פריט : 121

ספר הישר לרבינו תם עם הקדשת המגיה רבי דניאל פרוסטיץ ראב"ד פרשבורג.

מחיר פתיחה: $4,000
|
הערכה: $6,000 - $8,000


ספר הישר לרבינו תם עם הקדשת המגיה רבי דניאל פרוסטיץ ראב"ד פרשבורג. מעזבון הרה"ק רבי יהוסף רוטנברג מקאסני, בעל 'בני שלשים'


ספר הישר על סוגיות הש"ס לרבינו תם בעל התוספות, ערוך ומוגה לראשונה על פי כתב יד על ידי רבי דניאל פרוסטיץ, ראב"ד פרשבורג, עם הסכמות החתם סופר ומהר"ם בנעט. בשער הספר הקדשה בכתב ידו ובחתימתו.


בדף שאחרי השער חתימת האדמו"ר רבי משה שמואל רוטנברג מקליינווארדיין, המעיד שקיבל את הספר מעזבון אביו, הגה"ק בעל 'בני שלשים'. זה נוסח חתימתו: "אשר חנני אלוקים מעזבון א"א עט"ר [אדוני אבי עטרת ראשי] זלה"ה. משה שמואל ר"ב מקוו"ד [רוטנברג מקליינווארדיין] בהרב הג' המפורסם מוהר"י זלה"ה מקאסאן תע"א". (וחתימת בנו רבי אפרים אשר הלוי רוטנברג). בנו רבי משה שמואל (תרל"ב-תש"ו) ישב על כיסא אביו ומילא את מקומו בקליינוורדיין ובארצות הברית. נוסף לכך חתום בשער בנו של רמ"ש, רבי אפרים אשר הלוי רוטנברג.

הגאון הקדוש רבי יהוסף רוטנברג מקאסאני, בעל 'בני שלשים' (תרי"ג-תרע"ב), היה מגדולי וצדיקי החסידות, התנהג בקדושה ובטהרה ובטבילות קרח והרבה בתעניות וסיגופים. נודע כמארי דרזין בייחודים עליונים, היה פועל ישועות בקרב הארץ והמונים חילו פניו בבקשת ישועה.


הגאון רבי דניאל פרוסטיץ, ראש בי דינא דק"ק פרשבורג (תקי"ט-תר"ו), היה מדמויות ההוד של פרשבורג וממקורבי בעל חתם סופר, וחלקו היה רב בהבאת החת"ס לפרשבורג.


ה'כתב סופר' אמר עליו בהספדו: "אוי נא לנו פרשבורג שאבדו כלי חמדתנו, פארינו והדרינו, היה מפורסם בתורתו וצדקותו וחסידותו ופרישותו… וכל בית פרשבורג יבכו את השריפה…" (דרשות כת"ס דף ק"ז-ק"י).


ספר הישר. וינה תקע"א [1811] דפוס ראשון. [2], פ"ז דף. 37 ס"מ. כריכה מקורית בלויה. (סטפנסקי, ספרי יסוד מס' 48)
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

יש לך שאלות על פריט זה?
אנחנו זמינים לענות גם בווצאפ >>>
×