Lot : 19

קונטרס תשובות בהלכה בכתב יד וחתימת הגאון רבי אהרן משה טויבש אב"ד יאס בעל תועפות ראם וקרני ראם
קובץ תשובות בכתב יד הגאון רבי אהרן משה טויבש אב"ד סנאטין ויאס בעל שו"ת וחידושי תועפות ראם.
כולל שתי תשובות חתומות, אחת ארוכה משנת ת"ר בעת שהיה רב בסינאטין והשניה משנת תר"ה בעת שכהן כרבה של העיר יאס הגדולה וגלילותיה.
הגאון רבי משה אהרן טויבש בעל שו"ת תועפות ראם וקרני ראם על המהרש"א נולד בלבוב שבגליציה בשנת תקמ"ז, והיה מגדולי המשיבים בשעתו, שימש ברבנות סניאטין (גאליציה) משנת תר"ב רב ואב"ד בעיר יאסי (רומניה) בה כהן עד פטירתו בשנת תרי"ב. רבי אהרן משה היה מגדולי רבני רומניה בכל הזמנים והטביע את חותמו עליה, במאבקו במסיון ופורצי הדת. 
רבי אהרן משה היה נערץ גם בחוגי החסידים ונכדתו בת בנו הגאון רבי שמואל שמעלקא טויבש בעל חיי עולם נישאה לאדמו"ר רבי מוטל מנדבורנא וצאצאיהם מתייחסים אחריו. 
8 עמ' 2319 ס"מ. מצב טוב מאוד. 

Start price: $3,500
|
Est. Price: $5,000 - $7,000
קונטרס תשובות בהלכה בכתב יד וחתימת הגאון רבי אהרן משה טויבש אב”ד יאס בעל תועפות ראם וקרני ראם
קובץ תשובות בכתב יד הגאון רבי אהרן משה טויבש אב”ד סנאטין ויאס בעל שו”ת וחידושי תועפות ראם.
כולל שתי תשובות חתומות, אחת ארוכה משנת ת”ר בעת שהיה רב בסינאטין והשניה משנת תר”ה בעת שכהן כרבה של העיר יאס הגדולה וגלילותיה.
הגאון רבי משה אהרן טויבש בעל שו”ת תועפות ראם וקרני ראם על המהרש”א נולד בלבוב שבגליציה בשנת תקמ”ז, והיה מגדולי המשיבים בשעתו, שימש ברבנות סניאטין (גאליציה) משנת תר”ב רב ואב”ד בעיר יאסי (רומניה) בה כהן עד פטירתו בשנת תרי”ב. רבי אהרן משה היה מגדולי רבני רומניה בכל הזמנים והטביע את חותמו עליה, במאבקו במסיון ופורצי הדת. 
רבי אהרן משה היה נערץ גם בחוגי החסידים ונכדתו בת בנו הגאון רבי שמואל שמעלקא טויבש בעל חיי עולם נישאה לאדמו”ר רבי מוטל מנדבורנא וצאצאיהם מתייחסים אחריו. 
8 עמ’ 2319 ס”מ. מצב טוב מאוד. 
×