Lot : 76

מכתב בכתב יד הרה"ק רבי אליעזר מויז'ניץ בעל 'דמשק אליעזר'

Start price: $800
|
Est. Price: $1,500 - $2,000
‘ברוך ד’ אשר לא השבית לנו גואל להיות לנו לאחי עזר לשמור את צעירי בני ישראל מלשכוח את קדושת השבת והשי”ת יושיע ברוב רחמיו וחסדיו שנזכה לברך על המוגמר לטובת בני ישראל’ – מכתבו של הרה”ק רבי אליעזר הגר אב”ד ויז’ניץ בעל ‘דמשק אליעזר’ אל הרב שמואל הכהן גרינברגר (רבה של טשרנוביץ).
האדמו”ר מודה לרב גרינברג על שיתוף הפעולה בתעמולה בקרב בני נוער צעירים לשמירת השבת.
הרה”ק בעל ‘דמשק אליעזר’ (תרנ”א-תש”ו) בן הרה”ק בעל ‘אהבת ישראל’ מויז’ניץ הוסמך לרבנות מהרש”ם ובעל מחזה אברהם, התמנה לאב”ד ויז’ניץ ובשנת תרפ”ג יסד שם ישיבה מפורסמת, בנס הצליח לעלות לארץ ישראל בשנת תש”ד והחל לשקם את חסידות ויז’ניץ, אך לאחר כמה חדשיים חלה והיה רתוק למיטת חלייו.
 המכתב כולו בכתב יד האדמו”ר על נייר מסמכיo אישי משנת תר”ץ. 23×15 ס”מ. מצב מצוין
×