תמונה
חובת הלבבות, דפוס בומברג ויניציאה ש"ח [1548] עותק ‘מוגה’.ספר יסוד בתורת המוסר. ספר חובת הלבבות מהרב הגדול החסיד רבינו בחיי הדיין, חובר בלשון ערבי ותורגם ללשון הקודש על ידי רבי יהודה אבן תבון.

ספר חובת הלבבות הינו ספר המוסר הקדום והיסודי ביותר, גדולי הדורות וצדיקי החסידות הרבו לשבח ולפאר את הספר ואף קבעו בו לימוד יומי. ה’חתם סופר’ היה קורא קטע מספר חובת הלבבות בפתיחת כל שיעור.

וז"ל הגאון רבי חיים פאלאג’י בספרו מועד לכל חי (סי’ י"א אות י"ג): כתב בספר אור הישר [להמקובל רבי מאיר פאפירש] תקרא בכל יום קריאה אחת מספר חובת הלבבות, עכ"ל
ולפחות בחודש אלול ילמוד ספר חובת הלבבות החל וגמור’.

והעיד ה’הויז בחור’ של הרה"ק רבי יואל מסאטמר, שבחודש אלול בעת האוכל היה לומד בשער התשובה שבספר ‘חובת הלבבות’ והיו עיניו זולגות דמעות (קובץ גינת ורדים, תשרי תשע"ב עמ’ ע"ב).

שער השביעי בספר חובת הלבבות הוא ‘שער התשובה’, ובו התבאר בארוכה מהות ועיקרי יסודות התשובה.

בגליונות הספר, לאורך כל דפי הספר מתחילתו ועד סופו, מאות רבות של הגהות בכתב יד ספרדי עתיק, הכוללות ביאורים, תיקונים, השלמות ושינויי נוסחאות על פי נוסחאות אחרים שהיו בידי הכותב.


ויניציאה ש"ח [1548] דפוס דניאל בומבירגי. פח דף 18 ס"מ. כריכת עור חדשה נאה בצבע שחור.

סטפנסקי, ספרי יסוד מס’ 458

חתימות בעלים: שמואל ב"ר יצחק צרפתי, לה’ הארץ ומלואה הק’ סענדער וואלף.


………………………..
בימים אלו ימי חשבון יעשה כל אחד גדרים וגדר של קיימא שלא יעבור, כי הכל תלוי בגדר, וראשון לכל הגדרים הוא לימוד תורה ובפרט שיעור שעה או חצי שעה ספרי מוסר בכל יום הוא סם חיים (יערות דבש (להלן פריט 11) דרוש לחדש אלול, ח"ב דרוש א’).

……………………………………….. …

יש לך שאלות על פריט זה?
אנחנו זמינים לענות גם בווצאפ >>>

פריט : 4

חובת הלבבות, דפוס בומברג ויניציאה ש"ח [1548] עותק 'מוגה'. ספר יסוד בתורת

חובת הלבבות, דפוס בומברג ויניציאה ש"ח [1548] עותק ‘מוגה’. ספר יסוד בתורת המוסר. ספר חובת הלבבות מהרב הגדול החסיד רבינו בחיי הדיין, חובר בלשון ערבי... Read more

מחיר פתיחה: $2,000
|
הערכה: $4,000 - $6,000
×