Lot : 4

מכתב היסטורי חריף נגד הניאולוגים בכתב יד לוחם מלחמות ה' הגאון רבי אהרן דוד דייטש בעל 'גורן דוד'. פעסט תרל"א.
'... וואהרמאן הירשלר וחביריו עמדו שנית להקים חוקי הקאנגרעס אשר זעם ד' למען יוכלו להדיח אותנו מתורת ד' ולהיות מושלים ח"ו על שונאי ישראל והגם כי תלי"ת בחסד ד' יפלו ויאבדו... בכל זאת צריכין אנו לעשות מה שמוטל עלינו..'
מכתב גדול ומרשים בכתב יד הגאון רבי אהרן דוד דייטש אב"ד יארמוט והגליל בעל 'גורן דוד' לק"ק קארלסבורג להצטרף ל'ארגינאזאטיאן שטאטוש' - ארגון הקהילות האורתודוכסיות בהונגריה.
סמוך לפתיחת הקונגרס הרפורמי בשנת תרכ"ט הוכן התשתית לארגון הקהילות האורתודוכסיות בהונגריה, גדולי תלמידי החתם סופר ובראשם מהר"ם שיק, בעל גרן דוד ובעל מחנה חיים, קראו לרבני וראשי הקהילות להתנתק מארגוני הקהילה הרשמיים ולהקים ארגון אורתודוכסי עצמאי.
 בעל 'גרן דוד' פעל גדולות ונצורות בשטח זה, הוא נסע מדי פעם לעיר הבירה בודפשט למשך זמן ופעל משם במרץ לשכנע את הראשי הקהילות לפרוש ולהצטרף לארגון האורתודוכסי באופן מידי וכמו שמתבטא במכתבו הנוכחי 'ויצא חתן מחדרו וכלה מחופתה לבא בברית ארגינאזאטיאן שטאטוש', מכתב זה נשלח מפעסט בשנת תרל"א. והוא כולל ביטויים קשים נגד המחדשים.
הגאן הצדיק בעל 'גורן דוד' מגדולי תלמידי החתם סופר, היה ידוע גם כפועל ישועות בקרב הארץ, כאשר היו באים אנשי מקומו ומהסביבה להתברך מפי הגה"ק בעל דברי חיים מצאנז היה אומר להם 'לשם מה באים אלי אפשר לנסוע להגאון הצדיק מיארמוט שבמקומכם' (שו"ת גורן דוד ח"ב עמ' ריג).
[1] דף בגודל: 2923 ס"מ. הכל בכתב ידו וחתימתו. מכתב חשוב ונדיר ביותר.

Start price: $1,800
|
Est. Price: $4,000 - $6,000
מכתב היסטורי חריף נגד הניאולוגים בכתב יד לוחם מלחמות ה’ הגאון רבי אהרן דוד דייטש בעל ‘גורן דוד’. פעסט תרל”א.
‘… וואהרמאן הירשלר וחביריו עמדו שנית להקים חוקי הקאנגרעס אשר זעם ד’ למען יוכלו להדיח אותנו מתורת ד’ ולהיות מושלים ח”ו על שונאי ישראל והגם כי תלי”ת בחסד ד’ יפלו ויאבדו… בכל זאת צריכין אנו לעשות מה שמוטל עלינו..’
מכתב גדול ומרשים בכתב יד הגאון רבי אהרן דוד דייטש אב”ד יארמוט והגליל בעל ‘גורן דוד’ לק”ק קארלסבורג להצטרף ל’ארגינאזאטיאן שטאטוש’ – ארגון הקהילות האורתודוכסיות בהונגריה.
סמוך לפתיחת הקונגרס הרפורמי בשנת תרכ”ט הוכן התשתית לארגון הקהילות האורתודוכסיות בהונגריה, גדולי תלמידי החתם סופר ובראשם מהר”ם שיק, בעל גרן דוד ובעל מחנה חיים, קראו לרבני וראשי הקהילות להתנתק מארגוני הקהילה הרשמיים ולהקים ארגון אורתודוכסי עצמאי.
 בעל ‘גרן דוד’ פעל גדולות ונצורות בשטח זה, הוא נסע מדי פעם לעיר הבירה בודפשט למשך זמן ופעל משם במרץ לשכנע את הראשי הקהילות לפרוש ולהצטרף לארגון האורתודוכסי באופן מידי וכמו שמתבטא במכתבו הנוכחי ‘ויצא חתן מחדרו וכלה מחופתה לבא בברית ארגינאזאטיאן שטאטוש’, מכתב זה נשלח מפעסט בשנת תרל”א. והוא כולל ביטויים קשים נגד המחדשים.
הגאן הצדיק בעל ‘גורן דוד’ מגדולי תלמידי החתם סופר, היה ידוע גם כפועל ישועות בקרב הארץ, כאשר היו באים אנשי מקומו ומהסביבה להתברך מפי הגה”ק בעל דברי חיים מצאנז היה אומר להם ‘לשם מה באים אלי אפשר לנסוע להגאון הצדיק מיארמוט שבמקומכם’ (שו”ת גורן דוד ח”ב עמ’ ריג).
[1] דף בגודל: 2923 ס”מ. הכל בכתב ידו וחתימתו. מכתב חשוב ונדיר ביותר.
×