Lot : 31

'לא להשגיח על הלצים' מכתב מאת הרה"צ רבי מנחם מנדל הלברשטאם מפריסטיק

Start price: $2,000
|
Est. Price: $3,000 - $5,000
‘לא להשגיח על הלצים’ מכתב מאת הרה”צ רבי מנחם מנדל הלברשטאם מפריסטיק חתנו של האדמו”ר הק’ רבי יחזקאל משינאווה.

מכתב מאת הרב הצדיק רבי מנחם מנדל הלברשטאם אב”ד דוקלא ופריסטיק. האדמו”ר התפרסם בדורו כגומל חסד בגופו וממונו ומכתב זה הוא עדות נוספת לכך.
 גלויית דואר משנת תרפ”ה (1925) בו מפציר מהנמען לסייע בידו לשלם את שכר המלמדים ששכר לשנה הקרובה על חשבונו ומבקש ממנו “לא להשגיח על הלצים כי הם בעצמם יודעים שאין נגנב אף פרוטה אחת, אך כל המצוות המה רוצים לבטל ברשעתם ר”ל והמה פורקים עול מלכות שמים”.
הרה”צ רבי מנחם מנדל הלברשטאם (תר”ל – תרפ”ו 1870-1926) היה ענוותן ושפל ברך וסירב להתנהג באדמורו”ת, בנו של רבי אריה ליבוש אב”ד דוקלא בן רבי דוד מקשנוב בן הדברי חיים מצאנז, בברכת זקנו נשא את בת הרה”ק רבי יחזקאל משינאווא. שימש כרב בדוקלא ובפריסטיק. בנו הוא האדמו”ר הק’ רבי חנה מקולשיץ.
 [רבינו הקדוש מצאנז ח”ב עמ’ רלח, מאורי גאליציה ח”ב עמ’ 511 אהלי שם עמ’ 229]
×