פריט : 52

תשואות חן לרבי גדליה מלוניץ - ברדיטשוב תקע"ו [1816] דפוס ראשון. מאבות

מחיר פתיחה: $3,000
|
הערכה: $4,000 - $6,000
תשואות חן לרבי גדליה מלוניץ – ברדיטשוב תקע"ו [1816] דפוס ראשון.

מאבות החסידות היה הרה"ק רבי גדליה מלוניץ (תצ"ח-תקס"ד)
בימי נעוריו עוד הכיר את הבעל שם טוב, וכן קיבל מהמגיד ממעזריטש, אך בעיקר מרבי יעקב יוסף מפולנאה בעל ה'תולדות' והמוכיח רבי ליב מפולנאה אותו מזכיר פעמים רבות בשם 'הרב המוכיח'.

ספר תשואות חן כולל ביאורים על הפרשיות והובאו בו דברים מגדולי החסידות: הבעש"ט, המגיד, רבי פנחס מקוריץ ועוד. נדפסו בו גם דברים עמוקים 'וכאשר אמר הרב הקדוש הגאון המפורסם מאור הגולה מו"ה לוי יצחק זצוק"ל האב"ד ומ"צ דק"ק בארדיטשוב יצ"ו בראותו את הכתבים הללו ביד בן המחבר… שהרבה אנשים לא ירדו לדעת כוונת הרב המחבר ז"ל מחמת עומקן' (הקדמת המוציא לאור).
מבין תלמידיו ידוע רבי שלום מפרוהוביטש – אביו של רבי ישראל מרוז'ין.

ברדיטשוב תקע"ו [1816], מהדורה ראשונה.
מעבר לשער הסכמת רבי לוי יצחק מברדיטשוב ובנו רבי ישראל מפיקוב. [5], מה דף. 20 ס"מ. נייר ירקרק, חיזוק נייר בשוליים הפנימיים של השער, מעט מאוד נקבי עש בשוליים, בדף, יג קרע קטן עם חסרון של כמה תיבות. מצב טוב מאוד. כריכת עור חדשה מהודרת.
סטפנסקי חסידות 641

×