פריט : 14

חתם סופר. דרשות לסליחות ולכ"ז באלול (יום פטירת רבו רבי נתן אדלר) 

מחיר פתיחה: $20,000
|
הערכה: $30,000 - $50,000
חתם סופר. דרשות לסליחות ולכ"ז באלול (יום פטירת רבו רבי נתן אדלר) 
בכתב יד קודש רבן ומאורן של ישראל, מרנא ורבנא בעל חתם סופר זצ"ל. פרשבורג תק"צ [1830]
 
 
דף פוליו גדול כתוב משני צדדיו מספר הדרשות בכתב יד קודש מרנא ורבנא, רבינו משה סופר בעל 'חתם סופר', עם דברי כיבושין לראש השנה שנשא לפני בני עדתו בק"ק פרשבורג.
 
 
בדרשותיו מעורר החתם סופר על גדולת ימי ראש השנה ומעלת התקיעות הרמוזות בפסוקים ומאמרי חז"ל, מעורר לתשובה ומתבל את דבריו בגימטריאות ורמזים הבנויים על נגלה ונסתר.
 
 
בראש הדף הראשון נרשם:
בעזה"י דרוש לנצבים וילך.
 
 
בראש הדף השני (וכן בתחילת הדרוש בצד א')
בעזה"י ד
רוש לכ"ז אלול תקצדיק לפ"ק.
 
כולל דרוש שלם לכ"ז באלול וארבעה קטעים שלמים מהדרוש לסליחות. מתוך פנקס דרשות החתם סופר בתבנית גראס-פאליא (פוליו גדול), הכולל דרשות ומאמרים משנת תקפ"ט-תקצ"ד (ראה תיאורו במבוא הגרנ"צ שטרן לדרשות חתם סופר עמ' י"ג).
 
 
 
בדרוש לז"ך אלול מבאר החתם סופר את תפילת 'זכרנו לחיים' וכותב בתוך דבריו הקדושים:
 
"וכתבנו בספר החיים… שהוא חיים של חסד, למענך אלקים חיים, שנהי' עובדים הי"ת מתוך הרוחה ורחבה".
ויהי רצון שיקויים במחזיק דף קדוש זה ברכתו-תפילתו של החתם סופר להיכתב בספר חיים טובים מתוך הרווחה והרחבה.
 
 
 
הזמנים שבהם דרש החתם סופר
 
 
עשר פעמים בשנה בזמנים קבועים היה 'משה דורש מפי הגבורה' לפני בני עדתו.
ומהם בשבת לפני הסליחות, שנופלת בדרך כלל בפ' נצבים-וילך, דרשה זו נאמרה בבית הכנסת 'צוקרמאנדל' ונאמרו בה דברי כיבושין לעורר את העם לתשובה.
 
 
ודרשה נוספת קבועה ביום כ"ז באלול, יום פטירת רבו המובהק הגאון רבי נתן אדלר (ראה על כך: חוט המשולש מהדורת תש"ס עמ' קע"א, מבוא לדרשות חת"ס מאת הגרנ"צ שטרן עמ' יח מנהגי חת"ס עמ' י"ז ובפנקס המוהל של החת"ס מהדורת קינסטליכר עמ' תשנ"ג-תשנ"ה).
 
 
שכינה מדברת מתוך גרונו
 
 
את דרשותיו היה אומר באימה וביראה, ותוארו בעת עמדו לפני ארון הקודש בעת הדרשה היה כמראה מלאך ה' ואור פניו הביע חסד וענוה, דבריו החוצבים להבת אש חדרו כליות ולב ועוררו את העם לתשובה ועבודת ה' ונתקיים בו מה שכתב הוא בעצמו
'הרב הדורש ומוכיח לכבוד שמים השכינה מדברת מתוך גרונו' (תורת משה לרבינו פרשת מטות).
 
 
[1] דף כתוב משני צדדיו. 24.5+40 ס"מ, מצב טוב, שמור בתוך כריכת עור חדשה מהודרת.
 
 
סגולת כתב יד החתם סופר
 
 
ידוע שבני משפחת החת"ס החזיקו את כתבי ידו של החתם סופר כסגולה לשמירה ולרפואה (ראה מקורות בחומר המצורף).
בנו, בעל 'מכתב סופר', נשא עמו כתבי יד של אביו בעת שהלך לפרלמנט האוסטרי והעיד שמהר"ם בנט האריך להסתכל בתשובה ששלח אליו החתם סופר, ואמר שעצם ההסתכלות בכתב ידו של החתם סופר מסוגלת ליראת שמים (הגרי"נ שטרן במבוא לדרשות חת"ס).
……………………………………….. …
יש לך שאלות על פריט זה?
אנחנו זמינים לענות גם בווצאפ >>>
 
 
 
 
 
 
 
 
×