פריט : 196

קובץ, שאלות ותשובות ואגרות בכתב יד הגאון רבי דוד שפרבר אב"ד פראשוב,

מחיר פתיחה: $2,000
|
הערכה: $3,000 - $5,000

קובץ, שאלות ותשובות ואגרות בכתב יד הגאון רבי דוד שפרבר אב"ד פראשוב, בעל שו"ת אפרקסתא דעניא


כולל מכתבי שאלות ותשובות, אגרות דברי תורה, קונטרסים, הדפסת ספריו, ענינים פרטיים וכלליים, גם בשעות הקשות ערב פרוץ מלחמת העולם השניה.
גדולתו וענוותנותו, בטחונו בה', ונועם דרכיו ומידותיו, ניכרים מתוך אוסף המכתבים.

האוסף כולל גם: קונטרס גדול (18 עמ') הנקרא 'שמוע בין אחיכם' בענין מנהג הדיינים בבוררות (זבל"א וזבל"א), ששומעים צד אחד לפני הצד שכנגד.
ומכתב שו"ת ארוך להגאון משאמלוי ובו שאלה בעניין ברכת שהחיינו על הדפסת ספר חדש, השאלה נשלחה לקראת הדפסת ספרו אפרקסתא דעניא חלק ראשון.

הגאון מפראשוב – בשם זה נודע הגאון רבי דוד שפרבר בעל שו"ת 'אפרקסתא דעניא', שהיה מגדולי המשיבים ברומניה לפני המלחמה, בנגלה קבל מרבי מאיר אריק, ובחסידות מהאדמו"ר רבי משה הגר מקוסוב, לימים מינהו האדמו"ר לערוך את ספרו החשוב "לקט עני". עלה ארצה והיה חבר מועצת גדולי התורה, עד פטירתו בשנת תשכ"ב.

16 פריטים בין השנים תרפ"ח-תשי"ד [1928-1954] מתוכם הקונטרס הנ"ל, שני קונטרסי שו"ת, שני מכתבים, ועשרה מכתבים על גבי גלויות. הכל בגדלים ומצבים משתנים.

×