Lot : 91

וצוה הכהן: שדה לבן תקפ"ג (1823) ספר חסידי נדיר ביותר. עותק מיוחס 

Start price: $6,000
|
Est. Price: $8,000 - $12,000
וצוה הכהן: שדה לבן תקפ”ג (1823) ספר חסידי נדיר ביותר.

עותק מיוחס 

צוואת הרה”ק רבי אהרן שמואל הכהן מסטעפין תלמיד המגיד ממזריטש ורבי פנחס מקוריץ לבניו, מתובל בביאורים נפלאים על התנ”ך ומאמרי חז”ל מהבעל שם טוב ותלמידיו. נדפס בשדה לבן שבאוקראינה בשנת תקפ”ג (1823).
המחבר הרה”ק רבי אהרן שמואל הכהן מסטעפין (ת”ק-תקע”ד) מצאצאי רבי נפתלי כ”ץ מפוזנא בעל סמיכת חכמים (ט,ב. לג,א) תלמידו המובהק של המגיד ממזריטש (עיין בדף לה,ב שמספר שהיה רגיל להיות אצלו כמה שבועות בשנה) ורבי פנחס מקוריץ (ב,ב) ומביא מדבריהם בספרו. כמו כן מביא דברי תורה מהבעל שם טוב, ומפליג בשבחו (מו,ב) וכן מרבי זאב וואלף מזיטומיר (מב,ב) ורבי יצחק אייזיק מקוריץ בעל ברית כהונת עולם (ט,א. לח,ב). ספר מעניין ומלא תוכן, פה ושם מגלה המחבר פרטים מאלפים מקורותיו. בסוף ימיו עבר לשדה לבן בה שימש אביו ברבנות ובה נפטר.
ספר נדיר ביותר בשדה לבן נדפסו שלשה ספרים בלבד ושנים רבות לא ידעו הביבליוגרפים על קיומו של דפוס זה.
בשער הספר חתימת הרה”ק רבי אהרן משה מגזע צבי (תקל”ה-תר”ה) תלמיד החוזה מלובלין, עלה לירושלים ונחשב כמייסד הישוב החסידי בירושלים, עמד באש כולל החסידים. בדף כא,א חותמו של חותם הרה”ק רבי יצחק ווערטהיים מבענדר.
 [2], טז, כ-מז, מז-עד, עו-עז דף. 20 ס”מ. מהדורה ראשונה, נייר כחול, חלק מהשער בדיו אדום, שיקומים אמנותיים קלים, כריכת עור חדשה נאה. סטפנסקי חסידות 193.
×