Lot : 120

מכתב מאת האדמו"ר מקאפוסט הרה"ק רבי שמריהו נח מבאברויסק – שבע עשרה

Start price: $4,000
|
Est. Price: $6,000 - $8,000
מכתב מאת האדמו”ר מקאפוסט הרה”ק רבי שמריהו נח מבאברויסק – שבע עשרה יום לפני פטירתו.

מכתב מאת הרה”ק רבי שמריהו נח שניאורסון בן רבי יהודה ליב מקאפוסט בן ה’צמח צדק’ אל רבי אברהם יצחק הכהן קוק.
הרה”ק רבי שמריהו נח אב”ד באברויסק (תר”ז- תרפ”ג) בן זקוניו של האדמו”ר רבי יהודה ליב מקאפוסט, וחתן דודו רבי ישראל נח מניעז’ין. נבחר בשנת תר”ל לרב בבאברויסק וחמישים ושלש שנה כהן שם כרב ומשנת תרס”א החזיק בה גם ישיבה. היה מגדולי רבני רוסיה והשתתף בועידת הרבנים בפטרבורג בשנת תרע”ג.
מכתב נדיר זה להראי”ה קוק הוא מיום ד’ דחנוכה [כ”ח כסלו] תרפ”ג בחתימת יד קדשו כשבע עשרה יום לפני עלותו לגנזי מרומים בט”ו טבת תרפ”ג.
×