Winter Event 2022
Auction 13

Prime selection pf historical Jewish Antiques

December 11, 2022 | 12:00 PM EST
מתוך 3 דפים

פריט : 1

תנ"ך פאריז רצ"ט-ש"ג [1539-1543]
סט מפואר

תורה נביאים וכתובים בהדפסה נאה ומהודרת באותיות גדולות ושוליים רחבים, נדפס בעיר הבירה פאריז בין השנים רצ"ט-ש"ג (1539-1543) על ידי…

פריט : 2

צאינה וראינה  

המבורג, תע"ד [1714]


פירושים וליקוטי מדרשים ומעשיות ביידיש על חמישה חומשי תורה, הפטרות וחמש מגילות מאת רבי יעקב ב"ר יצחק אשכנזי מיאנוב. נדיר…

פריט : 3

חמישה חומשי תורה 'תקון סופרים', אמשטרדם תפ"ו [1726]
סט שלם בכריכות עור מקוריות מפוארות
חמישה חומשי תורה והפטרות – בשישה חלקים, עם שערים מצוירים, כרוכים בכריכות עור אמשטרדמיות מקוריות, עם הטבעות רבות מוזהבות וחיתוך…

פריט : 4

הספר היהודי הראשון שנדפס בסין  

שנחאי תרי"א [1851]


תנ"ך עברי קדום. דפוס אבן על נייר אורז.  שנחאי תרי"א [1851] מהדורה מיוחדת ונדירה, פקסמיליה קדומה, הכוללת ארבע פרשיות מתוך…

פריט : 5

יוסף דעת. פירוש יסודי על רש"י עם ציורים  

פראג, שס"ט [1609]


נוסחאות מדויקות בפירוש רש"י על התורה על פי כתבי יד ודפוסים ישנים, וביאורים על פירוש רש"י מאת רבי יוסף ב"ר…

פריט : 6

שרש ישי לרבי שלמה אלקבץ בעל 'לכה דודי'

 דפוס ראשון. קושטא, שכ"א [1561]


מגילת רות עם פירוש המקובל הגדול רבי שלמה הלוי  אלקבץ, בעל הפיוט 'לכה דודי' המושר בכל תפוצות ישראל בקבלת שבת.…

פריט : 7

אגרת שמואל. דפוס ראשון  

הספר הראשון שנדפס בקורו ג'ישמי, שנ"ז [1597]


ספר נדיר מאוד. ביאור על מגילת רות מאת המקובל רבי שמואל די אוזידה מגורי האר"י (עם הפנים ופירוש רש"י). בשנת…

פריט : 8

יקר המציאות. בנין הבית לבעל ה'מצודות' 

ליוורנו, תקמ"ב [1782]

עותק נדיר עם הלוח הגדול המקופל

תיאור מפורט של צורת בנין בית המקדש השלישי וחלוקת ארץ ישראל מאת רבי יחיאל הלל אלטשולר בעל 'מצודת דוד' ו'מצודת…

פריט : 9

תלמוד בבלי בומברג. דפוס ראשון. מסכת יבמות
ויניציאה רפ"ב [1522]
מסכת יבמות עם פירוש רש"י ותוס' – כרך שלם מתוך מהדורת התלמוד הראשונה הידועה שהדפיס המדפיס הנודע דניאל בומברג בבית…

פריט : 10

ספר יסוד. שבע שיטות להרשב"א 

דפוס ראשון. קושטא, ת"פ [1720]

עותק הגאון בעל 'קרבן נתנאל' עם חתימת יד קדשו


חידושי הרשב"א על מסכתות: שבת, ראש השנה, מגילה, סוכה, יבמות, נדרים ובבא קמא. דפוס ראשון של חידושי הרשב"א למסכתות אלו.…

פריט : 11

ספר יסוד. שו"ת הר"ן  

דפוס ראשון. רומא, ש"ה [1545] 


שאלות ותשובות מאת רבינו נסים גירונדי – הר"ן. תשובות הר"ן, הוא מחשובי ספרי שאלות ותשובות מרבותינו הראשונים ונמנה בשורה אחת…

פריט : 12

ספר יסוד. רבינו ירוחם 

קושטא רע"ו [1516], עותק מפואר


פסקי דינים והלכות מאת רבינו ירוחם ב"ר משולם מפרובנס. רבינו ירוחם היה מגדולי רבותינו הראשונים, תלמידו של הרא"ש, ספרו 'תולדות…

פריט : 13

ספר יסוד. כל בו 

רימיני, רפ"ה [1525]  

 נדפס על פי כתב יד חדש, בידי גרשם שונצינו. ספר הלכה יסודי, מבית מדרשם של הראשונים, הובא להלכה פעמים רבות…

פריט : 14

הלכות שחיטות ובדיקות למהר"י ווייל  

מנטובה, שט"ז [1556]

נדפס על קלף

ספר יקר המציאות. הלכות שחיטות ובדיקות לרבינו יעקב ווייל. עותק שנדפס כולו על קלף. בדפים [5,ב-6,א] שישה ציורים של סכיני…

