Lot : 82

מכתב מאת האדמו"ר רבי צבי הירש מורגנשטרן מקוצק – זקנו של האדמו"ר

Start price: $2,000
|
Est. Price: $3,000 - $4,500
מכתב מאת האדמו”ר רבי צבי הירש מורגנשטרן מקוצק – זקנו של האדמו”ר מגור שליט”א דרישת שלום לבתו, חמותו של האדמו”ר בעל ‘לב שמחה’ מגור.

מכתב בכתב יד האדמו”ר רבי צבי הירש מורגנשטרן מלומאז’ – קוצק אל בתו הרבנית מרת עלקא אשת חבר של האדמו”ר רבי אברהם מסלונים בעל בית אברהם.

המכתב ביידיש ללא תאריך, הכל בכתיבת ידו וחתימתו. בשורה אחרונה דורש האדמו”ר בשלום ‘בתי היקרה’ בתו הרבנית יוטאה שנישאה לרבי נחמיה אלטר בן השפת אמת, האדמו”ר בעל לב שמחה היה חתנה והאדמו”ר מגור המכהן כיום הוא נכדה.
האדמו”ר רבי צבי הירש מורגנשטרן – מלומאז’ – קוצק, היה נכדו של רבי מנחם מנדל מקוצק, וכבר בבחורתו הפך לקוצקאי בכל המובנים, בגיל כ”ב כבר הוכתר למלא מקום אביו רבי דוד מקוצק ואמרותיו הטהורות היו חריפות ושנונות כדרך בית קוצק, נהג באדמורו”ת עד בא עת פקודתו ביום ג’ אלול תרפ”ו ומנוחתו כבוד בווארשא.

×