Lot : 12

שואה. היתר עגונה בחתימת דייני בית הדין להתרת עגונות מלחמת העולם השניה. פרשבורג תש"ו.

לאחר מלחמת העולם השניה התעוררה בעיה עצומה של עגונות שלא נודע מה עלה בגורל בעליהם בעת המלחמה, ולכן הוקם בית דין מיוחד 'בית דין המרכזי לתקנת עגונות ב"ק ברטסילבא' שהוא ירכז את הגביות עדות ויכריע אם הן רשאיות להינשא.

על פסק הדין חתומים 1)רבי יצחק אייזיק אייכענשטיין אב"ד קיוויאשד – בן רבי אהרן מאיר חתן רבי מנחם מנדל ב"ר יצחק אייזיק מזידיטשויב, נולד בשנת תרע"ג, חתן האדמו"ר רבי אלעזר שפירא אב"ד קיוואשד, שרד את אשוויץ והיה מהרבים הפעילים להקמת בית הדין לעניני עגונות, בשנת תש"ח ביגר לארצות הברית ובהמלצת האדמו"ר רבי יואל מסאטמר – אליו היה מקורב, הקים בית מדרש וקהילה.
2) רבי שמחה בונים גרינברגר דיין ד"ק פרשבורג.
 3)רבי יחזקאל שרגא לנדא אב"ד ווערעצקי וראב"ד נייטרא.
פסק דין זה כולל התרת עגונה על סמך גביית עדות בית הדין בקאשיצע והוא מותנה בכך שהיא צריכה חליצה מאחי בעלה הגר בירושלים.
דף בגודל: 3020 ס"מ. עם קרע במרכז הדף.

Start price: $500
|
Est. Price: $800 - $1,000

שואה. היתר עגונה בחתימת דייני בית הדין להתרת עגונות מלחמת העולם השניה. פרשבורג תש”ו.

לאחר מלחמת העולם השניה התעוררה בעיה עצומה של עגונות שלא נודע מה עלה בגורל בעליהם בעת המלחמה, ולכן הוקם בית דין מיוחד ‘בית דין המרכזי לתקנת עגונות ב”ק ברטסילבא’ שהוא ירכז את הגביות עדות ויכריע אם הן רשאיות להינשא.

על פסק הדין חתומים 1)רבי יצחק אייזיק אייכענשטיין אב”ד קיוויאשד – בן רבי אהרן מאיר חתן רבי מנחם מנדל ב”ר יצחק אייזיק מזידיטשויב, נולד בשנת תרע”ג, חתן האדמו”ר רבי אלעזר שפירא אב”ד קיוואשד, שרד את אשוויץ והיה מהרבים הפעילים להקמת בית הדין לעניני עגונות, בשנת תש”ח ביגר לארצות הברית ובהמלצת האדמו”ר רבי יואל מסאטמר – אליו היה מקורב, הקים בית מדרש וקהילה.
2) רבי שמחה בונים גרינברגר דיין ד”ק פרשבורג.
 3)רבי יחזקאל שרגא לנדא אב”ד ווערעצקי וראב”ד נייטרא.
פסק דין זה כולל התרת עגונה על סמך גביית עדות בית הדין בקאשיצע והוא מותנה בכך שהיא צריכה חליצה מאחי בעלה הגר בירושלים.
דף בגודל: 3020 ס”מ. עם קרע במרכז הדף.
×