פריט : 15

ספר יסוד. שו"ת תשב"ץ 

דפוס ראשון. אמשטרדם, תצ"ח [1738]  

עותק נאה עם כריכת קלף מפוארת ומצוירת

שאלות ותשובות הרב הגדול רבינו שמעון בר צמח - הרשב"ץ - כרוך בכריכת קלף מקורית מצוירת בעבודת יד אמנותית. ספר…

פריט : 16

הגהות בכתב יד ה'שלטי הגבורים'
על ארבעה טורים אויגשבורג ש' [1540]
הערות והגהות בעצם כתיבת יד הגאון הנודע רבי יהושע בועז בעל 'שלטי הגבורים' ומחבר ה'עין משפט' ו'תורה אור', הנמצאים בגליון…

פריט : 17

ספר שארית יהודה 

שאלוניקי ש"ס [1600]


חידושים והגהות על בית יוסף יורה דעה, פסקים ותשובות מאת רבי שמואל טאיטאצק (פסקי מר שמואל) ופסקים ותשובות מאת אחיו…

פריט : 18

יסוד היסודות של ההלכה היהודית
'שלחן ערוך' - דפוס ראשון. סט מרשים של ארבעת החלקים בשלמות
ויניציאה שכ"ה-שכ"ו [1565-1566]
שולחן ערוך אורח חיים, יורה דעה, אבן העזר וחשן משפט מאת מרן רבינו יוסף קארו – דפוס ראשון של ספר…

פריט : 19

ספרי היסוד על שולחן ערוך אורח חיים 
מגן אברהם וטורי זהב  

דיהרנפורט, תנ"ב [1692]. דפוס ראשון. עותק יפה
שולחן ערוך אורח חיים עם פירושי היסוד:   'טורי זהב' מאת רבי דוד הלוי סג"ל אב"ד לבוב.  'מגן אברהם' מאת…

פריט : 20

ספר יסוד. אליה רבה
דפוס ראשון. זולצבך תקי"ז [1757]
עותק מפואר ומרשים
חידושי דינים וביאורים על שלחן ערוך אורח חיים מאת הגאון רבי אליה שפירא אב"ד טיקטין וריש מתיבתא ודרשן דק"ק פראג.…

פריט : 21

המגיני שלמה! 

קראקא ת"ג [1643]


תשובה להלכה ולמעשה מאת הגאון רבי יהושע אב"ד קראקא בעל שו"ת פני יהושע ומגיני שלמה. תשובה ארוכה בכתב יד בענין…

פריט : 22

תשובה להלכה בכתב יד קדשו של גדול האחרונים 

הגאון רבינו עקיבא איגר

תשובה להלכה ולמעשה בעניני חשן משפט בעצם כתב יד קדשו של רבינו הגאון רבי עקיבא איגר. לחתנו רבי אברהם משה…

פריט : 23

כתב יד. חידושים על מסכת כתובות ועוד שאמר הגאון רבי עקיבא איגר

בפני תלמידי הישיבה בפוזנא. כתב יד תלמידו רבי גבריאל מפוזנא. תקע"ט [1819]


חידושים על מסכת כתובות ועוד שנאמרו לפני בני הישיבה בפוזנא, ונכתבו בחיי רבי עקיבא איגר על ידי תלמידו ר' גבריאל…

פריט : 24

חידושים על התורה כתובים בעצם כתב יד איש האלוקים

מרנא ורבנא בעל חתם סופר זצ"ל

פרשבורג תקס"ט [1809]

פרשיות: שמיני, תזריע, קדושים, אמור. החידושים כוללים חמישה קטעים שלמים לפרשיות: שמיני, תזריע, קדושים, אמור. ועוד קטע לפרשת בהר: קטע…

פריט : 25

קונטרס חידושי סוגיות שלם (11 עמ')

בכתב יד קדשו של בעל כתב סופר זצ"ל

פרשבורג תרכ"ב [1862]

קונטרס שלם בעצם כתב יד קדשו של הגאון רבי אברהם שמואל בנימין סופר אב"ד ור"מ דק"ק פרשבורג בעל כתב סופר…

פריט : 26

תעודת 'מורנו' בכתב יד וחתימת הגאון רבי שמחה בונים סופר אב"ד פרשבורג  

בעל 'שבט סופר'

תרס"ג [1903]

כתב תעודת 'מורנו' בכתב יד וחתימת הגאון בעל 'שבט סופר' לתלמידו רבי עקיבא בלוי מקראסנא. הגאון רבי שמחה בונים סופר…

פריט : 27

מכתב חידושי תורה בעניני ברכת שהחיינו בכתב יד הגאוןרבי עקיבא סופר אב"ד פרשבורג בעל 'דעת סופר'
תרע"ו [1916]
מכתב חידושי תורה בענין קדימת ברכת שהחיינו לפרי או למצוה ובדין ברכת שהחיינו בין המצרים בכתב יד וחתימת הגאון רבי…

