פריט : 15

הספר הקדוש 'נועם אלימלך' – דפוס ראשון. עותק נאה. לבוב תקמ"ח [1788]

מחיר פתיחה: $500,000

הספר הקדוש 'נועם אלימלך' – דפוס ראשון. עותק נאה. לבוב תקמ"ח [1788]

 
 
ביאורים על חמישה חומשי תורה על דרך החסידות, אשר חיבר איש אלוקים קדוש הרה"ק רבי אלימלך מליז'נסק, עם 'ליקוטי שושנה' ו'אגרות קודש'.
 
 
עותק נאה ומרשים במצב טוב מאוד, כרוך בכריכת עור חדשה מהודרת וקופסה נאה לשמירה. נדירותו של הספר ידועה,
בשלמות ובמצב זהה לעותק זה – אין בנמצא כלל.
 
 
לפי מה שידוע לנו מעולם לא הופיע במכירות פומביות עותק שלם של נועם אלימלך דפוס ראשון במצב כזה.
 
 
 
 
סגולתו ומעלתו של הספר הקדוש נועם אלימלך
 
 
בספה"ק מאור ושמש תחילת פרשת אמור כתב:
והיה העולם שמם עד שבאו שני המאורות הגדולים לעולם: הבעש"ט הקדוש ואדמו"ר הרב רבינו אלימלך נבג"מ, והם פתחו שער לה' צדיקים יבואו בו.
 
 
הרה"ק רבי אלימלך מליז'נסק הוא הדמות הנערצת ביותר בחסידות, אחר הבעל שם טוב הקדוש. וספרו 'נועם אלימלך' – הוא הספר החסידי הנערץ ביותר, ואין שבח שלא נאמר עליו על ידי צדיקי החסידות.
 
 
'נועם אלימלך' במהדורתו הראשונה – נודע בסגולותיו (ראה להלן),
והנו הספר החסידי המבוקש ביותר בין אספני ספרי חסידות – אדמו"רים וצדיקי החסידות בכל הדורות, נכספה וגם כלתה נפשם שספר קדוש זה יהיה בגנזי אוצרותיהם, ולא חסכו ממון להביא ברכה זו אל ביתם.
 
 
סגולה לשמירה
ידוע ומפורסם שעצם החזקת הספר בבית הוא סגולה לשמירה והצלחה, וכן כתב הרה"ק רבי שלום אליעזר הלברשטאם מראצפערט, בנו של הרה"ק רבי חיים מצאנז בהסכמתו לנועם אלימלך (מונקאטש ת"ש):
'…להביא ברכה לתוך ביתם, גם כי הוא לשמירה מעולה בתוך הבית'.
 
 
וכ"ק האדמו"ר הריי"צ במענה על הדפסת ספר נועם אלימלך: 'בודאי הוא דבר נעלה במאוד ובטח ירבו הקונים בעה"י
להיות להם למשמרת הצלחה' (אגרות קודש ח"ה א' שס"ז).
 
 
והיו צדיקים שלא יצאו לדרך בלי ליטול עמם את הסה"ק נועם אלימלך בחיקם או בתיק הטלית ותפילין שלהם (ראה נועם אלימלך – גליוני מהר"י עמ' ח).
 
 
הדפסת הספר
הספר הקדוש 'נועם אלימלך' נדפס לראשונה בהוצאה זו על ידי בנו הרה"ק רבי אליעזר ליפא, שנתיים לאחר פטירת אביו, על פי צוואת אביו, כפי שכתב בהקדמתו:
'ונצטוותי בציווי גמור מפיו הקדוש והטהור שלאחר מותו אראה להביאו לבית הדפוס וכה אמר אין לך מצוה גדולה מזו…'
 
 
פועלי הדפוס
הספר נדפס בבית דפוסו של רבי שלמה יאריש רפפורט. פועלי הדפוס שעסקו בהדפסתו היו צדיקים מופלגים מל"ו צדיקי הדור, שעסקו בו בקדושה ובטהרה, עם כוונות וייחודים (אהל אלימלך אות רכ"ח).
 
 
הכוכביות
תופעה ייחודית ויוצאת דופן שיש בספר נועם אלימלך דפוס ראשון היא, שסימני הפיסוק סומנו בכוכבים. צדיקי הדורות גילו שיש בזה סודות ועניינים רמים ונסתרים (אהל אלימלך שם), ואמרו שבמקומות אלו היה לרבי אלימלך גילוי אליהו או עליית נשמה. מנהג הרה"ק רבי ישעי'לע קרעסטירער היה לעצור בעת שהיה מגיע לכוכביות אלו בשעה שהיה מקריא מהספר בעריכת שולחנו הטהור (מופת הדור עמ' קיט הע' מט).
 
