Lot : 15

מכתב המלצה לכהונת רבנות מאת רבי גדליה טיקטין אב"ד ברסלוי והדיין הצדיק

Start price: $750
|
Est. Price: $1,000 - $1,500

מכתב המלצה לכהונת רבנות מאת רבי גדליה טיקטין אב”ד ברסלוי והדיין הצדיק רבי יוסף יהודה ליב פעדער

כתב המלצה מאת הגאון רבי גדליה טיקטין אב”ד ברסלוי עבור תלמיד חכם חשוב מלומדי הקלויז של “רבי לייפציגער” בברסלוי בו הוא כותב שהרב הנ”ל ידוע ומוכר לו וראוי לשמש ברבנות.

חמש שורות בכתב ידו, חתימתו וחותמו משנת תרל”ג (1873). 
הגאון רבי גדליה טיקטין נצר לשושלת רבנים בברסלוי בן הגאון רבי שלמה זלמן טיקטין אב”ד ברסלוי בן הגאון רבי אברהם טיקטין אב”ד ברסלוי בעל “פתח הבית” שימש ברבנות ברסלוי 43 שנים משנת תר”ג לאחר פטירת אביו עד פטירתו ביום ז’ אב תרמ”ו.
על אותו דף נרשמו מכתבי המלצה מדייני ברסלוי
 1)הגאון הצדיק רבי יוסף יהודה ליב פעדער – תלמידו המובהק של רבי עקיבא איגר ומחבר הספרים אומץ יוסף ויוסף אומץ. שימש שנים רבות כדיין בברסלוי, מלבד גדלותו בתורה נודע בצדקותו – ראה שנות דור ודור ח”ב עמ’ רצה.
2)רבי פנחס ב”ר יהודה ליברמע חותם בסוף שמו “דיין” פה העומד בפקודת המשמרת של בית המדרש מהצדיק המנוח מו”ה לייפציגער.
×