Lot : 100

מכתב תודה וברכה לשר משה מונטיפיורי בחתימת רבי משה דוד אשכנזי מטאלטשווא עם רבני צפת האשכנזים והספרדים 
הרה"ק רבי משה דוד אשכנזי מטאלטשווא (תקל"ד-תרט"ז) בעל 'תולדות אדם' כהן ארבעים שנה כרבה של טאלטשאווא, נשא ונתן עם החתם סופר ומחותנו הישמח משה. בהגיעו לגיל שבעים שאל את חתנו הייטב לב, אם לעלות לארץ או להדפיס את ספריו והוא יעץ לו לעלות לארץ, שם גם זכה להדפיס ספריו. בשנת תר"ג עלה לירושלים ובתר"ד עבר לכהן כרבה של הקהילה האשכנזית בצפת ועמד בראשה עד פטירתו בי"ח תמוז תרט"ז מחיבוריו נדפסו תולדות אדם על הש"ס (ירושלים תר"ה) עם הסכמת בעל הנתיבות הכותב עליו האי גברא לא צריך לדידי ולדכוותי ובאר שבע על התורה (שם תרי"ג).
בנוסף חתומים: רבי שמואל העליר ורבני הקהילה הספרדית בצפת רבי חיים נחום מזרחי ורבי שמואל עבו. 
  [1] דף 2127 ס"מ. נייר ירקרק. צפת ז' אייר תרט"ו. 

Start price: $6,000
|
Est. Price: $8,000 - $12,000
מכתב תודה וברכה לשר משה מונטיפיורי בחתימת רבי משה דוד אשכנזי מטאלטשווא עם רבני צפת האשכנזים והספרדים 
הרה”ק רבי משה דוד אשכנזי מטאלטשווא (תקל”ד-תרט”ז) בעל ‘תולדות אדם’ כהן ארבעים שנה כרבה של טאלטשאווא, נשא ונתן עם החתם סופר ומחותנו הישמח משה. בהגיעו לגיל שבעים שאל את חתנו הייטב לב, אם לעלות לארץ או להדפיס את ספריו והוא יעץ לו לעלות לארץ, שם גם זכה להדפיס ספריו. בשנת תר”ג עלה לירושלים ובתר”ד עבר לכהן כרבה של הקהילה האשכנזית בצפת ועמד בראשה עד פטירתו בי”ח תמוז תרט”ז מחיבוריו נדפסו תולדות אדם על הש”ס (ירושלים תר”ה) עם הסכמת בעל הנתיבות הכותב עליו האי גברא לא צריך לדידי ולדכוותי ובאר שבע על התורה (שם תרי”ג).
בנוסף חתומים: רבי שמואל העליר ורבני הקהילה הספרדית בצפת רבי חיים נחום מזרחי ורבי שמואל עבו. 
  [1] דף 2127 ס”מ. נייר ירקרק. צפת ז’ אייר תרט”ו. 
×