Lot : 40

הרה"ק רבי יהושע הלברשטאם אב"ד דאלינא והגליל (תרל"ח-תש"ג) בן הרה"ק רבי משה מברדיוב בהרה"ק רבי ברוך מגורליץ בן הדברי חיים חתן הרה"ק רבי יהודה צבי אייכנשטיין מדולינא וממלא מקומו ברבנות שם. תשובות ממנו נדפסו בירושת פליטה – נמצא בקטלוג ובשו"ת מקדשי השם. כשנתפס על ידי הנאצים ביקש שיניחו לו לומר 'נשמת' התעטף בטליתו ואמר נשמת בנוסח זידיטשויב בהשתפכות הנפש וכשסיים אמר לתליין: נו, נו...
במכתבו משנת תר"צ (1930) מודיע הרה"ק מדאלינא לרב קוק כי שמע שלפי חוקי הממשלה העולים הבאים בתור חלוצים 'לא יניחו אותם לנסוע שמה עם בן זוגם עד אשר ינשאו פה לפי חוקי הממשלה וכאשר יבואו שמה מתפרדים המה זה מזה... בכן החובה רובצת עלי להודיע כי ששה זוגות נישאו אצלי בחופה וקדושין כדת משה וישראל... והמה אשת איש לכל דבר'. ובהמשך עורך רשימה מכל הזוגות שנישאו במקומות אשר תחת רבנותו.
דף בגודל: 2228 ס"מ. בראש הדף חותם בצבע אדום, מצב מצוין.

Start price: $1,200
|
Est. Price: $1,800 - $3,000
הרה”ק רבי יהושע הלברשטאם אב”ד דאלינא והגליל (תרל”ח-תש”ג) בן הרה”ק רבי משה מברדיוב בהרה”ק רבי ברוך מגורליץ בן הדברי חיים חתן הרה”ק רבי יהודה צבי אייכנשטיין מדולינא וממלא מקומו ברבנות שם. תשובות ממנו נדפסו בירושת פליטה – נמצא בקטלוג ובשו”ת מקדשי השם. כשנתפס על ידי הנאצים ביקש שיניחו לו לומר ‘נשמת’ התעטף בטליתו ואמר נשמת בנוסח זידיטשויב בהשתפכות הנפש וכשסיים אמר לתליין: נו, נו…

במכתבו משנת תר”צ (1930) מודיע הרה”ק מדאלינא לרב קוק כי שמע שלפי חוקי הממשלה העולים הבאים בתור חלוצים ‘לא יניחו אותם לנסוע שמה עם בן זוגם עד אשר ינשאו פה לפי חוקי הממשלה וכאשר יבואו שמה מתפרדים המה זה מזה… בכן החובה רובצת עלי להודיע כי ששה זוגות נישאו אצלי בחופה וקדושין כדת משה וישראל… והמה אשת איש לכל דבר’. ובהמשך עורך רשימה מכל הזוגות שנישאו במקומות אשר תחת רבנותו.
דף בגודל: 2228 ס”מ. בראש הדף חותם בצבע אדום, מצב מצוין.
×