פריט : 95

מכתב בכתב ידהגאון רבי ישראל סלנטר

מחיר פתיחה: $36,000
|
הערכה: $50,000 - $70,000
מכתב בכתב יד
הגאון רבי ישראל סלנטר


מכתב בכתב יד הגאון רבי ישראל סלנטר בו מתאר מגדולת ושבחי רבו הגאון רבי יוסף זונדל מסלנט
ומכתב מהגאון רבי יוסף פיימר אב"ד סלוצק. 
תרי"ח [1858]
'לפי השערתי לא מצאתי עוד עובד ה' יתברך כמו מורי ורבי'

מכתב המלצה נפלא בכתב יד הגאון רבי ישראל סלנטר מחולל 'תנועת המוסר' ומכתב המלצה מאת הגאון רבי יוסף פיימר אב"ד סלוצק מגדולי תלמידי הגר"ח מוואלוז'ין (עיין על מכתבו בהמשך)

במכתב מופלא זה מאריך רבי ישראל סלנטר בשבחי ומעלת רבו המובהק הגאון הצדיק רבי יוסף זונדל מסלנט וכך כותב:

כאשר שמשתי את מורי ורבי הרב הגאון הצדיק וכו' וכו' יוסף זונדל נ"י כמה שנים, וידעתי גודל צדקותו למעלה למעלה להפליא… מצאתי עוז בנפשי לגשת לפני נכבדי טהורי לבב… כי לפי השערתי לא מצאתי עוד עובד ה' יתברך כמו מורי ורבי'.

הגה"צ רבי יוסף זונדל מסלנט (תקמ"ו-תרכ"ה) היה תלמידו המובהק של רבי חיים מוואלוז'ין וקיבל ממנו מסורות רבות מרבו הגר"א ולכן זכה לתואר 'פה שלישי להגר"א'

בעת לימודיו של רבי ישראל בסלנט, נפל פעם מבטו על איש פלאי שהיה מבאי בית המדרש בסלנט, ארחותיו והנהגותיו המיוחדות משכו את לבו, אותו האיש היה הגאון רבי יוסף זונדל מסלנט. רבי ישראל החל לעקוב אחר מעשיו ודרכי הנהגתו בהיחבא ומשהבחין בו פעם רבי יוסף זונדל אמר לו:
ישראל! למד מוסר ותהיה ירא שמים'.

רבי ישראל היה מספר 'כי כאשר שמע את הקול יוצא מרבו על ציווי לימוד המוסר, הנה כאש בוערת ירדה תוך חדרי לבו' (עדות תלמידו רבי נפתלי אמשטרדם באור ישראל עמ' 124) ומאז דבקה נפשו בנפש רבי זונדל.

'קדוש ישראל' הגאון רבי ישראל ליפקין מסלנט (תק"ע-תרמ"ג) 'המפורסם בתבל בתוקף גדולתו וצדקותו, חסידותו ענוותנותו וקדושתו… האיר עיני ישראל בתורתו ויראתו להשיב את לבבם לאביהם שבשמים, להשריש יראת ה' ומדות ישרות ובמתק שפתיו השיב רבים מעוון… למד דעת את העם לקבוע עתים סדורות בכל יום ללמוד בספרי יראה ומוסר בשפתים דולקות, בקול מעורר תוגה והתפעלות הנפש' (הקדמת תלמידו רבי איצל'ה בלזר לספר אור ישראל)

הגאון רבי ישראל סלנט שהיה גאון עולם ונודע בשיעוריו החריפים בעומק העיון החליט לצאת מד' אמותיו ולעורר את העם לתיקון המדות ויראת ה', עורר ודיבר על חשיבות לימוד המוסר בקביעות ובעיון וייסד את
'תנועת המוסר' שחרתה על דגלה את אמרתו הידועה 'כל זמן שהנר דולק אפשר לתקן'.

מבית מדרשו יצאו גדולי תנועת שיטות המוסר, קלם, נובהרדוק וסלבודקא וכל ראשי ישיבות ליטא שהלכו בדרכו. מאמריו ואגרותיו כונסו בספר אור ישראל ובספר קדוש ישראל.

המכתב ניתן לר' יהודה ליב מסלנט בן רבו המובהק הגאון הצדיק רבי יוסף זונדל מסלנט (ראה אודותיו להלן).
מכתב חשוב זה היה לעיני גדול תלמידי הגרי"ס הגאון רבי איצל'ה בלזר ומצטט ממנו בכתיבת תולדות רבו הגרי"ס (אור ישראל, מאמר 'שערי אור' אות ז')

הגאון רבי יוסף פיימר אב"ד סלוצק (תקנ"ו-תרכ"ד) בחיר תלמידי הגאון רבי חיים מוואלוז'ין (עליות אליהו אות קכ"ב) גאון עולם וקדוש עליון אשר שמו היה נישא בחרדת קודש במדינת ליטא. היה מגדולי הרבנים והמשיבים בדורו וגדולי רבני ליטא, רבי אבלי מווילנא, בעל 'משכנות יעקב' ורבי יצחק אלחנן ספקטור אב"ד קובנה הציעו בפניו את שאלותיהם. הוא גם היה ממנהיגי הדור וראש וראשון בעני הכלל ומצודתו פרושה על כל הגולה. בשנת תקפ"ט התקבל לרבה של סלוצק המעטירה ושימש בה ברבנות ל"ג שנים. את מקומו בסלוצק מילא הגאון בעל 'בית הלוי'.

רבי ישראל סלנטר למד אצל רבי יוסף מסלוצק בזמן כהונתו כרבה של לוקניק, ומכנהו 'אדמו"ר' וחותם 'תלמידו' (מבוא לשו"ת רבי יוסף מסלוצק הע' 11) ולכן כנראה כתב גם את מכתבו רק בשולי מכתבו של הגאון רבי יוסף מסלוצק.

מכתביו נדפסו בימינו: שו"ת רבינו יוסף מסלוצק (מכון ירושלים תשמ"א) וכן דרשות רבינו יוסף מסלוצק (מכון ירושלים תשנ"ה)

במכתבו הוא מכנה את רבי יוסף זונדל – ידידי, וכנראה הכירו בעת שהסתופפו יחד בצל עץ החיים, הגאון רבי חיים מוואלוז'ין.

רבי יהודה ליב מסלנט בנו של הגריז"ס היה גדול בתורה ובמדות היה ממייסדי השכונה הירושלמית 'נחלת שבעה', נפטר בשנות הגבורות בימי מלחמת העולם הראשונה והשאיר אחריו משפחה ענפה, משפחות סלנט וברדקי (ריבלין, בספר הנזכר להלן עמ' כב).

המכתבים נדפסו בספר הצדיק רבי יוסף זונדל מסלאנט ורבותיו (ירושלים תרפ"ח) עמ' ק"ל.

תרי"ח [1858] דף בגודל: 16*21 ס"מ חורים זעירים, סימני קרעים בקיפולי הדף עם פגיעות מזעריות באותיות בודדות, סימני נייר דבק.
………………………………………….. .
יש לך שאלות על פריט זה?
אנחנו זמינים לענות גם בווצאפ >>>


×