Lot : 27

'ויושפע לו שפע ברכה והצלחה ופרנסה בהרחבה' מאת הרה"ק רבי חנניה יום טוב ליפא טייטלבוים אב"ד סיגט בעל 'קדושת יום טוב'

Start price: $9,000
|
Est. Price: $15,000 - $20,000
מכתב עצה וברכה מאת הרה”ק רבי חנניה יום טוב ליפט טייטלבוים אב”ד סיגט והגליל בעל ‘קדושת יום טוב’ בן הרה”ק בעל ייטב לב.
 עיקרו של המכתב עצה לסוחר במים – כנראה מים לרפואה שאם זה שבא להשיג גבולו לא הוזיל את המחיר גם הוא לא יוזיל ‘ועתירתי להשי”ת ישלח לו ישועה שלא יוכל להרע לו בכל גבולו והמים שלו ימצא חן בעיני הקונים ויהיו עליהם הרבה קופצים ויושפע לו שפע ברכה והצלחה ופרנסה בהרחבה’ .
הרה”ק רבי חנניה יום טוב ליפא טייטלבוים מסיגט בעל ‘קדושת יום טוב’ ממלא מקום אביו הגדול בעל ייטב לב ואבי האחים הקדושים הרה”ק רבי חיים צבי טייטלבוים בעל עצי חיים והרה”ק רבי יואל מסאטמר, נולד בסטרופקוב בשנת תקצ”ו, וקבל בחסידות מרבי חיים מצאנז, מגדולי צדיקי הונגריה, לחם ללא פחד ומורא במחדשים, והעמיד תלמידים רבים, נפטר בשנת תרס”ד. תורתו בספרים קדושת יום טוב על התורה ומועדים.
המכתב משנת תרנ”ב על נייר מסמכים אישי 21×14 ס”מ. בחתימת יד קדשו בתוספת כמה תיבות בסיום, במרכז הדף קרע קטן בין השורות משוקם וכן שיקומים בשוליים.
×