Lot : 26

צידה ברוך העותק של רבי משה הלברשטאם מברדיוב נכדו חביבו של רבי חיים מצאנז.

Start price: $500
|
Est. Price: $1,000 - $2,000

ביאורים על הפרשיות ומועדים מאת רבי ברוך יהודה בריינדס אב"ד בומסלא נכד הגאון מהר"ם חריף אב"ד מגנצא. פראג תקמ"ו 1786

בשער הספר ובמקומות נוספים חותם הרה"ק רבי משה הלברשטאם מברדיוב נכדו של רבי חיים מצאנז ועורך תשובותיו וחותם בנו ממלא מקומו הרה"ק רבי יחיאל נתן
מהדורה יחידה. עם הסכמת הנודע ביהודהקרע קטן בשער למטה, מצב טוב.
הרה"ק רבי משה מברדיוב (תר"י – תרס"ד) בנו בכורו של הרה"ק רבי ברוך מגורליץ בן הרה"ק רבי חיים מצאנז, עילוי מופלג חריף ומפולפל, זקנו הדברי חיים חיבבו מאוד וזמן רב למד עמו שיעורי גפ"ת ואף מסר לו ולבן דודו רבי שלמה מבובוב את עריכת ספר תשובותיו, דברי חיים. בשנת תרל"ד הושיבו זקנו הדברי חיים ברבנות ברדיוב ונהג נשיאותו שם שלושים שנה וחסידים רבים נהרו אליו.
בנו רבי יחיאל נתן נולד בשנת תרכ"ה ועוד הספיק להכיר את זקנו הדברי חיים, ישב על כסא אביו משנת תרס"ד עד פטירתו בשנת תרצ"ד.
×