פריט : 25

חידושי הרשב"א גיטין (ויניציאה רפ"ג) עם חתימתו והגהותיו של רבינו חזקיה די

מחיר פתיחה: $12,000
|
הערכה: $20,000 - $25,000
חידושי הרשב"א גיטין (ויניציאה רפ"ג) עם חתימתו והגהותיו של רבינו חזקיה די סילוא בעל 'פרי חדש'.
רבינו הגדול 'תנא דבי חזקיה' מארי דארעא דישראל אשר דבריו דברי אלוקים חיים ודבר ה' בפיהו אמת ופריו מתוק לחיך לכל תופסי התורה ותוקף גדולת תורתו ובקיאותו ניכר לאוכליו פריו קדש הלולים – אלו רק מעט מזעיר מקשרי התהילה שקשרו לראשו ולראש ספרו 'פרי חדש' גדולי האחרונים (החיד"א, החתם סופר ועוד).
לבד גדולתו בתורת הנגלה, מעיד החיד"א שהיה בקי בכתבי האר"י (שו"ת טוב עין סי' ז) וכתב חידושים על הש"ס על דרך האמת על פי הקדמות האר"י וציווה לגונזם (שם, ושם הגדולים).
בשער הספר חתימת יד קדשו של הפר"ח: קניתיו מ… חזקיה די [סילוא] וכן כעשר הגהות קצרות ותיקונים בכתב יד קדשו בדף האחרון חתימת יד בנו רבי דוד די סילוא שהוציא לאור את כתביו (רבי דוד נפטר בשנת תק"א ונספד על ידי הגאון רבי ישראל יעקב אלגאזי, לאחרונה נדפס ספרו פרי מגדים בחכמת הרפואה).

פעמים רבות ב'פרי חדש' על אבן העזר מציין הפר"ח לדברי הרשב"א בחידושיו על מסכת גיטין – לפנינו העותק הקדוש שבו למד והגה בעת כתיבת חיבורו 'פרי חדש' ועליו חרט בעצם כתב יד קדשו את חתימת ידו והגהותיו שעלו לו בדרך לימודו.

חידושי הרשב"א על מסכת גיטין,
מהדורה ראשונה. ויניציאה רפ"ג (1523) דפוס דניאל בומבירגי, 23 ס"מ. קלג דף. שולי השער וכן בשולי דפים נוספים שיקומים אמנותיים וכן נסתמו מעט נקבי עש, כריכת עור חדשה נאה.

חתימות והגהות נוספות בנוסף לבנו רבי דוד 1)
רבי יצחק קאשטרו – בנו של מהריק"ש מחכמי מצרים בשנות הש'. חתימתו נמצאת בדף ב, א: שלי הצעיר יצחק קשטרו 2) חתימה בשער אברהם: כנראה בנו
רבי אברהם קאשטרו, בספר ערך לחם לזקנו מהריק"ש נדפסו הגהות ממנו. 3)
רבי יעקב לונדיס מחכמי מצרים, חתימתו בשער הספר וכן הגהות ממנו 4)רישום בעלות שהספר שייך
לרבי אליהו צבי – מחכמי ירושלים מבית דינו של המהרי"ט אלגאזי.

×