידי החכם הנודע מנשה בן ישראל – מספרי התנ"ך הראשונים שנדפסו באמשטרדם. בהקדמתו…

פריט : 22

התנ"ך הראשון שנדפס ביידיש
אמשטרדם, תל"ו-תל"ט - 1676-1679
___

תורה נביאים וכתובים 'מועתקים ומבוארים ומפורשים' בלשון אשכנז (יידיש) מאת ר' יקותיאל בליץ. תנ"ך זה הנודע בשם תנ"ך בליץ, הוא…

פריט : 23

החומש המקורי עליו נשבעו היהודים בבית המשפט בפראג
עם אישור רבה של פראג הגאון רבי אלעזר פלקלש

___
  חמישה חומשי תורה עליהם הניחו היהודים את ידם בעת שנשבעו בבית המשפט בפראג. במשך שנים רבות נאלצו היהודים להישבע…

פריט : 24

חומש 'אור החיים' עם סידור נוסח ספרד חסידי
דפוס שפירא
זיטומיר, תר"כ - 1860
___

חמישה חומשי תורה – בחמישה חלקים מהודרים, עם פירוש 'אור החיים' הקדוש על התורה ופירושו על המגילות 'ראשון לציון'. בסוף…

פריט : 25

אינקונבול שלם ומושלם במצב מעולה
533 שנה

פירוש הרמב"ן על התורה
נאפולי, ר"נ - 1490
___
  'פירוש התורה להרב רבינו משה בר' נחמן גירונדי זצ"ל'. פירוש הרמב"ן כולל ביאורים על פי הפשט ועל פי חכמת…

פריט : 26

עשרת הדברות
עם פירוש רבי אברהם אבן עזרא
באזל, רפ"ז - 1527
___


'עשרת הדברים' עם פירוש רבי אברהם אבן עזרא ותרגום לטיני עמוד מול עמוד מאת המלומד סבסטיאן מינסטר (Sebastiani Munsteri). בדפים…

פריט : 27

פירוש התורה לרבינו יעקב בעל הטורים
ויניציאה, ש"ד - 1544
___

פרפראות, גימטריאות, ראשי תיבות ו'מסורות' על חמישה חומשי תורה מאת רבינו יעקב בעל הטורים. פירושו הגאוני של רבינו יעקב בעל…

פריט : 28

דרשות התורה להחכם רבי שם טוב אבן שם טוב
דפוס ראשון
שאלוניקי, רפ"ה - 1525
___

דרשות לפי סדר הפרשיות ובסופו דרשות לתשובה, ודרשות לראש השנה ויום כיפור, מאת רבי שם טוב ב"ר יוסף אבן שם…

פריט : 29

ביאורי בעל 'תרומת הדשן' על רש"י
דפוס ראשון
ויניציאה, רע"ט - 1519
___

'ביאורים יסד הגאון מהר"ר ישראל זצ"ל על פירש"י...' ביאורים על פירוש רש"י על חמישה חומשי תורה מרבינו הגדול רבי ישראל…

פריט : 30

ספרו הראשון של רבינו הרמ"א
מחיר יין על מגילת אסתר. עותק נאה
קרימונא, שי"ט - 1559
___

ביאור חדש ומקורי על מגילת אסתר מאת רבן של ישראל רבינו משה איסרליש מקראקא – רבינו הרמ"א, שחיברו בעת היותו…

פריט : 31

זרע ברך
דפוס ראשון ונדיר מאוד
קראקא, ת"ו - 1646
___

דרשות וביאורים על הפרשיות ומאגדות חז"ל, מאת הגאון רבי ברכיה ברך שפירא דיין דק"ק קראקא בזמן הב"ח ובעל 'תוספות יום…

פריט : 32

אלשיך הקדוש על התורה
ספר יסוד. תורת משה לרבינו משה אלשיך – דפוס ראשון
ויניציאה, שס"א - 1601

___
ביאורים נפלאים על חמישה חומשי תורה מאת רבינו משה אלשיך מצפת. דפוס ראשון בשלמות של ספר הספרים של תורת הדרוש,…

פריט : 33

מגן דוד
ספר יקר המציאות
קושטא, רע"ז - 1517
___

תשובות להשגות שהשיגו בעניני דקדוק על הרד"ק, החכם ר' יצחק דוראן הלוי בספרו מעשה אפד ורבי דוד אבן יחייא בספרו…

פריט : 34

מסורת המסורת
דפוס בומברג. דפוס ראשון
ויניציאה, רח"צ - 1538
___

ספר יסודי בעניני המסורה. כללים וביאורים להבין את דרך ושיטת עבודת בעלי ה'מסורה', מאת המדקדק הגדול רבי אליהו בחור הלוי…

