Lot : 13

חתימות הגאון בעל מחצית השקל ביחד עם בנו ר' וואלץ בוסקוביץ .

Start price: $5,000
|
Est. Price: $8,000 - $12,000

חתימות הגאון בעל מחצית השקל ביחד עם בנו ר’ וואלץ בוסקוביץ .

חתימת יד הגאון רבי שמואל הלוי קעלין – באסקאוויץ בעל הספר הנודע ‘מחצת השקל על ספר ים של שלמה על מסכת יבמות.

חתימתו נמצאת בפינה העליונה הימנית בדף [2] בתחלת הספר: שמואל הק’ הלוי במהרר”ן זצללה”ה. מתחת לחתימתו חתימת בנו הגאון רבי וואלף בוסקוביץ בעל ספר סדר משנה: הוא הק’ וואלף הלוי באסקאוויץ בהנ”ל. ומתחתיה חתימת בנו: הק’ יוסף באסקאוויץ בהנ”ל.
הגאון בעל ‘מחצית השקל’ (ת”פ-תקס”ו) בן רבי נתן נטע הלוי מצאצאי רבי נתן נטע שפירא בעל מגלה עמוקות ‘זקן וצדיק יושב ודורש כמשה מפי הגבורה ואלפים תלמידים כשתילי זיתים סביב לשולחנו וממש שכינה מדברת מתוך גרונו’ (מתוך הספד החתם סופר עליו, החתם סופר שמע ממנו שיעורים בעת שהיה בבוסקוביץ). חיבורו הנודע הוא ‘מחצית השקל’ על מגן אברהם אורח חיים, אשר לולי חיבורו היה נשאר ספר מגן אברהם כספר החתום.
החתימות על ספר ים של שלמה יבמות, אלטונה ת”ק. מהדורה ראשונה. עם הסכמת ההיעב”ץ בה מוכיח את יחוס הספר למחבר, [3], ב-צב, [3] דף. 32 ס”מ, בשער הספר חתימת רבי מנדל שטיינר [מפאפא- ראה אגרות מכתב סופר עמ’ לז]. שער מצויר, נייר חום, מצב טוב.
×