פריט : 21

המגיני שלמה! 

קראקא ת"ג [1643]


מחיר פתיחה: $60,000
|
הערכה: $100,000 - $200,000

המגיני שלמה! 

קראקא ת"ג [1643]

תשובה להלכה ולמעשה מאת הגאון רבי יהושע אב"ד קראקא בעל שו"ת פני יהושע ומגיני שלמה.

תשובה ארוכה בכתב יד בענין עגונה, עם הוספות ותיקונים והשלמות בעצם כתב יד וחתימת הגאון הנודע, מגדולי רבותינו האחרונים רבי יהושע אב"ד קראקא בעל ‘מגיני שלמה’.


התשובה היא מתוך פנקס תשובות אישי של המחבר ומסומנת: שאלה קכ"ה, כתיבת סופר נאה, עם תיקונים והשלמות מידי המחבר וכן הוספה ארוכה מאוד בכתב יד קדשו וחתימת יד קדשו. נדפס בשו"ת פני יהושע ח"א (אמשטרדם תע"ה) סי’ ס"ב על פי כתב יד זה.

נוסח החתימה בסוף התשובה:
נא’ החותם יושע בן לא"א מה"ר יוסף זלה"ה חותם פה ק"ק קראקא יע"א חותם יום א’ לסדר בא אל פרעה [א’ שבט]
תג"ל [= ת"ג לפרט].

המתבונן בחתימתו יראה שהקפיד לחתום ‘יושע’ והשמיט את האות ה’.

בטעם הדבר כותב הגאון רבי אפרים זלמן מרגליות:

‘והנה הגאון בעל מחבר מגיני שלמה היה חותם עצמו יושע וכן נהג לחתום עצמו נכדו הגאון בעל פני יהושע ז"ל, ונראה שטעמם מפני כבוד השם שלא לכתוב ג’ אותיות השם כסדרן, לכן השמיטו אות ה’ (טיב גיטין בשמות אנשים אות י’ דף כב, א).

הגאון הקדוש המקובל

בעל ‘מגיני שלמה’

רבי יהושע אב"ד קראקא

(וילנא ש"מ לערך – קראקא ת"ח)

הגאון רבי יהושע מקראקא, מגדולי רבותינו האחרונים, בעל ספר ‘מגיני שלמה’ ושו"ת פני יהושע. תלמיד הסמ"ע ומהר"ם מלובלין ורבו המובהק של הש"ך, נשא ונתן עם הב"ח והט"ז ובסתרי תורה עם המקובל הקדוש רבי שמשון מאוסטרופולי (ראה להלן מס’ 58), שימש ברבנות קראקא בשלהי ימי הב"ח, על מקומו של בעל ‘מגלה עמוקות’ ובהמשך יחד עם בעל ‘תוספות יום טוב’.
היה מגדולי המשיבים בדורו ומגדולי מרביצי התורה, ועם תלמידיו נמנים: הש"ך, בעל עבודת הגרשוני ובעל עטרת זקנים.

הסכמות ממנו נדפסו בספרים נודעים וחשובים, ביניהם בספר תלמידו הש"ך, ובסידור השל"ה הנודע להלן מס’ 85.

מלבד זה היה מקובל אלוקי וכתב ביאור גדול על ספר עשרה מאמרות להרמ"ע מפאנו (נדפס בימינו).

בעל ‘מגיני שלמה’ נפטר בכ"ז באב ת"ח ומנוחתו כבוד בבית החיים הנודע בקראקא. תלמידו הגדול רבינו הש"ך מתאונן בקינתו על גזירות ת"ח-ת"ט שמפני הרעה נאסף הצדיק, כלומר נפטר מפני עגמת נפש מצרות היהודים בפרעות ת"ח-ת"ט.

נינו הנקרא על שמו הוא הגאון בעל ‘פני יהושע’. אביו רבי צבי הירש, היה חתן הפרנס רבי אברהם סג"ל ראש ומנהיג בק"ק קראקא והמדינה שהיה חתן בעל ‘מגיני שלמה’.

בספרו ‘פני יהושע’ הלך בעקבות זקנו, להגן על רש"י מקושיות בעלי התוספות וכך כותב בהקדמתו: ‘ובזה חשקה נפשי ללכת בעקבות אבותי אבי אמי רבתא הגאון המנוח המפורסם המאור הגדול מו’ יושע זצ"ל אשר שמו בקרבו האב"ד ור"מ דק"ק קראקא שחיבר ספר מגיני שלמה לישב קושיות התוס’ על רש"י’.

על צאצאיו של ה’מגיני שלמה’ מיוחסים גדולי וצדיקי הדורות, הגאון הקדוש בעל ‘מעשה רוקח’ וכל שושלת בעלז, הגאון בעל ‘ברוך טעם’ וכל שושלת צאנז (מזיוו"ר של ה’דברי חיים’), הגאון רבי משולם איגרא, הגאון רבי דוד דייטש בעל ‘אהל דוד’, הגאון רבי שלמה קלוגר, הרה"ק רמ"ד אשכנזי מטאלטשווא חותנו של בעל ‘ייטב לב’ וכל יוצאי חלציו ועוד.

מעשה נורא
מרבינו בעל מגיני שלמה

שמעו נא נגידים, דעו נא רבותי, כי הגאון אמ"ז ז"ל הגיד באזני תלמידיו בחייו,
שהגאון רש"י ז"ל בא אליו והראה תמונתו בעצמו ובכבודו לפניו בשמחה גדולה
ואמר לו בזה"ל אשריך בעולם הזה וטוב לך לעולם הבא בשביל שאתה מציל אותי מפי האריות והכפירים, גבורים חריפים בעלי תוספות ז"ל, אתיא לקבלך לעולם הבא עם כל תלמידי, וכן הוה, שקודם מיתתו כמו חצי שעה שכבה נר ישראל, היו אצלו גדולי ישראל בק"ק קראקא ואמר לפניהם בזה"ל
פנו מקום שרבנו מאור עינינו הגאון רש"י ז"ל רבנו שלמה יצחקי בא אלי וכל קדושיו עמו וקבלני בשמחה להראות לי דרך החיים, באשר שעמדתי לימינו תמיד לתרץ קושיות התוספות על רש"י וע"ש כך נקרא מגיני שלמה (הקדמת נכדו למגיני שלמה אמשטרדם תע"ה).

קראקא ת"ג [1643]. [3] דף 5 עמ’ כתובים 18*28 ס"מ, כתב יד סופר נאה ומסודר עם תיקונים והוספות כנ"ל. כתמי מים וזמן, שיקומים קלים בפינות השוליים. שמור בכריכת עור מפוארת בצבע אדום עם הטבעות מוזהבות רבות.

………………………………………….. .
יש לך שאלות על פריט זה?
אנחנו זמינים לענות גם בווצאפ >>>

×