פריט : 35

ספר דקדוק יסודי
תשבי
איזנא, ש"א - 1541
___

ספר דקדוק יסודי. שבע מאות ושנים עשר שרשים (כמנין תשב"י) וביאורם בלשון הקודש, מאת המדקדק הגדול רבי אליהו הלוי בחור…

פריט : 36

ספר מתורגמן
עותק מרשים בכריכת קלף עתיקה מהודרת
קלן, ש"כ - 1560
___

ביאורי שורשי מילים ארמיות שבתרגומי אונקלוס, יהונתן וירושלמי מאת המדקדק הנודע רבי אליהו בחור הלוי אשכנזי. נדפס על נייר עבה…

פריט : 38

תעודת כשרות על יין בכתב יד קדשו וחתימתו של הגאון רבי שמעון סופר אב"ד קראקא
מארינבאד, תרמ"ב - 1882
___

תעודת כשרות לבית מסחר היין של ר' ישי אלכסנדר בפראנקפורט דמיין, בכתב יד קדשו וחתימתו של הגאון רבי שמעון סופר…

פריט : 39

'ענין ארבע גלויות' - 4 עמודים
בכתב יד הגאון רבי שמואל הערנפעלד אב"ד מטרסדורף בעל 'חתן סופר' - נכדו חביבו של החתם סופר
___

ענין ארבע גלויות שגלו ישראל בידי ארבעה מלכויות – רשימת ציונים, מקורות וביאורים בכתב יד הגאון הצדיק הגאון רבי שמואל…

פריט : 40

כתב סמיכה מאת הגאון רבי שמחה בונם עהרענפעלד אב"ד מטרסדורף בעל 'מענה שמחה'
מטרסדורף, תרס"ו - 1906
___

כתב סמיכה נאה, כתוב במליצה ובחרוזים בחתימת יד קדשו של הגאון רבי שמחה בונם עהרענפעלד אב"ד מטרסדורף נכד החתם סופר.…

פריט : 41

'ומטו משמיה דמרן רבינו הגדול מהרמ"ס זצ"ל'

כתב יד. כרך חידושי סוגיות בכתב יד רבי חיים אברהם ארנשטיין אב"ד בארדיוב תלמיד החתם סופר
חידושי סוגיות ושיעורים שנאמרו בישיבה בעצם כתב יד הגאון רבי חיים אברהם ארנשטיין אב"ד בארדיוב. בעמ' הראשון חתימת ידו: אברהם…

פריט : 42

מכתב ברכה מאת הגאון רבי אליעזר זוסמן סופר לבנו רבי יוסף ליב לרגל הדפסת ספרו ילקוט סופר
פאקש, תרנ"ח - 1898

ברכת מזל טוב בכתב יד וחתימת הגאון רבי אליעזר זוסמן סופר אב"ד פאקש ובעל 'ילקוט אליעזר' לבנו הגאון רבי יוסף…

פריט : 43

ספר שערי תורה עם למעלה מ-50 הגהות בכתב יד קדשו של הגאון בעל 'מחנה חיים' תלמידו המובהק של המחבר
וינה, תרי"א - 1850

ספר שערי תורה על עניני חזקות מאת הגאון הגדול רבי בנימין זאב וואלף ווערבוי – העותק האישי של תלמידו המובהק…

פריט : 44

מכתב מאת רבי עמרם פישר אב"ד יינק חתן בעל 'ילקוט אליעזר' אל גיסו בעל 'ילקוט סופר'

יינק, תרס"ז - 1907

מכתב חידושי תורה בכתב יד וחתימת הגאון רבי עמרם פישר אב"ד יינק, אל גיסו הגאון רבי יוסף ליב סופר אב"ד…

פריט : 45

דרשה לז' באדר תרל"ד
בכתב יד הגאון רבי ירמיהו לעוו אב"ד אויהעל בעל ספר דברי ירמיה

'דרוש אמרתי בק"ק אוהעל בז' אדר תרל"ד', בעצם כתב יד הגאון רבי ירמיהו לעוו אב"ד אויהעל. כולל דברים בשבח תפארת…

פריט : 46

תגלית מרתקת
מכתב ארוך ולא ידוע ממרן החתם סופר
בכתב יד הגאון הצדיק רבי אשר אנשיל ווייס בעל שמן למנחה

העתק שני מכתבים ממרן בעל חתם סופר אל הגאון רבי דניאל פרוסטיץ ראב"ד פרשבורג. המכתב הראשון מרתק ומעניין ביותר ונחשף…

