Lot : 28

תשובה נדירה בהלכה - חתומה בחתימת יד קדשו של הרה"ק רבי חיים מצאנז בהיותו בן שמונים שנה!!!

Start price: $50,000
|
Est. Price: $60,000 - $80,000

מכתב נדיר ביותר, בחתימת יד הרה"ק רבי חיים הלברשטאם מצאנז משנת תרל"ג בעת היותו בן שמונים שנה, . מכתבים מתקופה זו הנם יקרי המציאות.

בסיום הוא חתם בעצם כתיבת יד קדשו
דברי דבש"ת [דורש בשלום תורתו] הק’ חיים הלברשטאם.
בצד ימין של המכתב חותם בלט אישי של רבי חיים מצאנז צרוב בנייר.
הרה"ק רבי חיים מצאנז (תקנ"ג-תרל"ו) מגדולי צדיקי החסידות גאון מופלא בנגלה ובנסתר, פוסק ומשיב בהלכה וממנהיגי דורו, קדוש מרחם היה ועוד בהריונה שמעה אמו מרמ"ל מסאסוב שהילד אשר יולד יהיה למנהיג הדור, בגיל צעיר נעשה לחתן הגאון בעל ברוך טעם וממנו קבל תורה ודרך בלימוד וממנו נסמך להוראה. בשנת תקע"ז נתקבל לרבה של רודניק ושם נהפך לחסיד מובהק של רבי נפתלי מרופשיץ. בשנת תקפ"ח נתמנה למורה הוראה בצאנז ומשנת תק"ץ החל לנהוג שם באדמורו"ת והיה לאדמו"ר החשוב ביותר בכל גאליציה.
רבי חיים מצאנז מודיע את דעתו בנחרצות ‘
והגם שכעת לימי זקנותי אינני משיב לשואלי דבר בעניני איסור והיתר, אך למען להסיר המכשלה אודיע למעכ"ת בקצרה שהגט הזה הוא פסול לכולי עלמא כמבואר בכמה שו"ת ויעיין בספר דברי חיים שער התשובות… על כן אסורה האשה להנשא עד שתקבל גט אחר מבעלה על ידי מסדר היודע בטיב גיטין וד"ל’.
 הנמען הוא רבי מרדכי הלוי איש הוררויץ אב"ד שאמלויא והאלמין בעל ספר פרשת מרדכי (אונגוואר תרכ"ו) בצדו השני של המכתב חלקו האחרון של מכתבו.
[1] דף 34×21 ס"מ. הדבקה אמנותית בסימני הקיפול.
×