Lot : 108

גלויית דואר מאת האדמו"ר הקדוש רבי שלום משאץ זצ"ל עם בנו רבי

Start price: $700
|
Est. Price: $1,000 - $1,500

גלויית דואר מאת האדמו”ר הקדוש רבי שלום משאץ זצ”ל

עם בנו רבי יעקב מושקוביץ משאץ 

האדמו”ר חותם כדרכו בצירוף שמו לברכה : ‘…יתברך בחורף טוב ושנה טובה ומבורכת וחיים ושלום’.
הרה”ק רבי שלום משאץ (תרל”ה-תשי”ח) בן רבי מרדכי יוסף מסוליצא, בהיותו בן כ”ה נתקבל לרבה של שאץ והגליל ובין תלמידיו היה הגאון רבי מאיר שפירא מלובלין, בשנת תרפ”ז נענה לחסידיו שבלונדון ועבר לגור שם, נודע כקדוש עליון ורבים שיחרו לפתחו, על מצבתו בלונדון נוהרים רבים להתפלל לישועה. 
הבן רבי יעקב נפטר בחיי אביו. 
×