Lot : 39

מכתב בכתב יד הרה"ק פועל ישועות רבי שלום משאץ

Start price: $500
|
Est. Price: $1,200 - $1,500

מכתב בכתב יד האדמו"ר רבי שלום מאסקאוויטש משאץ.

בקשת עזרה עבור חתנו האדמו"ר רבי ישכר דוב בער הלוי רוטנברג מוואדיסלב [צאצא ישיר לבעל ‘אור לשמים’ מאפטא]
הרה"ק רבי שלום משאץ (תרל"ה-תשי"ח) בן רבי מרדכי יוסף מסוליצא, בהיותו בן כ"ה נתקבל לרבה של שאץ והגליל ובין תלמידיו היה הגאון רבי מאיר שפירא מלובלין, בשנת תרפ"ז נענה לחסידיו שבלונדון ועבר לגור שם, נודע כקדוש עליון ורבים שיחרו לפתחו, על מצבתו בלונדון נוהרים רבים להתפלל לישועה.
×