מכירה מס' 15
א' סיון תשפ"ג | 21.5.2023 | 20:00
  • $10,000
    -
    $9,500
מתוך 4 דפים

פריט : 1

אוניקום.

סדר תפלות יום כפור קטן
פראג, תכ"ה בערך
___
סדר תפלות וסליחות למנחת ערב ראש חדש עם פירוש-תרגום ביידיש מאת רבי נתן חזן דק"ק פרוסטיץ. זו הפעם הראשונה שהובא…

פריט : 2

ברית יצחק
אמשטרדם, תקכ"ח - 1768
___

סדר קריאה ותיקון ללימוד לילה שלפני המילה, וסדר הברית עם הפיוטים והברכות. כולל גם סדרי מילה 'לאנוסי ישראל הבאים מספארד…

פריט : 3

תפלת הדרך
סידור מינאטורי מקוצר להולכי דרכים
זולצבאך, תקנ"ג - 1793
___

סידור מיניאטורי קטן הכולל תפילות שאינם שגורות בעל פה, עבור הולכי דרכים. עם הוספות בכתב יד של קטעי תפילה וקריאה…

פריט : 4

ספר תהלים
המהדורה הראשונה של ר' וואלף היידנהיים
רדלהיים, תקפ"ה - 1825
___

ספר תהלים 'מדוייק היטב... על פי המסורת וכתבי יד קדמונים ובדוקים' מאת המדקדק הגדול החכם ר' וואלף היידנהיים, ובסופו ספר…

פריט : 5

סדר תהלים
עם מעמדות ופרקי שירה
דפוס רבי משה שפירא
סלאוויטא, תקפ"ד - 1824
___

סדר תהלים מחולק לימות השבוע וכוונת המזמורים, עם סדר מעמדות ופרק שירה. דפוס הרה"ק רבי משה שפירא אב"ד סלאוויטא בן…

פריט : 6

תקון ליל שבועות
דפוס רבי משה שפירא
סלאוויטא, תקפ"ג - 1823
___

תקון ליל שבועות והושענא רבא על פי סדר השל"ה הק' עם כוונת השמות מהאר"י. דפוס הרה"ק רבי משה שפירא אב"ד…

פריט : 7

תקון שלמה - תקוני שבת
עותק מהודר עם כריכת עור מקורית מפוארת
אמשטרדם, תקנ"ד - 1794
___

סדר התפילות לשבת עם 'תיקוני שבת' מהאר"י ז"ל בעריכת רבי שלמה זלמן לונדן. 'תקון שלמה' הוא סידור תפילה והנהגות, המלווה…

פריט : 8

סדר תפילות 'אשמורת הבוקר'
כתב יד גדול על קלף. עם שער מצוייר-מרהיב עין
המבורג, תקכ"ט - 1769
___

כתב יד גדול ומיוחד ביותר, כתוב על קלף, באותיות גדולות, כותרות ותיבות פתיחה באותיות מוגדלות יותר, עם שער מצוייר, הכל…

פריט : 9

פנקס כתב יד - תפלות לחזן
כתב יד עם ציורים
המבורג, תקפ"ט - 1829
___

פנקס בכתב יד ובו נכתבו סדרי קריאה ותפלות המיוחדים לחזן – בחברת 'עזרת אחים' בעיר המבורג משנת תקפ"ט. בראש כתב…

פריט : 10

שיר השירים ופרקי אבות
עותק נאה
אמשטרדם, תקכ"ו - 1766
___

שיר השירים עם תרגום ללאדינו באותיות לטיניות, ופרקי אבות עם תרגום לספרדית מאת יצחק בן אליהו הכהן ביליפאנטי. Paraphrasis Caldayca…

פריט : 11

בן המלך והנזיר
ספר יקר המציאות. דפוס ראשון
קושטא, רע"ח - 1518
___

משלי חכמה ומוסר בשיר ומליצה בדרך שיחה בין מלך השקוע בהבלי הזמן לנזיר פרוש מתאוות העולם. ספר יקר המציאות ביותר.…

פריט : 12

אור ה' לרבי חסדאי קרשקש
דפוס ראשון
פיררה, שט"ו -1555
___

עיקרי האמונה ויסודות הדת מאת רבי חסדאי קרשקש. רבי חסדאי קרשקש (ברצלונה, ה' אלפים ק' בערך – סרגוסה ק"ע בערך)…

פריט : 13

נדיר מאוד
ספר אבקת רוכל
רימיני, רפ"ו - 1526
___

דברים נפלאים מעניני חבלי משיח, מלחמת גוג ומגוג והגאולה העתידה, ענין נצחיות הנשמה, גן עדן וגיהנם והעולם הבא, סדר יצירת…

