פריט : 22

שאלות בדיני כתיבת ספר תורה מאת רבי משה הלוי פאללאק אב"ד באניהאד אל המהר"ם שיק.

בשנת תרל"ו עמד הגאון רבי משה פאללאק לכתוב לעצמו ספר תורה ופנה אל הגאון מהר"ם שיק לברר כמה שאלות הלכתיות
בענין שרטוט השורות וגודל הגליונות,  

בין דבריו כותב: 'ראיתי שיעור אצבע מרבינו הגדול בעל חת"ס זצ"ל והוא כשיעור צאל'. הנוגע לכמה וכמה שיעורי תורה [ראה שו"ת חת"ס או"ח סי' קפא ד"ה ובאמת]

בסוף השאלה מסיים: 'ועל הכל הנני מתחנן ומבקש, היות בלי ספק כבר זיכהו השי"ת למצות כתיבת ספר תורה, חשקה נפשי לדעת כמה ארכה ומנין השיטין...'.

הגאון רבי משה הלוי פולק אב"ד באניהאד (תר"ה-תרמ"ט) היה מגדולי מרביצי התורה בדורו, ורבים מגדולי הונגריה היו תלמידיו. 'גאון וצדיק מפורסם' [שם הגדולים מארץ הגר מ, קסה] לוחם מלחמות ה' במחדשים, וייסד את עדת יראי ה' בבוניהאד. בן רבי יצחק זעקל הלוי פולק אב"ד באניהאד ותלמיד הכתב סופר ומהר"י אסאד, מחיבוריו נדפסו הספרים וידבר משה, ברכת משה ותקון משה [החת"ס ותלמידיו עמ' תקכד].

תשובות המהר"ם שיק על מכתב זה נדפסו בשו"ת מהר"ם שיק חיו"ד סי' רסא-רסב.

באניהאד תרל"ו [1876] 2012 ס"מ קמטים, חורים זעירים בשולי צד ימין.

מחיר פתיחה: $1,800
|
הערכה: $2,500 - $3,000

שאלות בדיני כתיבת ספר תורה מאת רבי משה הלוי פאללאק אב"ד באניהאד אל המהר"ם שיק.


בשנת תרל"ו עמד הגאון רבי משה פאללאק לכתוב לעצמו ספר תורה ופנה אל הגאון מהר"ם שיק לברר כמה שאלות הלכתיות
בענין שרטוט השורות וגודל הגליונות,  

בין דבריו כותב: 'ראיתי שיעור אצבע מרבינו הגדול בעל חת"ס זצ"ל והוא כשיעור צאל'. הנוגע לכמה וכמה שיעורי תורה [ראה שו"ת חת"ס או"ח סי' קפא ד"ה ובאמת]

בסוף השאלה מסיים: 'ועל הכל הנני מתחנן ומבקש, היות בלי ספק כבר זיכהו השי"ת למצות כתיבת ספר תורה, חשקה נפשי לדעת כמה ארכה ומנין השיטין…'.

הגאון רבי משה הלוי פולק אב"ד באניהאד (תר"ה-תרמ"ט) היה מגדולי מרביצי התורה בדורו, ורבים מגדולי הונגריה היו תלמידיו. 'גאון וצדיק מפורסם' [שם הגדולים מארץ הגר מ, קסה] לוחם מלחמות ה' במחדשים, וייסד את עדת יראי ה' בבוניהאד. בן רבי יצחק זעקל הלוי פולק אב"ד באניהאד ותלמיד הכתב סופר ומהר"י אסאד, מחיבוריו נדפסו הספרים וידבר משה, ברכת משה ותקון משה [החת"ס ותלמידיו עמ' תקכד].

תשובות המהר"ם שיק על מכתב זה נדפסו בשו"ת מהר"ם שיק חיו"ד סי' רסא-רסב.

באניהאד תרל"ו [1876] 2012 ס"מ קמטים, חורים זעירים בשולי צד ימין.


• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
יש לך שאלות על פריט זה?
אנחנו זמינים לענות גם בווצאפ >>>
×