פריט : 43

ספר שערי תורה עם למעלה מ-50 הגהות בכתב יד קדשו של הגאון בעל 'מחנה חיים' תלמידו המובהק של המחבר
וינה, תרי"א - 1850

מחיר פתיחה: $5,000
|
הערכה: $10,000 - $15,000

ספר שערי תורה עם למעלה מ-50 הגהות בכתב יד קדשו של הגאון בעל 'מחנה חיים' תלמידו המובהק של המחבר
וינה, תרי"א – 1850

ספר שערי תורה על עניני חזקות מאת הגאון הגדול רבי בנימין זאב וואלף ווערבוי – העותק האישי של תלמידו המובהק הגאון רבי חיים סופר אב"ד מונקאטש ובודפשט, ובשוליו רשם למעלה מחמישים הגהות וחידושים ארוכים.

בשער הספר חתימת יד קדשו: חנני ד' בזה הק' חיים סופר (וכן חתימות בניו – ראה להלן).

ההגהות נכתבו ביראת כבוד לרבו, וחלקן פותחות במילים 'ולי התלמיד הקטן נראה', 'עפר אני תחת כפות רגלי אדמ"ו הגאון ז"ל'. וכשבא לתרץ קושיות רבו הוא פותח בבקשת 'מחילה מכבוד תורתו הקדושה'.

לפי החתימות והרשימות בשער, הספר ליווה את בעל 'מחנה חיים' שנים רבות, מזמן כהונתו ביעמרינג דרך מונקאטש ועד תחנתו האחרונה בבודפשט. הדברים גם ניכרים על צורת כתב ידו שחלקם נכתבו בצעירותו וחלקם בזקנתו.

לצערנו השוליים נקצצו באשמת הכורך, וברוב ההגהות חסרה השורה האחרונה, או שהשורה האחרונה קצוצה בחלקה.

הגאון הקדוש רבי חיים סופר (תקפ"ב-תרמ"ו) בעל מחנה חיים, נולד בפרשבורג ונימול ביום הכפורים על ידי החתם סופר. בגיל 11 נכנס לישיבתו והיה לאחד מגדולי תלמידיו. אולם כרבו המובהק ראה את הגאון רבי בנימין זאב וואלף לעוו אב"ד ווערבוי בעל 'שערי תורה', שסמכו להורות ולדון וחיבבו בחיבה יתירה. רגיל היה בעל 'מחנה חיים' לומר, שברכת רבו הגאון בעל 'שערי תורה' לפני שנפרדו ליוותה אותו כל ימיו. בתשובותיו מחנה חיים, מזכיר פעמים רבות את הספר 'שערי תורה' לרבו.
 
בעל מחנה חיים לחם בעוז ובגבורה נגד כל תיקון או שינוי בדת והיה מגדולי המשיבים בהונגריה, כיהן כאב"ד ימערינג, סענפעטער, מונקאטש ואב"ד קהל היראים בבודפשט. את הרבנות בבודפשט קיבל על עצמו לאחר שרבו החת"ס נגלה לו בחלום והורה לו לעשות כן. מחבר: שו"ת מחנה חיים ח' חלקים ועוד.

בשער הספר חתימות בניו:
רבי משה דוד סופר אב"ד סאסרעגען (תרכ"א-תרס"ו)
רבי יוסף צבי סופר אב"ד שאמשאן (תר"כ-תר"צ)
רבי בנימין זאב וואלף סופר (נפטר: תרפ"ה). בחתימתו הוא מציין שנקרא על שם המחבר (אביו מזכירו לטובה בשו"ת מחנה חיים ח"ג בסוף חלק אבן העזר, ועיין משפחת סופרים עמ' סא הע' י').
רבי עקיבא יחזקאל סופר (נפטר: תרע"ב)
וכן חותמת של רבי משה סופר אב"ד טיסא – פירעד בעל מהר"ם סופר (ת"ר-תרע"ז) אחיינו ותלמידו של המחנה חיים.

וינה תרי"א [1850] מהדורה ראשונה.  מספור דפים: [2], קסג דף. גודל: 37.5 ס"מ. מצב: פגמים קלים בדפים בודדים, מלבד זה במצב טוב, פלא הוא שספר שהיה כל כך בשימוש, נשמר במצב כזה. כרוך בכריכת עור חדשה נאה.
…………………………………
יש לך שאלות על פריט זה?
אנחנו זמינים לענות גם בווצאפ >>>
 

 

×