פריט : 14

מספרי היסוד של עיקרי האמונה
ספר העיקרים עם פירוש 'עץ שתול'
עם דפי ההשמטות הנדירים
ויניציאה, שע"ח - 1618
___

עיקרי הדת ויסודות האמונה מאת רבי יוסף אלבו, עם ביאור 'עץ שתול' על כל הספר מאת רבי גדליה ליפשיץ. בספרו…

פריט : 15

דרך אמונה
קושטא, רפ"ב - 1522

___

חקירות בעניני אמונה וביאורי מאמרי חז"ל מאת רבי אברהם ביבאגו. חכמי ישראל בדור הגירוש ולאחריו הושפעו מספרו והביאו מדבריו. היש"ר…

פריט : 16

מיסודות ספרי המוסר
ספר ראשית חכמה. דפוס ראשון
ויניציאה, של"ט - 1579
___

תוכחות מוסר, עניני קדושה ותיקוני תשובה – יסוד היסודות של ספרי המוסר, מאת המקובל האלוקי רבי אליהו די וידאש תלמידו…

פריט : 17

תפוחי זהב – קיצור ספר ראשית חכמה
דפוס ראשון
מנטובה, שפ"ג - 1623
___

  קיצור ספר המוסר היסודי 'ראשית חכמה' לרבי אליהו די וידאש, מאת רבי יחיאל מילי. כולל תפילות וליקוטים שונים (חלקם…

פריט : 18

עיקרי האמונה
אור עמים לרבי עובדיה ספורנו. דפוס ראשון
בולוניה, רצ"ז - 1537
___

חיבור בעניני אמונה ופילוסופיה הבא לסתור את דעות הפילוסוף אריסטו, שהן מנוגדות לדעת התורה ולעיקרי האמונה מאת החכם רבי עובדיה…

פריט : 19

מנורת המאור עם פירוש 'נפש יהודה'
דפוס ראשון. שער מצויר
אמשטרדם, ת"ס - 1700
___

  ספר 'מנורת המאור' מאת רבי יצחק אבוהב, עם פירוש 'נפש יהודה' מאת רבי משה פרנקפורטר מאמשטרדם. ספר 'מנורת המאור'…

פריט : 20

הספר הראשון שנדפס בעיר הקודש ירושלים
עבודת הקודש להחיד"א
ירושלים, תר"א - 1841
___
ספר 'עבודת הקודש' לרבי חיים יוסף דוד אזולאי – החיד"א, כולל שבעה חיבורים נפרדים ובהם דינים והנהגות, מוסר ותיקוני תשובה,…

פריט : 21

מנשה בן ישראל
תנ"ך. עותק שלם ומהודר
אמשטרדם, שצ"ה - 1635
___

חמישה חומשי תורה, נביאים וכתובים, מוגה ומדויק בידי החכם הנודע מנשה בן ישראל – מספרי התנ"ך הראשונים שנדפסו באמשטרדם. בהקדמתו…

פריט : 22

התנ"ך הראשון שנדפס ביידיש
אמשטרדם, תל"ו-תל"ט - 1676-1679
___

תורה נביאים וכתובים 'מועתקים ומבוארים ומפורשים' בלשון אשכנז (יידיש) מאת ר' יקותיאל בליץ. תנ"ך זה הנודע בשם תנ"ך בליץ, הוא…

פריט : 23

החומש המקורי עליו נשבעו היהודים בבית המשפט בפראג
עם אישור רבה של פראג הגאון רבי אלעזר פלקלש

___
  חמישה חומשי תורה עליהם הניחו היהודים את ידם בעת שנשבעו בבית המשפט בפראג. במשך שנים רבות נאלצו היהודים להישבע…

פריט : 24

חומש 'אור החיים' עם סידור נוסח ספרד חסידי
דפוס שפירא
זיטומיר, תר"כ - 1860
___

חמישה חומשי תורה – בחמישה חלקים מהודרים, עם פירוש 'אור החיים' הקדוש על התורה ופירושו על המגילות 'ראשון לציון'. בסוף…

פריט : 25

אינקונבול שלם ומושלם במצב מעולה
533 שנה

פירוש הרמב"ן על התורה
נאפולי, ר"נ - 1490
___
  'פירוש התורה להרב רבינו משה בר' נחמן גירונדי זצ"ל'. פירוש הרמב"ן כולל ביאורים על פי הפשט ועל פי חכמת…

פריט : 26

עשרת הדברות
עם פירוש רבי אברהם אבן עזרא
באזל, רפ"ז - 1527
___


'עשרת הדברים' עם פירוש רבי אברהם אבן עזרא ותרגום לטיני עמוד מול עמוד מאת המלומד סבסטיאן מינסטר (Sebastiani Munsteri). בדפים…