פריט : 47

תשובה בהלכה בכתב יד הגאון רבי ישעיה זילברשטיין אב"ד וואיטצען בעל 'מעשי למלך'

מכתב בכתב יד הגאון רבי ישעיה זילברשטיין אב"ד וואיטצען, תשובה הלכתית קצרה בעניני מלאכת חול המועד. הגאון רבי ישעיה זילברשטיין…

פריט : 48

מכתב חידושי תורה מאת הגאון רבי אליעזר דייטש אב"ד באניהאד בעל 'פרי השדה'

תרס"ח - 1908

מכתב חידושי תורה בחתימת הגאון הנודע רבי אליעזר דייטש אב"ד באניהאד. מכתב חידושי תורה עם השלכות מעשיות להלכה ולמעשה בגדר…

פריט : 50

הזוהר הקדוש הראשון שנדפס בארץ ישראל
ספר הזוהר. סט שלם
ירושלים, תר"ד-תר"ו [1844-1846]

ספר הזוהר להתנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי, מוגה ומדויק על פי דפוסי קושטא וליוורנו עם הגהות ופירושי הרמ"ז והחיד"א.…

פריט : 51

תקוני הזהר. דפוס רבי משה שפירא
סלאוויטא, תקפ"ו - 1826

שבעים 'תיקונים' על המילה הראשונה בתורה 'בראשית' מהתנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי. מוגה ומדויק על פי דפוס קושטא –…

פריט : 52

ספר יסוד בקבלה. שערי צדק - דפוס ראשון
ריווא דטרינטו, שכ"א - 1561

הקדמות ויסודות בחכמת הקבלה, ובעיקר על ענין 'עשר הספירות' מאת המקובל הקדמון רבי יוסף ג'קטיליה. מספרי היסוד הבסיסיים ביותר לכל…

פריט : 53

ספר יסוד בתורת הקבלה
גנת אגוז לרבינו יוסף ג'קטיליה. שער מצויר
הנאו, ש"ע - 1610

ספר יסודי למתחילים ללמוד חכמת הקבלה מאת המקובל רבינו יוסף ג'קטיליה. שער הספר מצויר כולו עם דמויות משה ואהרן, עקידת…

פריט : 54

ספר היסוד בקבלת הרמ"ק
פרדס רמונים. דפוס ראשון
קראקא, שנ"ב - 1592

מבוא גדול לחכמת הקבלה, עם ביאורים רבים בדברי הזוהר הקדוש מאת המקובל האלוקי רבי משה קורדובירו – הרמ"ק. עם ציור…

פריט : 55

עסיס רמונים. דפוס ראשון
ויניציאה, שס"א - 1601

קיצור ספר 'פרדס רמונים' – לרבינו משה קורדובירו - הרמ"ק, מאת תלמידו רבי שמואל גאליקו.   ספר 'פרדס רמונים' (ראה…

פריט : 56

דרך אמת - הגהות האר"י על הזהר בעריכת הרמ"ז
דפוס ראשון

ויניציאה, תי"ח - 1658

הגהות האר"י על כל ספר הזוהר בעריכת המקובל רבי משה זכות – הרמ"ז. מספרי היסוד העמדת נוסח הזוהר על אמיתותו.…

פריט : 57

מגיד מישרים למרן הבית יוסף. דפוס ראשון
ויניציאה, ת"ט - 1649

סודות גדולים ונוראים, הנהגות ואזהרות שגילה המגיד – המלאך הדובר מן השמים למרן רבי יוסף קארו בעל בית יוסף והשולחן…

פריט : 58

גילוי קץ הגאולה
מאמר משרא קטרין. ספר יקר המציאות
קושטא, ע"ר - 1510

סוד קץ הגאולה הנזכר בספר דניאל מאת המקובל רבי אברהם הלוי הספרדי – מחכמי דור גירוש ספרד. לפי חשבון המחבר,…

פריט : 59

אדם שכלי. דפוס ראשון ויקר המציאות
טיהינגן, ש"כ - 1560

ביאור י"ג עיקרי האמונה להרמב"ם, י"ג מדות ועשרת הדברות על דרך הקבלה מאת רבי שמעון ב"ר שמואל מצרפת. כולל את…

פריט : 60

תיקוני הזוהר עם פירוש 'חמדת צבי'. שער מפואר
אמשטרדם, תס"ו - 1706

ספר תיקוני הזוהר עם פירוש 'חמדת צבי', מאת רבי צבי הירש ב"ר ירחמיאל חאטש בעל ספר דרך ישרה ושבתא דריגלא.…
מתוך 3 דפים
×