Lot : 127

כתב יד 'השכמת הפוקר'
פארודיה מיניאטורית: אוקראינה 1889
כרך קטן בכתב יד הכולל שלשה קונטרסים
1] השכמת הפוקר הוא חיבור היתולי שנון ועוקצני על נגעי הזמן על משקל השכמת הבוקר שבספר שלחן ערוך ועליו ביאור 'מגן אברים' על משקל ספר מגן אברהם הנדפס סביב השלחן ערוך. מסגנון לשונו ומליצותיו ניכר שהמחבר היה יודע ספר.
מטרת החיבור לטפוח על פניהם של פוחזים וריקים אשר שקועים בבגדיהם ומאכלם וכל סדר יומם והתנהגותם מנוגדת לדברי השלחן ערוך.
2] סיפור מהאיש פלוני אלמוני הידוע. הוא המעשה על לידת ישו מתורגם מיידיש לעברית על ידי א. ב. מ. צ. הוא אפרים בן משה צבי מבהיסלוב הנ"ל. 32 דף.
3] "חידה על הא"ב והוא קונטרס קטן מעט הכמות ורב האיכות היאך כל אות מספר מעלתו וכן גדולתו בדרך חידה.
כתב יד מעניין ביותר. כתיבה נאה עם שערים יפים במצב מצוין. שמור בקופסת קרטון חדשה נאה.
מעשה ישו וחידה על הא"ב: [1], 25: השכמת הפוקר: [1], 5 דף 810 ס"מ. כתב רש"י. בעמוד האחרון בקולופון תאריך סיום כתיבת החיבור: תרמ"ט.

Start price: $1,800
|
Est. Price: $3,000 - $4,000
כתב יד ‘השכמת הפוקר’

פארודיה מיניאטורית: אוקראינה 1889
כרך קטן בכתב יד הכולל שלשה קונטרסים
1] השכמת הפוקר הוא חיבור היתולי שנון ועוקצני על נגעי הזמן על משקל השכמת הבוקר שבספר שלחן ערוך ועליו ביאור ‘מגן אברים’ על משקל ספר מגן אברהם הנדפס סביב השלחן ערוך. מסגנון לשונו ומליצותיו ניכר שהמחבר היה יודע ספר.
מטרת החיבור לטפוח על פניהם של פוחזים וריקים אשר שקועים בבגדיהם ומאכלם וכל סדר יומם והתנהגותם מנוגדת לדברי השלחן ערוך.
2] סיפור מהאיש פלוני אלמוני הידוע. הוא המעשה על לידת ישו מתורגם מיידיש לעברית על ידי א. ב. מ. צ. הוא אפרים בן משה צבי מבהיסלוב הנ”ל. 32 דף.
3] “חידה על הא”ב והוא קונטרס קטן מעט הכמות ורב האיכות היאך כל אות מספר מעלתו וכן גדולתו בדרך חידה.
כתב יד מעניין ביותר. כתיבה נאה עם שערים יפים במצב מצוין. שמור בקופסת קרטון חדשה נאה.
מעשה ישו וחידה על הא”ב: [1], 25: השכמת הפוקר: [1], 5 דף 810 ס”מ. כתב רש”י. בעמוד האחרון בקולופון תאריך סיום כתיבת החיבור: תרמ”ט.
×