פריט : 27

פירוש התורה לרבינו יעקב בעל הטורים
ויניציאה, ש"ד - 1544
___

פרפראות, גימטריאות, ראשי תיבות ו'מסורות' על חמישה חומשי תורה מאת רבינו יעקב בעל הטורים. פירושו הגאוני של רבינו יעקב בעל…

פריט : 28

דרשות התורה להחכם רבי שם טוב אבן שם טוב
דפוס ראשון
שאלוניקי, רפ"ה - 1525
___

דרשות לפי סדר הפרשיות ובסופו דרשות לתשובה, ודרשות לראש השנה ויום כיפור, מאת רבי שם טוב ב"ר יוסף אבן שם…

פריט : 29

ביאורי בעל 'תרומת הדשן' על רש"י
דפוס ראשון
ויניציאה, רע"ט - 1519
___

'ביאורים יסד הגאון מהר"ר ישראל זצ"ל על פירש"י...' ביאורים על פירוש רש"י על חמישה חומשי תורה מרבינו הגדול רבי ישראל…

פריט : 30

ספרו הראשון של רבינו הרמ"א
מחיר יין על מגילת אסתר. עותק נאה
קרימונא, שי"ט - 1559
___

ביאור חדש ומקורי על מגילת אסתר מאת רבן של ישראל רבינו משה איסרליש מקראקא – רבינו הרמ"א, שחיברו בעת היותו…

פריט : 31

זרע ברך
דפוס ראשון ונדיר מאוד
קראקא, ת"ו - 1646
___

דרשות וביאורים על הפרשיות ומאגדות חז"ל, מאת הגאון רבי ברכיה ברך שפירא דיין דק"ק קראקא בזמן הב"ח ובעל 'תוספות יום…

פריט : 32

אלשיך הקדוש על התורה
ספר יסוד. תורת משה לרבינו משה אלשיך – דפוס ראשון
ויניציאה, שס"א - 1601

___
ביאורים נפלאים על חמישה חומשי תורה מאת רבינו משה אלשיך מצפת. דפוס ראשון בשלמות של ספר הספרים של תורת הדרוש,…

פריט : 33

מגן דוד
ספר יקר המציאות
קושטא, רע"ז - 1517
___

תשובות להשגות שהשיגו בעניני דקדוק על הרד"ק, החכם ר' יצחק דוראן הלוי בספרו מעשה אפד ורבי דוד אבן יחייא בספרו…

פריט : 34

מסורת המסורת
דפוס בומברג. דפוס ראשון
ויניציאה, רח"צ - 1538
___

ספר יסודי בעניני המסורה. כללים וביאורים להבין את דרך ושיטת עבודת בעלי ה'מסורה', מאת המדקדק הגדול רבי אליהו בחור הלוי…

פריט : 35

ספר דקדוק יסודי
תשבי
איזנא, ש"א - 1541
___

ספר דקדוק יסודי. שבע מאות ושנים עשר שרשים (כמנין תשב"י) וביאורם בלשון הקודש, מאת המדקדק הגדול רבי אליהו הלוי בחור…

פריט : 36

ספר מתורגמן
עותק מרשים בכריכת קלף עתיקה מהודרת
קלן, ש"כ - 1560
___

ביאורי שורשי מילים ארמיות שבתרגומי אונקלוס, יהונתן וירושלמי מאת המדקדק הנודע רבי אליהו בחור הלוי אשכנזי. נדפס על נייר עבה…

פריט : 38

תעודת כשרות על יין בכתב יד קדשו וחתימתו של הגאון רבי שמעון סופר אב"ד קראקא
מארינבאד, תרמ"ב - 1882
___

תעודת כשרות לבית מסחר היין של ר' ישי אלכסנדר בפראנקפורט דמיין, בכתב יד קדשו וחתימתו של הגאון רבי שמעון סופר…

פריט : 39

'ענין ארבע גלויות' - 4 עמודים
בכתב יד הגאון רבי שמואל הערנפעלד אב"ד מטרסדורף בעל 'חתן סופר' - נכדו חביבו של החתם סופר
___

ענין ארבע גלויות שגלו ישראל בידי ארבעה מלכויות – רשימת ציונים, מקורות וביאורים בכתב יד הגאון הצדיק הגאון רבי שמואל…

פריט : 40

כתב סמיכה מאת הגאון רבי שמחה בונם עהרענפעלד אב"ד מטרסדורף בעל 'מענה שמחה'
מטרסדורף, תרס"ו - 1906
___

כתב סמיכה נאה, כתוב במליצה ובחרוזים בחתימת יד קדשו של הגאון רבי שמחה בונם עהרענפעלד אב"ד מטרסדורף נכד החתם סופר.…
מתוך 4 דפים
פריט : 1.

אוניקום.

סדר תפלות יום כפור קטן
פראג, תכ"ה בערך
___
×