Lot : 75

פולמוס. מהדורה ראשונה של ספר מטפחת ספרים להיעב"ץ. נדפס בבית המחבר. אלטונה

Start price: $5,000
|
Est. Price: $7,000 - $10,000
פולמוס. מהדורה ראשונה של ספר מטפחת ספרים להיעב”ץ. נדפס בבית המחבר. אלטונה תקכ”ח (1768)

ספר מטפחת ספרים הוא אחד הספרים המרתקים ביותר שיצאו מקולמוסו של רבי יעקב עמדין – היעב”ץ.
 בחלקו הראשון של הספר טוען היעב”ץ שבספר הזהר וכן תיקוני הזהר ומדרש הנעלם במתכונתם הנוכחית כפי שהם תחת ידינו נוספו בהם הוספות מאוחרות ומאמרים שאין להעלות על הדעת לייחסם לשום תנא או אמורא.
 נדפס בביתו של המחבר באלטונה תקכ”ח (1768) נ דף 18.3 ס”מ. מצב טוב. נדיר באופן מיוחד.
הגאון בעל ‘שואל ומשיב’ כותב על ספר זה בהסכמתו לספר בית ישראל להרה”ק רבי צבי הירש מזידיטשוב ‘… לאשר נפשו מרה לו, כי היה אז כת הש”ץ שר”י אשר חפשו עילות וחתרו חתירות למצוא בספרי מקובלים שם ויד להם והוא בכל כוחו רדף אחריהם ולאשר שבדברים הנסתרים אשר לא ישיגם בינת אדם ולא נגלה לבני אדם נקל להם להתחפש בדברים מזויפות ושקרים ע”כ משום עת לעשות וכו’ ראה ויתר למו לאמור כי נתערב איזה דברים, למען יבוש מעינם ויחרב מקורם…’ דברים בסגנון זה כתב כבר החיד”א בשם הגדולים ערך ספר הזהר.
×