פריט : 56

מכתב מאת רבי יחזקאל רייך אב"ד באנאוויטץ אבי הגאון רבי קאפיל רייך אב"ד בודפשט. תרכ"ז [1867]
מכתב מאת רבי רבי יחזקאל רייך אב"ד באנאוויטץ וקארלבורג בן הגאון רבי יעקב קאפיל אלטנקונשטאט – חריף אב"ד ווערבוי ואבי הגאון רבי קאפיל רייך אב"ד בודפשט.
הגאון רבי אברהם יחזקאל רייך אב"ד באנאוויטץ בעל תורת יחזקאל (תקע"ו-תרמ"ח) תלמיד אביו הגאון רבי קאפיל חריף מווערבוי. בהיותו בן עשרים הו"ל את חידושי אביו, חידושי יעב"ץ על חולין (פרשבורג תקצ"ז) וקיבל את הסכמת בעל חתם סופר בו מכנהו 'האברך החרוץ ושנון, זית רענן יפה פרי תואר'. משנת תר"י אב"ד קארלבורג ומשנת תרט"ו שלושים וחמש שנה אב"ד באנוביץ. מחיבוריו: תורת יחזקאל על התורה ודרשות ב' חלקים (גאלנטה תרפ"ט-תרח"צ).
כולל: מכתב מאת רבי יחזקאל לחתנו רבי דוב [בער דושינסקי] אב"ד נאמעסטא. מכתב רבי יחזקאל לבנו רבי חיים יהודה ליב [לימים רב בוויען]. מכתב מאת בנו רבי וואלף (לימים אב"ד באדען) ומאת בן נוסף.
דף מקופל. 3 עמודים כתובים. 2117 ס"מ. בעמ' 3 כתמים.

מחיר פתיחה: $1,500
|
הערכה: $2,000 - $3,000

מכתב מאת רבי יחזקאל רייך אב"ד באנאוויטץ אבי הגאון רבי קאפיל רייך אב"ד בודפשט. תרכ"ז [1867]

מכתב מאת רבי רבי יחזקאל רייך אב"ד באנאוויטץ וקארלבורג בן הגאון רבי יעקב קאפיל אלטנקונשטאט – חריף אב"ד ווערבוי ואבי הגאון רבי קאפיל רייך אב"ד בודפשט.
הגאון רבי אברהם יחזקאל רייך אב"ד באנאוויטץ בעל תורת יחזקאל (תקע"ו-תרמ"ח) תלמיד אביו הגאון רבי קאפיל חריף מווערבוי. בהיותו בן עשרים הו"ל את חידושי אביו, חידושי יעב"ץ על חולין (פרשבורג תקצ"ז) וקיבל את הסכמת בעל חתם סופר בו מכנהו 'האברך החרוץ ושנון, זית רענן יפה פרי תואר'. משנת תר"י אב"ד קארלבורג ומשנת תרט"ו שלושים וחמש שנה אב"ד באנוביץ. מחיבוריו: תורת יחזקאל על התורה ודרשות ב' חלקים (גאלנטה תרפ"ט-תרח"צ).
כולל: מכתב מאת רבי יחזקאל לחתנו רבי דוב [בער דושינסקי] אב"ד נאמעסטא. מכתב רבי יחזקאל לבנו רבי חיים יהודה ליב [לימים רב בוויען]. מכתב מאת בנו רבי וואלף (לימים אב"ד באדען) ומאת בן נוסף.
דף מקופל. 3 עמודים כתובים. 2117 ס"מ. בעמ' 3 כתמים.

×