פריט : 62

סודות התורה להרמב"ן - כתב יד נאה
חיבור קבלי מקורי וייחודי. לא נדפס מעולם - כתב יד נדיר מהמאה ה-16
אשכנז, של"ה - 1575

מחיר פתיחה: $15,000
|
הערכה: $20,000 - $30,000

סודות התורה להרמב"ן – כתב יד נאה
חיבור קבלי מקורי וייחודי. לא נדפס מעולם – כתב יד נדיר מהמאה ה-16
אשכנז, של"ה – 1575

ספר 'שערי אורה' – סודות התורה להרמב"ן, ובסופו קונטרסים בקבלה.

כתוב בכתיבה דקה ונאה, עם קולופון ארוך שבו מוזכרת שנת כתיבת החיבור.
עם שינויי נוסחאות בנוסח הרמב"ן (השווינו למהדורת שוועל שהשתמש בכמה כתבי יד).
כידוע פירוש הרמב"ן על התורה כולל בתוכו ענינים רבים ויסודיים על פי הקבלה, המחבר שלפנינו ליקט מתוך פירוש הרמב"ן את עניני הסוד והקבלה,
וכך מתקבל חיבור שלם – פירוש התורה על פי הסוד לרמב"ן.
בסוף הספר קולופון ארוך, על פני רוב הדף, שבו מהלל המחבר את חכמת הקבלה ופירוש הרמב"ן על התורה ובסופו כתב:
'בסייעתא דשמיא סיימתי זה הספר
שערי אורה היום יום ד' ד' אלול בשנת ופרשת: והייתה עמו
וקרא בו כל ימי חייו למען ילמד ליראה את ה' אלהיו לשמר את כל דברי התורה הזאת'.
בסוף הספר שני קונטרסים קבליים חשובים.
א) חשבון צירופי י"ב שמות הוי"ה (דפים: [53,ב-55,ב]).
ב) סוד תמונת האותיות – (דפים:56,א-58,ב]). חיבורו של רבי יום טוב ליפמן מילהויזן בעל ספר הנצחון. נדפס לראשונה בשקלוב תקס"ד, אך כאן שינויי נוסח וסגנון. קונטרס זה הוא יסודי ביותר במסורת צורת האותיות והבית יוסף השתמש בו בהלכות תפילין סי' ל"ו.
בדפים 13-14 נדפסו קיצורי דברים מספר הרקאנטי על התורה, בראש הדף נרשם: רקנד!
אוטוגראף המחבר (?) אשכנז [כנראה: פראג] של"ה [1575] 15X16 ס"מ. 58 דפים כתובים משני צידי הדף, בכתב יד נאה ומסודר. כותרות הפרשיות באותיות מרובעות גדולות.
חסר בראשו דף או שניים מהקדמת הרמב"ן. מצב טוב.
אבי המקובלים
רבינו הרמב"ן "המקובל האלוקי אשר אליו נגלו תעלומות חכמה וסודות התורה" (באר הגולה למהר"ל מפראג, הבאר השני) הוא מאבות המקובלים הראשונים וממוסרי שלשלת תורת הקבלה, סודות התורה הנמצאים בפירוש הרמב"ן הם מיסודות חכמת האמת.
וכך כותב מהרח"ו בהקדמתו לעץ חיים בשם האר"י: "ובענין ספרי הקבלה האמיתיים הנמצאים אמר לנו מורי זלה"ה כי שלשלת קבלת הראב"ד ובנו הר"י סגי נהור ותלמידיו עד הרמב"ן ז"ל כולם קבלה אמיתית מפי אליהו ז"ל שנגלה אליהם וביאור הרמב"ן שעשה על התורה הוא עמוק מאוד ואין מי שיוכל להבינו שדבריו סתומים עד מאד והוא ספר יקר ונחמד מאד למבינים אותו".
גדולי ישראל בכל הדורות כינו אותו 'אבי המקובלים' ו'ראש המקובלים' (ראה לדוג' שו"ת גינת ורדים או"ח כלל ב' סי' ט"ז ושו"ת שמש צדקה או"ח סי' ד).
…………………………………
יש לך שאלות על פריט זה?
אנחנו זמינים לענות גם בווצאפ >>>
 
 
×