פריט : 84

 בניית בנין הישיבה בטעלז לאחר השריפה – מכתבו של הגאון רבי אליעזר גורדון אב"ד וראש ישיבת טעלז. תרס"ט [1909] והעתקת מכתב לא ידוע מהאור שמח להגר"ח סולובייצ'יק .


בשנת תרס"ט פרצה שריפה גדולה בעיר טעלז, רוב בתי העיר נשרפו, וביניהם עלה באש בנין הישיבה שהוקם על תלו רק זמן קצר לפני כן. אולם הגאון רבי אליעזר גורדון לא אמר נואש, וגמלה בלבו החלטה לקומם את הריסות מבנה הישיבה מחדש.


בין דבריו כותב הגאון רבי אליעזר גורדון 'הנה עלה לנו הוצאות בנין הישיבה הרבה יותר מאשר שערנו מראש, והפועלים והחנונים המקיפים דוחקים, ולגמור את הבנין מוטל עלינו בהקדם האפשרי, מפני ביטול תורה דרבים'. ולכן מבקש לקבל בעין יפה את שד"ר הישיבה המשגיח רבי שבתי רובל.

 הגאון רבי אליעזר גורדון (תר"א-תר"ע) מגאוני הדור, ומגדולי ראשי ישיבות ליטא, תלמידו של רבי ישראל סלנטר שכבר בצעירותו גילה את כשרונותיו העילויים, התפרסם לבעל מוח חריף, בעל שכל ישר והבנה עמוקה, לצד מדות נאצלות, ואותם הנחיל לתלמידיו בשיעוריו הנודעים המלאים הבנה עמוקה. משנת תרמ"א אב"ד טעלז, והוא אשר הביא את הישיבה להתפתחותה ושיגשוגה עד ששמה יצא בכל רחבי תבל.
בשנת תר"ע יצא למאנגליה לגיוס כספים עבור הישיבה, אך נחלה שם מרוב עגמת נפש ונפטר. תשובותיו בספר 'תשובות רבי אליעזר'. [ראה תנועת המוסר ח"ב עמ'347-354]

טעלז תרס"ט [1909] בלאנק רשמי. 2128 ס"מ. סימני קיפול חור קטן עם מעט חסרון במרכז הדף.

מחיר פתיחה: $1,500
|
הערכה: $2,000 - $4,000

 בניית בנין הישיבה בטעלז לאחר השריפה – מכתבו של הגאון רבי אליעזר גורדון אב"ד וראש ישיבת טעלז. תרס"ט [1909] והעתקת מכתב לא ידוע מהאור שמח להגר"ח סולובייצ'יק .

בשנת תרס"ט פרצה שריפה גדולה בעיר טעלז, רוב בתי העיר נשרפו, וביניהם עלה באש בנין הישיבה שהוקם על תלו רק זמן קצר לפני כן. אולם הגאון רבי אליעזר גורדון לא אמר נואש, וגמלה בלבו החלטה לקומם את הריסות מבנה הישיבה מחדש.

בין דבריו כותב הגאון רבי אליעזר גורדון '
הנה עלה לנו הוצאות בנין הישיבה הרבה יותר מאשר שערנו מראש, והפועלים והחנונים המקיפים דוחקים, ולגמור את הבנין מוטל עלינו בהקדם האפשרי, מפני ביטול תורה דרבים'. ולכן מבקש לקבל בעין יפה את שד"ר הישיבה המשגיח רבי שבתי רובל.

 הגאון רבי אליעזר גורדון (תר"א-תר"ע) מגאוני הדור, ומגדולי ראשי ישיבות ליטא, תלמידו של רבי ישראל סלנטר שכבר בצעירותו גילה את כשרונותיו העילויים, התפרסם לבעל מוח חריף, בעל שכל ישר והבנה עמוקה, לצד מדות נאצלות, ואותם הנחיל לתלמידיו בשיעוריו הנודעים המלאים הבנה עמוקה. משנת תרמ"א אב"ד טעלז, והוא אשר הביא את הישיבה להתפתחותה ושיגשוגה עד ששמה יצא בכל רחבי תבל.
בשנת תר"ע יצא למאנגליה לגיוס כספים עבור הישיבה, אך נחלה שם מרוב עגמת נפש ונפטר. תשובותיו בספר 'תשובות רבי אליעזר'. [ראה תנועת המוסר ח"ב עמ'347-354]

טעלז תרס"ט [1909] בלאנק רשמי. 2128 ס"מ. סימני קיפול חור קטן עם מעט חסרון במרכז הדף.

  • בצדו השני של המכתב העתקה ממכתב נדיר של הגאון בעל 'אור שמח' אל הגאון רבי חיים סולובייצ'יק מבריסק (בכתב ידו של רבי אברהם אבא ציטרון חתן הרוגוצ'וביר), ובו המלצה לסייע להרב ציטרון לעלות לארץ ישראל. בעל אור שמח מכנה את הגרח"ס בתארי כבוד חשובים, וביניהם 'הגאון חריף עצום עוקר הרים בפלפולו'. לא ידוע על מכתב נוסף מבעל אור שמח להגר"ח, ולא ידוע לנו אם מכתב זה ידוע ממקור אחר (בתולדותיו של הרב ציטרון שנדפסו בהרחבה בספר חידושי הרב ציטרון הוא לא נזכר). אגב, חדש אחר מכתב זה, התקיימה ועידת פטרבורג בה נתגלעו חילוקי דעות בין הגר"ח לאור שמח בענין לימוד שפת רוסיה לרבנים.

×