Lot : 76

סדור עמודי שמים להיעב"ץ – דפוס ראשון. אלטונה תק"ה-תק"ז (1745-1747) סדר תפלה

Start price: $7,500
|
Est. Price: $12,000 - $18,000
סדור עמודי שמים להיעב”ץ – דפוס ראשון. אלטונה תק”ה-תק”ז (1745-1747)

סדר תפלה לכל השנה. סדר מעמדות, סדר עבודה, הגדה של פסח ופרק שירה בנוסחאות מדוייקות, ביאורים ופירושים ורמזים, דינים ומנהגים, הנהגות האר”י ומנהגי אביו ה’חכם צבי’ מאת הגאון רבי יעקב עמדין – היעב”ץ.
דפוס ראשון. אלטונה תק”ה-תק”ז (1745-1747) בבית המחבר.
סדורו החשוב של היעב”ץ התקבל בכל תפוצות ישראל וגדולי הדורות וצדיקי החסידות התפללו בו תמידין כסדרן. הסדור היה מונח על שולחנו של החתם סופר תדיר והשתעשע בו (כעדות תלמידו בעל ליקוטי חבר בן חיים) והרה”ק רבי ישראל מרוז’ין כותב בהסכמתו לסידור (מהדורת ברדיטשוב) ‘ראה ראינו את המראה אשר נראה לנו אור זרוח לישרים מאיר ומזהיר ככוכבים וכפנינים יקרים וכפז נחמד… אשר חבר הרב הגאון תפארת עוזנו הצדיק המפורסם מוהר”ר יעקב עמדין על אדני פז יסודתו ומחצבתו להורות דרך הישר בשכל צח בענין התפלה… אשר הוא מאוד נעלה’.
ח””א עמודי שמים לימי חול ושבת: [1], תיח דף ח”ב שערי שמים למועדי השנה: קנט דף. בח”א הסכמת בעל ‘כנסת יחזקאל’ בסוף ח”ב הסכמת דודו רבי אריה ליב אב”ד אמשטרדם חתן החכם צבי.
שני כרכים במצבים מצוינים בכריכות עור מפוארות בצבע ירוק והטבעות מוזהבות שמורים בתוך קופסה.
×