Lot : 54

מכתב הגאון רבי חיים ליב טיקטינסקי ראש הישיבה הראשון של מיר ובנו רבי שמואל. מיר תרל"ז (1877)
מכתב מאת הגאון רבי חיים יהודה ליב טיקטינסקי ריש מתיבא דמיר כיובל שנים ובנו ממלא מקומו רבי שמואל טיקטינסקי בענין ביסוסה הכלכלי של ישיבת מיר.
במכתב מבקשים ראשי הישיבה לפעול בלונדון להניח באקסעס – פושקעס [קופסאות צדקה] בבתי יהודי לונדון עבור ישיבת מיר.
בשולי המכתב חתימת ידו המלאה של רבי חיים ליב וחותמו וכן חתימת בנו, אשר גם הוסיף בשולי המכתב ארבעה שורות בכתב ידו וחתימתו.
הגאון רבי חיים ליב טיקטינסקי (תקפ"ד-תרנ"ט) ראש הישבה הגדול של ישיבת מיר, 'העמיד תלמידים לאלפים אשר רבים מהם הם מגדולי ישראל' (נוסח מצבתו) היה מגדולי מגידי השיעורים בדורו והגאון רבי ישראל סנטר היה אומר: 'מי שרוצה להבין דף גמרא כדבעי ילך אצל רבי חיים ליב למיר' היה חכם וחריף ובעל עין חדה להבחין בטיב הבחורים.
בשנת תרל"ו צירף רח"ל את בנו הגאון רבי שמואל טיקטינסקי לראשות הישיבה אולם בנו לא האריך ימים ונפטר בחיי אביו בשנת תרמ"ג.
דף בגודל: 2822 ס"מ. מצב טוב, נדיר באופן מיוחד.

Start price: $1,000
|
Est. Price: $2,000 - $3,000
מכתב הגאון רבי חיים ליב טיקטינסקי ראש הישיבה הראשון של מיר ובנו רבי שמואל. מיר תרל”ז (1877)

מכתב מאת הגאון רבי חיים יהודה ליב טיקטינסקי ריש מתיבא דמיר כיובל שנים ובנו ממלא מקומו רבי שמואל טיקטינסקי בענין ביסוסה הכלכלי של ישיבת מיר.
במכתב מבקשים ראשי הישיבה לפעול בלונדון להניח באקסעס – פושקעס [קופסאות צדקה] בבתי יהודי לונדון עבור ישיבת מיר.
בשולי המכתב חתימת ידו המלאה של רבי חיים ליב וחותמו וכן חתימת בנו, אשר גם הוסיף בשולי המכתב ארבעה שורות בכתב ידו וחתימתו.
הגאון רבי חיים ליב טיקטינסקי (תקפ”ד-תרנ”ט) ראש הישבה הגדול של ישיבת מיר, ‘העמיד תלמידים לאלפים אשר רבים מהם הם מגדולי ישראל’ (נוסח מצבתו) היה מגדולי מגידי השיעורים בדורו והגאון רבי ישראל סנטר היה אומר: ‘מי שרוצה להבין דף גמרא כדבעי ילך אצל רבי חיים ליב למיר’ היה חכם וחריף ובעל עין חדה להבחין בטיב הבחורים.
בשנת תרל”ו צירף רח”ל את בנו הגאון רבי שמואל טיקטינסקי לראשות הישיבה אולם בנו לא האריך ימים ונפטר בחיי אביו בשנת תרמ”ג.
דף בגודל: 2822 ס”מ. מצב טוב, נדיר באופן מיוחד.
×