Lot : 101

'נסעתי לק"ק סאנטז [צאנז] לקבל פני מנורה הטהורה אדמ"ו ד' יאריך ימיו' מכתב ארוך מאת הגה"ק רבי יואל צבי ראטה אב"ד חוסט בעל בית היוצר

Start price: $1,200
|
Est. Price: $1,500 - $2,000
מכתב חידושי תורה ארוך בכתב יד קדשו של הגאון רבי יואל צבי ראטה אב”ד חוסט ובעל שו”ת בית היוצר אל בנו רבי משה שמעון ראטה בעל שם משמעון.
הגה”ק רבי יואל צבי ראטה תלמידו המובהק של המהר”ם א”ש ותלמיד חביב וקרוב לדברי חיים מצאנז, נסע פעמים רבות לצאנז ובעל דברי חיים קרבו וחיבבו מאוד, (שם הגדולים מארץ הגר מערכת י אות מה) כיהן כאב”ד חוסט על מקום המהר”ם שיק עד פטירתו בשנת תרנ”ג.
וכך כתב עליו המשמש בקודש של רבי חיים מצאנז, רבי רפאל סג”ל צימטבוים בספרו כל הכתוב לחיים ‘והיה צדיק נשגב קדוש וטהור, וישב רוב היום מוכתר בטלית ותפילין ולמד, ונסע הרבה לרבינו וחיבבו מאוד והיה איש מופת’.
שני דפים כתובים משני צדדים (4′ עמ’) בגודל: 21+17 הכל בכתב ידו וחתימתו. תאריך המכתב: יום ה’ פרשת בלק תרכ”ו.
×