פריט : 94

'מפיו אנו חיים' ספר יסוד בהלכות שחיטה

תבואות שור - שמלה חדשה – דפוס ראשון. זולקווא תצ"ג [1733]

מחיר פתיחה: $1,200
|
הערכה: $3,000 - $5,000

'מפיו אנו חיים' ספר יסוד בהלכות שחיטה

תבואות שור – שמלה חדשה – דפוס ראשון. זולקווא תצ"ג [1733]

פסקי דינים והלכות על הלכות שחיטה וטריפות וחידושים על מסכת חולין, מאת הגאון רבי אלכסנדר סנדר שור.
הספר מורכב משלושה חלקים:
ספר
"שמלה חדשה" – פסקי הלכות בדיני שחיטה וטריפות.
סביבו
"תבואות שור" – ביאור רחב על הדינים שבשמלה חדשה.
ובסופו
"בכור שור" – חידושים על מסכת חולין ועוד מסכתות.
הספר היה שימושי ביותר, כפי שנאמר בשער הדפוס השני (זולקווא תקכ"ו) ואיידי דחביבא אכולי עלמא יסובו עליו רבים, קפצו עליה זבינא ועודנו בכפו יבלענה, עד שלא נשאר ממנו מאומה' –
מהדורתו הראשונה היא אכן נדירה ביותר.

 

ספר תבואות שור הוא ספר היסוד בהלכות שחיטות וטריפות, כפי שכתב בעל 'פרי מגדים' (בהקדמתו להלכות טריפת הריאה) 'רבינו נר ישראל, הגאון המובהק בעל תבואות שור, הוא לנו לעינים בהלכות אלו וכל דבריו קילורין לעינים'.
וכתב בספר דרכי תשובה (סי' א' סקנ"ג) שהמנהג לא לתת קבלה לשו"ב עד שיהיה בקי בספר שמלה חדשה, 'כי הוא כלול מכל דיני שו"ב הראשונים והאחרונים וה' עמו והלכה כמותו ומפיו אנו חיים'.
וז"ל בעל דרכי תשובה בהסכמתו לשמלה חדשה (מונקאטש תרס"א): 'ושמעתי מאאמ"ו הקדוש זצללה"ה [רבי שלמה שפירא ממונקאטש] בשם אביו הקדוש זצללה"ה [רבי אלעזר מלאנצהוט בנו של בעל 'בני יששכר']
שמקובל מהצדיקים תלמידי הבעש"ט זי"ע, אשר לשון השמלה חדשה מסוגל לשו"ב לזכך נפשו ושלא יארע תקלה על ידו, כמו לשון הזוה"ק, וגם השו"ב אשר רגיל על לשונו הספר הקדוש שמלה חדשה, אז בעת זבחו זבח, יעמוד לו קדושת רבינו בעל שמלה חדשה להצילו ממכשול ח"ו'.
גדולי ישראל קבעו את חיבוריהם מכאן ואילך סביב הספר תבואות שור, כמו הספר 'לבושי שרד' להגה"ק בעל ערבי נחל, וספר 'דעת קדושים' להגה"ק מבוטשאטש.
הגאון המחבר רבי אלכסנדר סנדר שור (תל"ג בערך-תצ"ז) הרביץ תורה בכמה קהילות בפולין והעמיד תלמידים רבים. סירב לכהן ברבנות, אף שהוצעו לו קהילות גדולות וחשובות. כל גדולי האחרונים מרבים בשבחו ובשבח ספרו (ראה לעיל).
בראש הספר הסכמות גדולי הדור: בעל פני יהושע, רבי אלעזר רוקח אב"ד בראד בעל מעשה רוקח ועוד.
זולקווא תצ"ג [1733] דפוס ראשון.
מספור דפים: קכו דף.
גודל: 32 ס"מ.
מצב: בשער הספר שיקומי שוליים ברסטורציה אומנותית, השוליים העליונים קצוצים ובדפים בודדים נחתכה הכותרת העליונה. מעט חורים זעירים, כריכה חדשה.
ביבליוגרפיה: סטפנסקי, ספרי יסוד מס' 172.
…………………………………
יש לך שאלות על פריט זה?
אנחנו זמינים לענות גם בווצאפ >>>
 
 
 
 
×