 
סגולה למקשה ללדת
מקובל ומפורסם אצל החסידים בשם צדיקי הדורות סגולה בדוקה ומנוסה, להניח את הספר לצד אישה המקשה ללדת, וכך נהג בעל ה'אבני נזר' בזמן שכלתו אשת ה'שם משמואל' התקשתה בלידתה (אהל אלימלך, פרמישלא תר"ע, אות רפ"ט, דרך צדיקים, פיעטרקוב תרע"ב, פרק ז' אות נ"ח, שלחן מלכים, ברגסס תרצ"א דף לח, ב הע' ז).
 
שמירה לתינוק
יש שנהגו לשים את הספר תחת ראשו של התינוק בליל המילה (שו"ת באר משה להגאון רבי משה שטרן אב"ד דעברעצין ח"ג סי' קע"ז).
 
 
סגולה לפרנסה
 
'ידוע שהרבי ר' אלימלך לפני פטירתו אמר, שמי שילמד את הנועם אלימלך יזכה לפרנסה ומי שילמד אותו בשבת יזכה לנשמה יתירה' (מעדני מלך).
 
 
סגולה לרפואה
האדמו"ר הרה"ק רבי יואל מסאטמר נתן את הסה"ק נועם אלימלך דפוס ראשון לשמירה לחולה שעבר ניתוח (בנה ביתך, ניו יורק תשנ"ג עמ' שצ"ד הע' מ"ב).
 
 
והרה"ק רבי איציק'ל מפשעוורסק הורה להניח פתקא בפרשת בשלח דף לט, ב על הפסוק כל המחלה אשר שמתי במצרים, לא אשים עליך (הרה"צ רבי חונא הלפרין מלונדון בספר יפה שיחתן אות קמ"א).
 
 
וכתב בספר מעדני מלך: 'מקובל בין החסידים לכל חולה שלא יהא, לשים מראשותיו של החולה הספר נועם אלימלך כי גדול זכותו, והרבה אנשים מחסידים ואנשי מעשה כותבים בקשתם ופדיון ושמים אותם איזה זמן בספר הקדוש'.
 
 
ליקוטי שושנה ואגרות קודש
 
בסוף הספר נדפסו שתי הוספות חשובות בשם ליקוטי שושנה ואגרות קודש
א) ליקוטי שושנה – מאמרים קצרים על התורה וחז"ל, נדפסו בסוף הספר בקונטרס בפני עצמו בשם 'ליקוטי שושנה'. מאמרים אלו גם נכתבו על ידי רבי אלימלך כפי שניתן ללמוד ממה שכתב בדף קז, א 'עיין בחיבורי על הפרשיות פ' תצוה'.
ב) אגרות קודש מאת בנו הרה"ק רבי אליעזר ותלמידו רבי זכריה ב"ר מנדל, בו השיבו על פי בקשתו תשובות למתנגדי החסידות – זו הפעם הראשונה שתנועת החסידות משיבה למתנגדיה.
 
 
הקדמת הרה"ק רבי אלעזר מליז'נסק
בראש הספר הקדמתו החשובה של רבי אלעזר, בה כותב ממעלת אביו הקדוש, ובסוף דבריו כתב
'למען כבוד שמך הגדול תעשה ותקיים נא כל הברכות אשר תמיד על פה כבוד אבי מו' הורגלו להיות מברך את ישראל ולמסור נפשו עליהם בכל עת ולבטל מהם גזירות רעות בתפילתו הנאמנה במסירות נפש'.
וכתב הרה"ק רבי צבי מאיר מראדומסק (שער הגלגולים, פרמישלא תרל"ה דף מה, א) שאביו הרה"ק בעל 'תפארת שלמה' מראדומסק אמר שהקדמה זו עם הקטע הנ"ל חביב עליו כמעט ככל הספר נועם אלימלך והקפיד על המדפיסים שבמהדורות הבאות השמיטו הקדמה זו. 
 
 
לבוב תקמ"ח [1788] דפוס ראשון. [2], קיב דף 20.5 ס"מ. בשולי השער ובפינות חלק משולי הדפים שיקומים מזעריים ברסטורציה אמנותית, מעט כתמים בהירים, בדף כח, ב כתם דיו שחור מטושטש, כריכת עור חדשה מפוארת.
סטפנסקי, חסידות 373 סטפנסקי, ספרי יסוד 378.
 
 
…………………………….
 
'וקול שופר הולך וחזק מאוד – דיש צדיק הממשיך ברכות והשפעות לעולם וזה נקרא הולך, שהולך מדרגא לדרגא' (נועם אלימלך פרשת יתרו)
 
ATTENTION Buyers premium on this lot is 18% .Final price will be adjusted
accordingly on the invoice.

………………………………….. ………

יש לך שאלות על פריט זה?
אנחנו זמינים לענות גם בווצאפ >>>
 
 
 
×