Lot : 61

מכתב המלצה עבור אחד מלומדי קלויז הגר"א מאת הגרח"ע גרודז'ינסקי אב"ד ווילנא

Start price: $1,000
|
Est. Price: $1,500 - $2,000
מכתב המלצה עבור אחד מלומדי קלויז הגר”א מאת הגרח”ע גרודז’ינסקי אב”ד ווילנא ולומדי הקלויז.

מכתב בקשה מאת ר’ אידל יעקובזון מלומדי קלויז הגר”א בווילנא אל הראי”ה קוק ‘לרחם עלי ולשלוח לי ‘דרישה’ כי רוצה אנכי לבלות את אחרית ימי בעיר הקדש ירושלים.

למכתב צירף את המלצתו הגאון רבי חיים עוזר גרודז’ינסקי אב”ד ווילנא – שתי שורות בכתב ידו וחתימתו.
במכתבו כותב ר’ אידל: ‘הנה כאשר הייתי סוחר כל ימי בפה ווילנא והייתי קובע עתים תמיד בכל יום ללימוד התורה בבית מדרש הגר”א זלה”ה כי זה משאת נפשי… ועתה כאשר באו ימי הזקנה פרקתי מעלי עול דרך ארץ ואני לומד כל היום בבית מדרש הגר”א ז”ל…’
למכתב צירפו את המלצותיהם לומדי הקלויז בווילנא, ר’ יואל בה”ר חנוך העניך הכהן מקלויז הגר”א ורבי בצלאל סלוצקי בנו של רבי אפרים לוי סלוצקי מרבני ווילנא בעל ספר אור חדש ושו”ת דברי אפרים.
קוריוז מעניין: הרב מימון מספר (ספר הגר”א עמ’ מו) שפגש בוילנא את רבי אפרים הנ”ל ושאלו במה זכתה וילנא שגם חייטיה וסנדלריה יהיו גדולי תורה? ענה לו רבי אפרים תוך כדי דבור: אצלנו בליטא הלא היה הגר”א!!
×