Lot : 66

שטר הכתובה של מגדולי חכמי תימן רבי יחייא קאפח מייסד כת הדרדעים

Start price: $1,000
|
Est. Price: $1,500 - $2,000

שטר הכתובה של רבי יחייא בן שלמה בן שלום קפאח גדול חכמי תימן בדורות האחרונים

הכתובה היא משנת תרין אלפין ומאה ותמנן וחד שנין לשטרי [ה’ אלפים תר"ל ליצירה] מהעיר ‘קאע ביר אלעזב’ [כך כונתה שכונת היהודים מחוץ לצנעא]
מרי יחייא קאפח (תר"י-תרצ"ב) רבה של צנעא, היה גדול רבני תימן בדורו והדמות הרבנית המרכזית בתימן בתקופתו. פרסומו הגדול בא בעקבות תנועת דרדעה (דור-דעה) שהקים ובמסגרתה פרסם ספרים וקונטרסים המכחישים את תורת הקבלה ואת חיבור הזהר לרשב"י, דעותיו אלו הקימו לו מתנגדים רבים מתימן ומחוצה לה.
[1] דף, 33+23 ס"מ. בראש הכתובה דברי מליצה באותיות גדולות, מעט חורים בסימני הקיפול ללא חסרון. [על כתיבת שם המקום צנעא כנ"ל עיין י, רצאבי, טופס כתובות, בני ברק תשנ"ה עמ’ רלט].
×