פריט : 21

ספר היסוד של כל אורח חיי היהודי יום יום 

בית יוסף אורח חיים 

דפוס ראשון. ויניציאה ש"י [1550]

עותק שלם ונהדר

מחיר פתיחה: $50,000
|
הערכה: $70,000 - $100,000

ספר היסוד של כל אורח חיי היהודי יום יום 

בית יוסף אורח חיים 


דפוס ראשון. ויניציאה ש"י [1550]

עותק שלם ונהדרטור אורח חיים לרבינו יעקב בן הרא"ש וסביבו ספר 'בית יוסף' למרן רבינו יוסף קארו – דפוס ראשון – נדפס על ידי רבינו המחבר בעצמו.

בחלק זה העוסק בדיני 'אורח חיים' נקבעו הלכות קבועות ופסוקות לאורח חיי היהודי ביום יום.

הוא החלק הראשון שנדפס מאז ומעולם מחיבורי הבית יוסף והחלק השימושי ביותר, מפני השימוש הרב בו, לא נותרו עותקים שלמים ומושלמים, כפי מצב עותק נדיר ומיוחד זה.

בספר 'בית יוסף' קבע מרן רבי יוסף קארו [רמ"ח-של"ה] את יסודות הפסק וההלכה לעם ישראל לדורות עולם. בחיבור זה קיבץ את כל מקורות ההלכות ודברי הפוסקים עם כל חלוקי הדעות וסברות רבותינו הראשונים ולפי מסקנותיו בבית יוסף הוא קבע את ההלכה הפסוקה בשולחן ערוך.

מרן רבי יוסף קארו, עסק בכתיבת החיבור במשך עשרים שנה, ועוד כשתים עשרה שנה בהגהה ובהכנה לדפוס.
את שם הספר 'בית יוסף' קבע על פי הוראת המגיד שנגלה אליו [ראה מגיד מישרים פ' וזאת הברכה]

'ונתפשט בכל ישראל, נשא חן וחסד ויקר וגדולה בעיני כל רואיו, ויגדלוהו כל החכמים והרבנים ושמו עטרה לראשם וינשאוהו על כל הספרים הראשונים אשר לפניו… עינינו הרואות שהחבור הזה, יד כל מעיין ומורה הוראה ממשמש בו, ובלעדו לא ירים את ידו ואת רגלו, להגיד את דבר המשפט ולהורות דרך ישרה (הקדמת כנסת הגדולה אורח חיים)

ספר גדול ועב כרס. עותק שלם ומושלם עם כל דפי המפתחות בהתחלה ("פרטי רמזי טור ארח חיים" ו"רמזי הדינים המחודשין הנמצאים בביאור… בית יוסף") ודף האחרון בו דגל גדול של המדפיס יושטיניאן.

ויניציאה ש"י [1550] דפוס ראשון. כד, תנט, [1] דף 35 ס"מ, . שיקומי קרעים ברסטורציה אמנותית בשולי השער, ללא פגיעה במסגרת השער המהודרת, מעט תיקוני שוליים אמנותיים כנ"ל, בדפים ראשונים ואחרונים, מעט כתמי מים. כרוך בכריכת עור מפוארת.

סטפנסקי, ספרי יסוד מס' 152

הערות בודדות בכתיבה איטליאנית בשולי הדפים.

בדף תנט, ב רישום מעניין: טור הלזה קנה ב"ב הקצין והנדיב כמר אברהם י"ץ ע"י הרב הגדול וחסיד מפורסם כמוהר"ר רפאל י"ץ שהיה מקדם ר"מ ואב"ד במדינת רוסיא אב"ד ק"ק מאהלב ונסע לארץ הקדושה להיות בבית מדרשו ואל יחסר ללמוד וללמד כל מי שיבא, לעדות כו"ח נאום דוד יצחק…' [רבי רפאל אב"ד מאהלוב נזכר בשו"ת שבות יעקב ח"א, האלי תס"ט סי' קפ"א בזה הלשון: והצעתי דבר זה לפני כמה גדולי חקרי לב והסכימו לדבריי, אך שמעתי בשם הגאון מוהר"ר רפאל ממאהלוב זצ"ל מירושלים תוב"ב … השיב קצת על דברי']

…………………………………

יש לך שאלות על פריט זה?
אנחנו זמינים לענות גם בווצאפ >>>

×