Lot : 119

מכתב ארוך שזכה ונכלל בספר הקדוש - אגרות קודש מאת האדמו"ר רבי

Start price: $800
|
Est. Price: $2,000 - $3,000
מכתב ארוך שזכה ונכלל בספר הקדוש – אגרות קודש מאת האדמו”ר רבי מנחם מנדל שניאורסון עם הוספות בכתי”ק וחתימותיו. ההוספות לא נדפסו

מכתב מאת האדמו”ר רבי מנחם מנדל שניאורסון מעש”ק כי תשא תשכ”ה (1965) עם הוספות בכתב יד קדשו ושני חתימותיו.
2 דפים חתימת האדמו”ר נמצאת גם בדף הראשון וגם בדף השני לצד שני החתימות הוספות בעצם כת”י האדמו”ר.
האדמו”ר רבי מנחם מנדל שניאורסון – השביעי בשושלת אדמור”י ליובאוויטש, מהגדולים שבאדמור”י הדור האחרון ומצודתו היתה פרוסה על כל רחבי תבל, עסק רבות בקירוב רחוקים ובמבצעי מצוות לזכות את עם ישראל בזכויות ובכך להאיץ את ביאת המשיח, רבים מחסידיו מאמינים שהוא הוא המשיח.
×