Lot : 48

עקדת יצחק. ויניציאה שכ"ה (1565) שער צבעוני - עותק נהדר. דרושים נפלאים

Start price: $1,000
|
Est. Price: $2,000 - $3,000
עקדת יצחק. ויניציאה שכ”ה (1565) שער צבעוני – עותק נהדר.

דרושים נפלאים על כל חמשה חומשי תורה מאת רבי יצחק עראמה ובו ביאורים על מדרשי חז”ל, מצוות התורה ומועדיה מחולק למאה שערים.

ויניציאה שכ”ה (1565) שנ דף 29.5 ס”מ. בשער נאמר שהספר נדפס ‘בצלם ודמות אשר הדפיס הבומבירגי בשנים עברו ‘.
הוגה ונערך על ידי הרב הגדול רבי דוד פרובינציאל אב”ד מנטוה, מעבר לשער שיר מאת רבי מנחם הכהן פורטו בעל מנחה בלולה.
שער יוצא דופן – ראשי השורות בכל קטע נדפסו מלה בדיו אדום מילה בדיו שחור וכן הלאה. זו כנראה תופעה יחידה לספר זה. ככלל שערים צבעוניים מתקופת הש’ הנם נדירים ביותר.
מצב מצוין, כריכת חצי עור חדשה נאה.
ז”ל בעל ‘כתב סופר’ בהסכמתו לעקידת יצחק מהדורת פרשבורג תר”ט: מודעת זאת בכל הארץ, גלוי ומפורסם לעיני כל ישראל, אשר פעל ועשה איש חי רב פעלים מקבציאל, חד מן קמאי, הגאון המפורסם החוקר האלוקי מו”ה יצחק עראמאה זצ”ל… הורה דרכי התורה והאמונה… הפליא לעשות בחכמה ובדעת… חקירות עמוקות רמות ונשגבות… יסודותם בהררי קדש… מתקו לחיך וערבים על אזן שמעת…’
אוסף ספריית ואלמדונה – לונצר.
×