פריט : 28

מכתב חידושי תורה מאתרבי יעקב ליב כ"ץ שטראסר - חתן הכתב סופר.
פרשבורג תרס"ג [1903]

אגרת שלומים וחידושי תורה בכתב יד רבי יעקב ליב כ"ץ שטראסר מפרשבורג, חתן רבו ה'כתב סופר' ואבי משפחת שטראסר. רבי…

פריט : 29

כתב יד קודשו שלהמהר"ם שיק  
יערגן, תקצ"ח [1838] 

קונטרס חידושים (12 עמודים) בעצם כתב יד קודשו של המהר"ם שיק. יערגן תקצ"ח [1838] חידושים על מסכת גיטין בכתב יד…

פריט : 30

כתב יד הגאון הצדיקרבי יהודה גרינוואלד אב"ד סאטמר 
בעל שו"ת זכרון יהודה - כרך חידושי סוגיות
חידושים על סוגיות הש"ס, בכתב יד הגאון הצדיק הגאון רבי יהודה גרינוואלד אב"ד סאטמר. תרס"ז [1907] בדף המגן בתחילת כתב…

פריט : 31

מכתב חידושי תורה בכתב יד וחתימתרבי יוסף פרסבורגר ראב"ד מטרסדורף 
תלמיד הכתב סופר. תרס"ד [1904]
 מכתב חידושי תורה למדני בעניני 'קנין חצר' בכתב יד וחתימת הגאון רבי יוסף פרסבורגר ראב"ד דק"ק מטרסדורף ובעל ספר 'תפארת…

פריט : 32

מכתב חידושי תורה בכתב יד וחתימת רבי יהודה ליב פרידמן ראב"ד פרשבורג

תלמיד השבט סופר

מכתב חידושי תורה בכתב יד וחתימת הגאון רבי ליב פרידמן ראב"ד פרשבורג תלמיד השבט סופר ובעל שו"ת הריב"ד. חידושי תורה…

פריט : 33

מכתב בכתב יד וחתימת הגאון הצדיק רבי יצחק ווייס אב"ד ווערבוי.

תרח"צ [1938]

מכתב תודה וחידושי תורה בכתב יד הגאון הצדיק רבי יצחק ווייס אב"ד ווערבוי הי"ד. המכתב נשלח אל הגה"צ רבי חיים…

פריט : 34

מכתב בכתב יד וחתימת רבי שמעון סופר אב"ד סענדרא ופאקש בן ה'ילקוט אליעזר' 

תרס"ז [1907]

מכתב דברי תורה ועוד ענינים שונים בכתב יד וחתימת רבי שמעון סופר אב"ד סענדרא ופאקש. בראשית המכתב מספר רבי שמעון…

פריט : 35

הגאון הצדיק רבי נתנאל הכהן פריעד בעל 'פני מבין' 

אויוואראש [תרס"ה לערך]


מכתב חידושי תורה ארוך (3 עמ') – פלפולים בדין 'חצי שיעור' - בכתב יד וחתימת הגאון הצדיק רבי נתנאל הכהן…

פריט : 36

ה'קרני ראם'

שלוש תשובות בהלכה בכתב יד וחתימת הגאון רבי אהרן משה טויבש אב"ד יאס תר"א [1841]קונטרס תשובות בכתב ידו של הגאון רבי אהרן משה טויבש אב"ד יאס והגליל בעל 'קרני ראם' על המהרש"א. כולל חמש…

פריט : 37

ספרו הראשון של הרמב"ם 
מלות ההגיון להרמב"ם. ויניציאה, ש"י [1550]

ספר מלות ההגיון הוא פרי יצירתו הראשונה של הרמב"ם, ונכתב על ידו לפי המקובל, בהיותו עדיין בספרד בגיל שש עשרה…

פריט : 38

משנה תורה להרמב"ם: ספר נשים - קדושה

מהדורת יושטיניאן. ויניציאה, ש"י [1550] 

עותק נדיר ומיוחד מודפס כולו על קלף


משנה תורה להרמב"ם ספרים נשים-קדושה, עם מגדל עוז ומגיד משנה, מוגה ומדוייק על ידי חכמי איטליה רבי דוד פיציגטון ורבי…

פריט : 39

משנה תורה להרמב"ם - כסף משנה מהדורה ראשונה
נדפס בחיי המחבר
ויניציאה של"ד-של"ו [1574-1576]
– סט שלם נדיר ביופיו –  ספר משנה תורה לרמב"ם עם ביאור 'כסף משנה' למרן רבי יוסף קארו בעל ה'בית…

פריט : 40

אינקונבולה. ספר השרשים לרד"ק 

נאפולי רנ"א [1491]

ספר יסוד בתורת הדקדוק. כל שורשי לשון הקודש כסדר א"ב עם ביאורם ומקורם בתנ"ך מאת רבינו דוד קמחי (הרד"ק). עותק…
מתוך 3 דפים
×